aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


---------
NAPOMENA:
Zakon je ukinut na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakoan o ... ("Sl. glasnik RS", br. 117/05)
---------

ZAKON

O VOJSCI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 31. decembra 1996; 22/97, 3/98, 32/2000, 46/01, 31/03, 33/04, 40/04)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija i popuna Vojske Republike Srpske (u daljem tekstu: Vojska), služba u Vojsci i vojna obaveza.

Član 2.

Vojska Republike Srpske je oružana sila koja brani teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).
Vojska Republike Srpske predstavlja sastavni dio Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Službu u Vojsci Republike Srpske mogu da vrše samo državljani Republike Srpske - Bosne i Hercegovine.
Službom u Vojsci smatra se i vršenje poslova i zadataka u Ministarstvu odbrane, drugom organu Republike Srpske, preduzeću ili drugoj organizaciji koje obavljaju profesionalni pripadnici Vojske raspoređeni aktom ministra odbrane (u daljem tekstu: raspoređeni van Vojske).
Službu u Vojsci mogu da vrše samo državljani Republike, a izuzetno, u neposrednoj ratnoj opasnosti i u ratu, i lica koja nemaju državljanstvo Republike, ako stupe u Vojsku kao dobrovoljci.

II- ORGANIZACIJA I POPUNA VOJSKE

1. Organizacija Vojske

Član 4.

Vojska se organizuje u mirnodopske i ratne jedinice u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine.
Vojska se deli na vidove, vidovi na rodove i službe, a rodovi na službe i specijalnosti.
Vidovi vojske su kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana.
Predsednik Republike određuje rodove i službe, a ministar odbrane specijalnosti.

Član 5.

Krsna slava Vojske je Vidovdan (28. juni).
Vidovi, rodovi i pojedine jedinice Vojske imaju svoje slave.
Uslove i postupak za priznavanje određenih datuma za slave vidova, rodova i pojedinih jedinica Vojske, propisuje ministar odbrane.
Dan Vojske je 12. maj.
Vojska Republike Srpske ima svoju zastavu, himnu i obilježje.
Zastava i himna Vojske Republike Srpske je zastava i himna Republike, a obilježje Vojske Republike Srpske je grb Republike Srpske.
Svi pripadnici Vojske Republike Srpske nosiće obilježja Vojske Republike Srpske i obilježje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Operativne jedinice mogu imati svoje zastave i obilježja, što će regulisati posebnim propisom ministra odbrane.

Član 6.

Komandovanje u Vojsci zasniva se na načelima jedinstva komandovanja u pogledu upotrebe snaga i sredstava, jednostarešinstva i obaveze izvršavanja odluke, zapovesti i naređenje predpostavljenog starešine.

Član 7.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske u ratu i miru.

Član 8.

U sistemu komandovanja Vojskom u miru i ratu, ministar odbrane u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, uputstvima, propisima i naređenjima ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zajedničkom bezbjednosnom i odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine:
1) utvrđuje osnove školovanja i kriterijume kadrovske politike u Vojsci u cilju obezbeđenja jedinstva u komandovanju i popuni Vojske,
2) naređuje obavezu popune rezervnog sastava i upućivanje obveznika popune na obuku i određuje centre i jedinice za obuku;
3) (brisana)
4) odobrava plan i elaborate izvođenja vežbi i ocenjuje borbenu gotovost jedinica Vojske u celini,
5) donosi pravila, uputstva i pravilnike kojima se uređuju pitanja i odnosi u vršenju vojne službe.

Član 9.

Generalštab Vojske Republike Srpske (u daljem tekstu: Generalštab) je profesionalni i najviši stručni i štabni organ Ministarstva odbrane i podređen je ministru odbrane. Generalštab pomaže ministru odbrane u obavljanju poslova popune, obuke i opremanja Vojske Republike Srpske u miru i ratu.
Načelnik Generalštaba u skladu sa naredbama i uputstvima ministra odbrane:
1) utvrđuje organizaciju, plan razvoja i formaciju komandi i jedinica Vojske,
2) predlaže plan popune rezervnog sastava i popune Vojske i brojni raspored vojnika u Vojsci,
3) donosi programe i uputstva o obuci Vojske,
4) utvrđuje planove školovanja i usavršavanja profesionalnih i rezervnih vojnih starešina,
5) priprema stručne analize, stavove i predloge ministru odbrane,
6) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
Generalštab Vojske, u miru, ima sedište u mestu sedišta Ministarstva odbrane.

Član 10.

Za izvršavanje akata koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ministar odbrane Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Republike Srpske u administrativnom komandovanju Vojskom Republike Srpske, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, naređenja, uputstva i druge akte.
Starešine jedinica Vojske komanduju tim jedinicama u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, ovim zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih starešina.

Član 11.

Vojsku Republike Srpske čini profesionalni i rezervni sastav.
Profesionalni sastav Vojske Republike Srpske čine: profesionalni oficiri, profesionalni podoficiri, vojnici po ugovoru i radnici u Vojsci Republike Srpske.
Rezervni sastav čine: rezervni oficiri, rezervni podoficiri, vojnici u rezervi, lica na obaveznoj obuci u centrima za obuku Vojske Republike Srpske i drugim centrima (u daljem tekstu: pripadnici rezervnog sastava).
Lica iz prethodnog stava su državljani Republike - Bosne i Hercegovine sa navršenih 19 godina života, odnosno završenog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do 27 godina života.
Žene mogu da budu samo dobrovoljno obveznici rezervnog sastava.

Član 12.

Lica na službi u Vojsci su vojna lica i radnici u Vojsci.
Vojna lica su: profesionalni oficiri, profesionalni podoficiri, vojnici po ugovoru i pitomci vojnih škola.
Pitomci vojnih škola, u smislu ovog zakona su: pitomci vojnih akademija, srednjih vojnih škola i škola za rezervne oficire.

Član 13.

Prema odnosima u službi, lica na službi u Vojsci mogu biti pretpostavljeni i potčinjeni, a prema činovima i dužnostima stariji i mlađi.
Pretpostavljeni je lice koje, na osnovu zakona i drugih propisa nadležnog organa,komanduje vojnom jedinicom, odnosno licima na službi u vojnoj jedinici.
Stariji u smislu ovog zakona je lice koje ima viši čin, a ako su istog čina ili bez čina, lice na višoj dužnosti.

Član 14.

Dužnost starešine u Vojsci vrši vojno lice koje ima čin. Izuzetno, dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin. To lice ima zvanje prema dužnosti koju vrši.

Član 15.

Prilikom stupanja u Vojsku Republike Srpske, vojna lica polažu zakletvu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.

Član 16.

Činovi u Vojsci su:
1. za vojnike: razvodnik, desetar i mlađi vodnik;
2. za pitomce škola za rezervne oficire razvodnik, desetar, mlađi vodnik i vodnik;
3. za pitomce srednjih vojnih škola: razvodnik, desetar i mlađi vodnik;
4. za pitomce vojnih akademija: vodnik, vodnikIklase i stariji vodnik;
5. za podoficire: vodnik, vodnikIklase, stariji vodnik, stariji vodnikIklase, zastavnik i zastavnikIklase;
6. za oficire: poručnik, kapetan, kapetanIklase, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major i general-pukovnik.

2. Popuna Vojske

Član 17.

Državljani Republike stupaju u Vojsku na osnovu akta ovlašćenih organa o upućivanju u Vojsku po osnovu vojne obaveze ili na osnovu akta o prijemu u vojnu službu, odnosno u vojnu školu za pitomce.

Član 18.

Jedinice se popunjavaju ljudstvom stalnog i rezervnog sastava, materijalnim sredstvima iz ratne rezerve i materijalnim sredstvima iz popisa za potrebe Vojske (u daljem tekstu: materijalna sredstva iz popisa), po planovima popune.
Za vreme ratnog stanja i vanrednog stanja Vojska se može popunjavati i dobrovoljcima.
Dobrovoljcima u smislu odredbe stava 2. ovog člana, smatraju se lica koja ne podležu vojnoj obavezi, vojni obveznici koji nemaju ratni raspored.
U pogledu prava i dužnosti, dobrovoljci se izjednačavaju sa vojnim licima.

Član 19.

Ministar odbrane predlaže ministru odbrane Bosne i Hercegovine imenovanje brigadnih generala i starješina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala.
Druge oficire, podoficire i vojnike u Vojsci Republike Srpske i Ministarstvu odbrane raspoređuje ministar odbrane ili starješina koje on ovlasti.
: