Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu članaIV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 29. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. maja i 4. juna 2008. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 17. juna 2008. godine, usvojila je

ZAKON

O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasnik bih", br. 50 od 23 juna 2008, 35/09, 75/09)

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

(Predmet)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se plaće i naknade zaposlenih, imenovanih i izabranih lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje se finansiraju iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, izuzev plaća i naknada sudija, tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u pravosudnim institucijama koje se uređuju posebnim zakonom.

(Pojmovi)

Član 2.

Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) Institucija Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona, predstavlja budžetskog korisnika koji se finansira iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;
b) Budžet je budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hecegovine;
c) Vijeće ministara je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine;
d) Zaposleni je svako lice koje je u radnom odnosu u institucijama Bosne i Hercegovine;
e) Radno mjesto je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno zakonom;
f) Platni razred je klasifikacioni element koji se utvrđuje za svako radno mjesto u institucijama Bosne i Hercegovine prema kriterijima, i to prema: vrsti poslova, složenosti poslova radnog mjesta, vrsti i stepenu školske spreme, radnom iskustvu, općim i posebnim znanjima i vještinama utvrđenim pravilnikom a prema opisu poslova i zadataka, odgovornosti radnog mjesta u odnosu na ukupno funkcioniranje institucije kao i na bazi objektivnih kriterija mjerenja vrijednosti posla;
g) Koeficijent je broj dodijeljen svakoj poziciji razvrstanoj u platne razrede;
h) Osnovica za obračun plaće je utvrđeni iznos u KM koji se koristi za određivanje osnovne plaće.

(Principi)

Član 3.

Prilikom određivanja iznosa plaća i drugih naknada zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine poštovat će se sljedeći principi:
a) Ista plaća za isti ili sličan posao: U skladu s ovim principom, zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine koji obavljaju iste ili slične poslove primat će istu osnovnu plaću; odnosno radna mjesta iz različitih institucija Bosne i Hercegovine na kojima se obavljaju slični poslovi svrstat će se u isti platni razred.
b) Nagrađivanje prema rezultatima rada: U skladu s ovim principom, rukovodioci institucija Bosne i Hercegovine, na bazi objektivnih kriterija mjerenja učinka koji se utvrđuju podzakonskim aktima, mogu za zaposlene na određenim pozicijama odobriti napredovanje unutar platnih razreda, kao i novčanu nagradu u skladu s ovim zakonom.
c) Transparentost: U skladu s ovim principom, pripadajuća osnovna plaća za svako pojedino radno mjesto mora biti objavljena u "Službenom glasniku BiH". Pod ovim principom podrazumijeva se, također, tendencija reforme politike plaća u javnom sektoru da osnovna plaća i nagrade obuhvataju što je moguće veći procenat ukupnih primanja zaposlenih.
Prilikom raspisivanja javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta obavezno se objavljuje i podatak o pripadajućoj osnovnoj netoplaći za oglašena radna mjesta.
U skladu s ovim principom, određuje se i maksimalan iznos naknada koje zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine mogu primiti u toku jedne fiskalne godine.
d) Fiskalna odgovornost: U skladu s ovim principom, vodeći računa o nesmetanom funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara može odobriti promjenu osnovice za obračun plaće u određenom procentu za fiskalnu godinu ako to zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnosti. Promjene osnovice za obračun plaće zasnivaju se na dokumentu Politika plaća u institucijama Bosne i Hercegovine koji Vijeće ministara usvaja za četvorogodišnji izborni period.
e) Fleksibilnost: U skladu s ovim principom, rukovodilac institucije Bosne i Hercegovine može predložiti za pojedina radna mjesta veći iznos plaće od onog predviđenog platnim razredima ukoliko poseban profil radnog mjesta zahtijeva specifična znanja, vještine ili formalno obrazovanje, a koje su izrazito deficitarne na tržištu. Vijeće ministara u takvom slučaju utvrđuje posebnim aktom maksimalan iznos ukupnih primanja za svaki pojedinačni slučaj uz obavezno objavljivanje akta u "Službenom glasniku BiH".
Navedeni akt mora sadržavati detaljan opis poslova kao i očekivane rezultate zaposlenih na konkretnim radnim mjestima.

DIO DRUGI - UTVRIVANjE PLAĆE

(Osiguravanje sredstava za plaće)

Član 4.

Sredstva za plaće i naknade zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine osiguravaju se isključivo iz budžeta.

(Plaća)

Član 5.

(1) Plaća zaposlenih utvrđuje se u bruto i netoiznosu.
(2) Plaća u brutoiznosu obuhvata netoplaću, poreze i doprinose.
(3) Plaća u netoiznosu sastoji se od osnovne plaće, dodatka na plaću i nagrade.

(Utvrđivanje osnovne plaće)

Član 6.

Osnovna plaća utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće i pripadajućeg koeficijenta.

(Osnovica za obračun plaća)

Član 7.

(1) Osnovica za obračun plaća utvrđuje se u iznosu od 85 % prosječne mjesečne netoplaće u Bosni i Hercegovini iskazane na godišnjem nivou za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati.
(2) Podatke o visini prosječne netoplaće u Bosni i Hercegovini objavljuje Agencija za statistiku BiH.
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH izračunava osnovicu za obračun plaće u fazi pripreme budžeta za narednu fiskalnu godinu i dostavlja je institucijama Bosne i Hercegovine uz instrukcije za pripremu budžeta.
(4) Osnovica za obračun plaća primjenjuje se nakon usvajanja budžeta za tekuću fiskalnu godinu.
(5) Do usvajanja budžeta za tekuću fiskalnu godinu primjenjuje se osnovica iz prethodne fiskalne godine.
(6) Ukoliko budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine, nova osnovica za obračun plaće primjenjivat će se tek od narednog mjeseca od dana usvajanja budžeta.
(7) Osnovicu za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim i vojno-diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine utvrđuje Vijeće ministara jednom godišnje posebnom odlukom, na osnovu službenih podataka Ujedinjenih naroda, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH i pribavljenog mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH. Primjena osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim i vojno-diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine vrši se u skladu sa st. (2), (3), (4) i (5) ovog člana.

Član 7a.

Izuzetno od člana 7. ovog zakona, u periodu do 31.12.2009. godine za obračun plaća budžetskih korisnika, i to za sva izabrana i imenovana lica, sve državne službenike, diplomatsko-konzularno i vojno-diplomatsko osoblje, imenovana profesionalna vojna lica, kao i imenovane policijske službenike u institucijama Bosne i Hercegovine, koji imaju koeficijent veći od 4,00, koristit će se osnovica iz 2008. godine.

POGLAVLjEI. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

(Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica)

Član 8.


Platni Radno mjesto Koeficijent
razred
A1 Sekretar doma u Parlamentarnoj skupštini BiH i 6,50
sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine
BiH
A2 Savjetnik predsjedavajućeg i zamjenika 4,50
predsjedavajućeg doma Parlamentarne skupštine BiH

(Platni razredi i koeficijenti za državne službenike)

Član 9.


Platni Radno mjesto Koeficijenti
razred Nulti 1 2 3 4 5 6
B1 Stručni saradnik 2,10 2,17 2,20 2,25 2,28 2,33 2,37
B2 Viši stručni saradnik 2,35 2,40 2,45 2,50 2,53 2,60 2,70
B3 Stručni savjetnik 2,73 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,28
B4 Šef odjela 3,25 3,35 3,50 3,70 3,90 4,10 4,25
B5 Rukovodeći državni službenici (sekretar 4,20 4,35 4,50 4,65 4,80 4,95 5,05
parlamentarne komisije, pomoćnik
sekretara doma, pomoćnik sekretara
Zajedničke službe, rukovodilac sektora,
interni revizor)

POGLAVLjEII. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

(Platni razredi i koeficijenti za izabrana i imenovana lica)

Član 10.


Platni Radno mjesto Koeficijent
razred
A1 Član Predsjedništva BiH 10,00
A2 Predsjedavajući Vijeća ministara 9,00
A3 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara 8,80
A4 Ministar 8,50
A5 Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH 8,20
A6 Pravobranilac BiH, zamjenik ministra, agent Vijeća ministara pred Evropskim


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: