aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

o srednjem školstvu

(Objavljeno u "Nar. novinama Županije Posavske", br. 3 od 27 aprila 2004, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuje se djelatnost srednjeg školstva kao dio jedinstvenog sustava školstva Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Županija), a naročito:
- osnivanje, organizacija i financiranje škola,
- upravne strukture i postupci imenovanja nastavnika, stručnih suradnika i drugih zaposlenika,
- status nastavnika, njihov stručni razvoj, nadzor njihova rada i ocjenjivanja nastav nika
- oblici obrazovanja i vrste srednjih škola,
- status učenika i
- druga pitanja vezana za aktivnost srednjih škola.
Sve odredbe ovog Zakona su u skladu s Ustavom Županije i Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 18/03), u daljnjem tekstu: Okvirni zakon).

Članak 2.

Srednje školstvo je djelatnost kojom se nakon završetka osnovnog školovanja omogućuje stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Djelatnost srednjeg školstva obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju sukladno s odredbama ovog Zakona.
Djelatnost srednjeg školstva ob avljaju srednjoškolske ustanove i druge organizacije pod uvjetima iz ovog Zakona. Srednjoškolske ustanove su srednje škole i učenički domovi.

Članak 3.

Srednjoškolsko obrazovanje dostupno je svakom pod jednakim uvjetima, prema njegovim sposobnostima, u skladu s ovim Zakonom.

Članak 4.

Jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine upotrebljavat će se u srednjem školstvu sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu i Nastavnim planovima i programima u Županiji.
U školama se ne može vršiti diskriminacija nastavnika ili nekog drugog zaposlenog pri imenovanju, uvjetima zapošljavanja, napredovanju ili u bilo kojoj drugoj odluci vezanoj za tu osobu na temelju toga što u školi, u usmenom ili pismenom izražavanju koristi bilo koji od jezika konstitutivnih naroda.
Ne smije se vršiti bilo kakva diskriminacija učenika koji se u nastavi ili izvannastavnim aktivnostima služi bi lo kojim službenim jezikom i bilo kojim službenim pismom priznatim Ustavom Bosne i Hercegovine.
Državljaninu Bosne i Hercegovine koji se smatra pripadnikom nacionalne manjine, pr ema definiciji u Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, bit će osigurana nastava iz materinskog jezika u školi u koju je upisan.
Bliži propis o organiziranju i izvođenju nastave po ovom članku donosi Vlada Županije Posavske na prijedlog ministra.

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ovog Zakona obavlja Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Župa nije Posavske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) .

Članak 6.

Stručno pedagoški nadzor nad radom ustanova i organizacijama iz članka 2. ovog Zakona obavlja Zavod za školstvo, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva ili Zavod kojeg ovlasti Minista rstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), u skladu s ovim Zakonom.
Upravni nadzor nad radom srednjih škola i drugih organizacija koje obavljaju srednjoškolsko obrazovanje obavlja prosvjetna inspekcija.
Uvjete, način i postupak stručnog i upravnog nadzora propisuj e ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa (u daljnjem tekstu: ministar).

Poglavlje Ia.

POTREBE I INTERESI DRUŠTVA U SREDNjEM ŠKOLSTVU

Članak 6a.

Potrebe i interesi društva u srednjem školstvu utvrđuju se Pedagoškim standardima koje na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Županije Posavske.
Pedagoškim standardima utvrđuju se:
- Elementi razvijenosti škole / školskog centra / učenika / učeničkog doma (veličina srednje škole / školskog centra / učeničkog doma prema broju odjela / odgojnih grupa, školski prostor i nastavna sredstava u školama),
- Broj učenika u odjelu, grupi, klasi i grupi praktične nastave,
- Broj nastavnog kadra,
- Norma sati, priprema za obrazovno-odgojni rad i ostali poslovi nastavnika u okviru radnog tjedna,
- Broj i struktura stručnih suradnika,
- Ocjenjivanje učenika,
- Broj i struktura rukovoditeljskog osoblja,
- Broj i struktura administrativno-financijskog osoblja,
- Broj i struktura pomoćnog i tehničkog osoblja.
Normative prostora, opreme i nastavnih pomagala za srednju školu utvrđuje Ministarstvo.
Pri izradi prijedloga Pedagoških standarda Ministarstvo će usko surađivati sa Agencijom za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju i Agencijom za nastavne planove i programe, sukladno članku 46. - 49. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Članak 6b

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba i interesa društva utvrđenim člankom 7. ovog Zakona ostvaruju se Proračunom Županije Posavske i proračunima općina.
Općinsko vijeće može utvrditi potrebe i interese općine u srednjem školstvu šire od potreba utvrđenih županijskim pedagoškim standardom.
Sredstva za zadovoljavanje potreba iz stavka 2. ovog članka osiguravaju se u proračunu općine.

Članak 6c.

Da bi se osigurala veza između srednjeg stručnog obrazovanja i obuke s tržištem rada na razini Županije osniva se tripartitno vijeće koje imenuje ministar.
Tripartitno vije će ima savjetodavnu ulogu a sastoji se od predstavnika poslodavaca, sindikata i nadležnog Ministarstva.

II. OSNIVANjE SREDNjIH ŠKOLA, PROGRAM SREDNjEG ŠKOLSTVA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM, VRSTE SREDNjIH ŠKOLA, ORGANIZIRANjE NASTAVE

1. Osnivanje srednjih škola

Članak 7.

Srednje š kole kao javne ustanove može osnovati Skupština Županije i općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Županije.
Srednje škole kao javne ustanove mogu osnovati i sve druge domaće pravne i fizičke osobe pod uvjetima propisanim ovim Zakonom uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Srednje škole mogu se osnivati na temelju programa javnih potreba u oblasti srednjeg školstva od interesa za Županiju.
Osnivač škole obvezan je da osigura osoblje, prostor i opremu koji omogućavaju funkcioniranje škole u skladu sa ciljevima ovog zakona.
Akt o osnivanju srednje škole, pored općih uvjeta za osnivanje predviđenim Zakonom o ustanovama, sadrži uvjete i način:
- ostvarivanje nastavnog plana i programa,
- osiguravanja odgovarajućeg broja nastavnika i stručnih suradnika,
- osiguravanja potrebnih financijskih sredstava
- osiguravanja prostora, opreme i nastavnih pomagala,
- vrste i trajanja obrazovanja, stručnu i školsku spremu koja se stječe završavanjem programa škole u skladu sa zakonom i dr. propisima,
- ime i ovlasti ravnatelja škole u osnivanju,
- rok za donošenje statuta,
- prava i obveze osnivača i vlasnika u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje se š kola osniva.

2. Programi srednjeg školstva

Članak 8.

Programi srednjeg školstva su:
- programi za stjecanje srednje školske spreme,
- programi za stjecanje srednje stručne spreme,
- programi za stjecanje niže stručne spreme,
- programi osposobljavanja i usavršavanja i
- program izvođenja tečajeva i kursova.
Programima za stjecanje srednje školske, srednje stručne i niže stručne spreme stječu se znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Programima osposobljavanja i usa vršavanja dopunjuju se stečena znanja sposobnosti i vještine za rad u struci.
Nakon završene osnovne škole programom izvedbe tečajeva i kursova stječe se osposobljenost za određeno zanimanje.

3. Nastavni plan i program

Članak 9.

Programi srednjeg školstva ostvaruju se na temelju nastavnog plana i programa.
Nastavnim planom i programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se svrha, ciljevi i zadaća programa, nastavni predmeti i sadržaji, trajanje i osnovni oblici izvođenja programa, godišnji i tjedni broj sati nastave, broj sati za