aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 85 od 26 decembra 2008)

GLAVAI. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se:
a) vrijednosni papiri;
b) emisija vrijednosnih papira;
c) poslovi sa vrijednosnim papirima i ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira;
d) berza i drugo uređeno javno tržište;
e) obaveze i ovlaštenja Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine;
f) strukovno udruženje ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira;
g) osiguranja i zabrane u vezi sa poslovima sa vrijednosnim papirima;
h) objavljivanje i izvještavanje;
i) ovlaštenja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) u provođenju ovog Zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
a) "Vrijednosni papir", u smislu ovog Zakona, prenosiva je isprava u nematerijaliziranom obliku - elektronskom zapisu, emitirana u seriji na osnovu koje se ostvaruju prava prema emitentu i vrši prijenos prava, u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji;
b) "Finansijski derivati", u smislu ovog Zakona, izvedeni su finansijski instrumenti čija vrijednost zavisi od cijene predmeta ugovora, čija su vrsta, količina, kvalitet i druga svojstva standardizirani i kojima se ovlašteno prometuje;
c) "Klasa vrijednosnog papira" označava sve vrijednosne papire iste vrste iz kojih proističu ista prava i obaveze;
d) "Emitent" je pravno lice koje na osnovu zakona može emitirati vrijednosne papire u cilju prikupljanja sredstava i koji prema vlasnicima vrijednosnih papira ima obaveze naznačene u vrijednosnom papiru;
e) "Emisija vrijednosnih papira" označava emitiranje vrijednosnih papira javnom i zatvorenom ponudom u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, s ciljem njihove prodaje prvim kupcima;
f) "Emisija vrijednosnih papira javnom ponudom" je emisija u kojoj se prodaja vrijednosnih papira vrši na osnovu javnog poziva upućenog neodređenom broju lica putem sredstava javnog informiranja;
g) "Emisija vrijednosnih papira zatvorenom ponudom" je emisija u kojoj se poziv za upis i uplatu vrijednosnih papira upućuje unaprijed poznatim kupcima: institucionalnim investitorima ili dioničarima ili zaposlenicima emitenta ili do 20 lica koja imaju status vanjskih investitora;
h) "Investitor" je domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje slobodna sredstva investira u kupovinu vrijednosnih papira;
i) "Institucionalni investitor" je domaće ili strano pravno lice koje posluje kao investicijski fond, penzioni fond, banka, osiguravajuće ili reosiguravajuće društvo ili drugo pravno lice koje na osnovu svoje registrirane poslovne djelatnosti može procijeniti značaj buduće investicije u vrijednosne papire;
j) "Vanjski investitor" označava domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje nije dioničar ni zaposlenik emitenta niti je institucionalni investitor;
k) "Vlasnik vrijednosnog papira" je lice na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojem je upisan vrijednosni papir, odnosno lice za čiji račun banka skrbnik ili drugo ovlašteno lice, u skladu sa zakonom, drži vrijednosne papire;
l) "Promet vrijednosnih papira" označava kupovinu i prodaju vrijednosnih papira, kao i svaki drugi pravni posao koji je osnov za prijenos vlasništva na vrijednosnom papiru;
m) "Ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira" su pravna lica koja imaju dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima na način propisan odredbama ovog i drugih zakona;
n) "Strukovno udruženje ovlaštenih učesnika na tržištu vrijednosnih papira" je dobrovoljno udruženje ovlaštenih učesnika i drugih lica koja obavljaju poslove sa vrijednosnim papirima i koje funkcionira u skladu sa zakonom i svojim pravilima;
o) "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljnjem tekstu: Registar) je dioničko društvo koje vodi bazu podataka u kojoj se registriraju i čuvaju podaci o vrijednosnim papirima, te koji obavlja i druge poslove sa vrijednosnim papirima u skladu sa zakonom.

Povezana lica

Član 3.

(1) Pod povezanim licima, u smislu ovog Zakona, podrazumjevaju se lica koja se nalaze u jednom od sljedećih odnosa:
a) pravno lice i članovi nadzornog odbora, uprave, odbora za reviziju ili drugog organa imenovanog od skupštine ili nadzornog odbora tog pravnog lica i svako ovlašteno lice sa imenovanjem u tom pravnom licu;
b) jedno lice direktno ili indirektno kontrolira drugo lice ili druga lica, odnosno ta lica su pod kontrolom trećeg lica;
c) supružnici i srodnici lica iz tač. a) i b) ovog stava u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva;
d) nastupa uime drugog lica odnosno u njegovo ime nastupa drugo lice.
(2) Smatra se da fizičko i/ili pravno lice kontrolira pravno lice u smislu odredaba stava 1. tačka b) ovog člana ako:
a) direktno ili indirektno ima 30% i više dionica i/ili udjela;
b) ima pravo upravljanja poslovnim i finansijskim politikama pravnog lica na osnovu ovlaštenja iz statuta, sporazuma ili drugog pravnog posla;
c) ima direktno i/ili indirektno preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

GLAVAII. VRIJEDNOSNI PAPIRI

Vođenje, čuvanje i prijenos vrijednosnih papira

Član 4.

(1) Vrijednosni papir je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronski zapis na računu vrijednosnih papira u informacionom sistemu Registra.
(2) Vrijednosni papiri koji unutar iste vrste i klase daju ista prava u pravnom prometu su zamjenjivi bez ograničenja tako da bilo koja obaveza može biti ispunjena prijenosom bilo kojeg vrijednosnog papira iste vrste i klase, a povjerilac ne može potraživati pojedinačno određene vrijednosne papire.

Račun i prava iz vrijednosnog papira

Član 5.

(1) Račun vrijednosnih papira može glasiti na jedno lice, na više lica koja mogu biti vlasnici, odnosno suvlasnici nematerijaliziranih vrijednosnih papira (zajednički račun) i na banku skrbnika, u skladu sa odredbama ovog Zakona, općim aktima Komisije i Registra.
(2) Prava iz vrijednosnog papira pripadaju njegovom vlasniku, ukoliko nisu prenesena na drugo lice u skladu sa zakonom.

Vrste vrijednosnih papira

Član 6.

(1) Vrijednosnim papirima, u smislu ovog Zakona, smatraju se dugoročni i kratkoročni vrijednosni papiri emitirani u seriji.
(2) Kratkoročni vrijednosni papiri su vrijednosni papiri sa rokom dospijeća do godinu dana.
(3) Dugoročni vrijednosni papiri su dionice i obveznice.
(4) Kratkoročni vrijednosni papiri su varanti, blagajnički i komercijalni zapisi, trezorski zapisi i certifikati o depozitu.
(5) Vrijednosni papiri emitirani u seriji su vrijednosni papiri istog emitenta emitirani istovremeno i koji daju ista prava.
(6) Vrijednosni papiri glase na ime.
(7) Zakonom i općim aktima Komisije mogu se odrediti i druge vrste vrijednosnih papira.

Obilježja pojedinih