Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANjA I ODLIKOVANjA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 70 od 15 decembra 2005, 61/06, 9/10)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom uređuju se: prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom/ domovinskom ratu od 18.9.1991. godine do 23.12.1995. godine.

Član 2.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, u smislu ovog Zakona, smatra se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u periodu iz člana 1. ovog Zakona, više puta iskazao ličnu hrabrost, požrtvovanost i lični doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se naročito istakao u oružanom suprotstavljanju agresoru, ili koji je doprinio proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je u skladu sa propisima dodijeljeno ratno priznanje ili odlikovanje:
Značka "Zlatni ljiljan" Red hrvatskog trolista
Orden slobode Red bana Jelačića
Orden heroja oslobodilačkog rata Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima Red hrvatskog pletera
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjede
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda
Srebrena policijska zvijezda
Srebreni štit
Član porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja je član uže porodice lica iz stava 1. ovog člana, bez obzira na to kada je nastupila smrt dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja (u daljnjem tekstu: član porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja).
Užu porodicu, u smislu stava 2. ovog člana, sačinjavaju: bračni drug, djeca rođena u braku i van braka, usvojenici i pastorčad, kao i roditelji neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod.

II. PRAVA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANjA ILI ODLIKOVANjA

Član 3.

Lica iz člana 2. ovog Zakona imaju pravo na sva prava regulirana Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04) i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i pravo na:
1. njegu i pomoć drugog lica pod uvjetima propisanim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
2. obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
3. naknadu troškova ukopa-sahrane i podizanje nišana, odnosno nadgrobnih spomenika;
4. zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje u obimu koji je propisan za vojne invalide;
5. prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;
6. prioritet pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje pod jednakim uvjetima;
7. novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
8. prioritet upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima, besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje;
9. prioritet pri dodjeli stipendija i smeštaj u đačke i studentske domove za redovne učenike i studente pod jednakim uvjetima;
10. prioritet pri rješavanju stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
11. prioritet pri zakupu ili otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
12. oslobađanje od plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i obaveze naknade za dodijeljeno gradsko-građevinsko zemljište;
13. povlastice u gradskom prijevozu u skladu sa važećim propisima;
14. mjesečni novčani dodatak;
15. povoljnije uvjete penzionisanja.
Prioritet pod jednakim uvjetima iz stava 1. tač. 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovog člana smatra se prednost pod jednakim uvjetima u okviru boračke kategorije kojoj pripada lice iz člana 2. ovog Zakona (demobilizirani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog borca).

Član 4.

Prava iz člana 3. tač. od 1. do 13. ovog Zakona propisat će kantoni prema posljednjem mjestu prebivališta korisnika prava prema ovom Zakonu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

III. MJESEČNI NOVČANI DODATAK

Član 5.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. st. 1. ovog Zakona ima pravo na: mjesečni novčani dodatak uz penziju, mjesečni novčani dodatak uz plaću i mjesečni novčani dodatak uz novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, odnosno mjesečni novčani dodatak za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: mjesečni novčani dodatak).
Visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka usklađivat će se sa odredbama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.
Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana iznosi 50% od osnovice, za ratna priznanja ili odlikovanja:
Značka "Zlatni ljiljan" Red hrvatskoga trolista
Orden slobode Red bana Jelačića
Orden heroja oslobodilačkoga rata Red Nikole Šubića Zrinjskog
Orden oslobođenja Red kneza Domagoja s ogrlicom
Orden zlatnog grba sa mačevima
Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
Medalja za hrabrost
Medalja pobjeda
Medalja otpora
Medalja za vojne zasluge
Policijska medalja za hrabrost
Zlatna policijska značka-zvijezda
Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratna priznanja ili odlikovanja Srebrena policijska zvijezda i Srebreni štit - iznosi 25% od osnovice.
Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratno priznanje Red hrvatskog pletera - iznosi 10% od osnovice.
Nosioci ratnog priznanja ili odlikovanja koji to priznanje ili odlikovanje nisu dobili u skladu sa odredbama člana 1. i člana 2. stav 1. ovog Zakona, ne mogu koristiti prava prema ovom Zakonu.

Član 5a.

Ostvarivanje prava iz čl. 5. i 6. ovog Zakona uvjetovano je prihodovnim cenzusom. Primjena prihodovnog cenzusa počinje od 01.05.2010. godine.
Isplata primanja iz stava 1. ovog člana koja su uvjetovana prihodovnim cenzusom prestaje na dan 30.04.2010. godine, ukoliko do tog datuma primatelj navedenih primanja ne podnese zahtjev za nastavak isplate i ne ispuni uvjete koje nalažu pravila o prihodovnom cenzusu.
Zahtjevi za nastavak isplate se podnose općinskim službama nadležnim za braniteljsko-invalidsku zaštitu.
U slučaju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno riješen primanja se obračunavaju od 01.05.2010. godine.
Vlada Federacije BiH će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis kojim će se propisati visina, postupak i način utvrđivanja prihodovnog cenzusa i prihodovnog praga u vezi sa provođenjem ovog Zakona.

Član 6.

Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja ima pravo na mjesečni novčani dodatak, bez obzira na godine starosti i prihode.
Djeca rođena u braku ili van braka, usvojenici i pastorčad poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja imaju pravo na mjesečni novčani dodatak ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 20. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Roditeljima neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iza sebe nije ostavio porod, pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanom za lica iz člana 5. ovog Zakona.
Izuzetno, roditeljima ženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog