aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


ZAKON

O OTROVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 70 od 24. jula 2006, 73/08)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za obavljanje proizvodnje, prometa, skladištenja i upotrebe otrova, nadzor nad proizvodnjom, prometom, skladištenjem i uništavanjem otrova u svrhu zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoline od štetnog djelovanja otrova, te sprečavanja zloupotrebe otrova.

Član 2.

Navedeni izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) otrovima u smislu ovog zakona smatraju se supstance prirodnog ili sintetičkog porijekla i proizvodi proizvedeni od tih supstanci, koji uneseni u ljudski organizam ili u dodiru sa ljudskim tijelom mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, odnosno štetno djeluju na okolinu, te supstance čijom razgradnjom ili uništavanjem nastaju otrovni proizvodi;
b) otrovne supstance u smislu ovog zakona jesu hemijski elementi ili hemijski spojevi, te smjese hemijskih elemenata prirodnog ili sintetičkog porijekla;
v) proizvodi u smislu ovog zakona jesu gotovi proizvodi određenog oblika, svojstva i namjene izgrađeni za promet i upotrebu;
g) proizvodnjom u smislu ovog zakona smatra se cjelovit postupak pripreme, izrade, prerade, pakovanja, razređivanja, rastvaranja, skladištenja, te prevoza otrova u toku proizvodnje.
Proizvodnjom otrova u smislu ovog zakona smatra se svaki dio cjelovitog postupka proizvodnje ako time nastaje proizvod u originalnom pakovanju;
d) prometom otrova u smislu ovog zakona smatra se uvoz, izvoz, provoz ili prevoz, skladištenje, prodaja, korišćenje, izdavanje i drugi načini prometa otrova;
đ) zaštita životne sredine od štetnog djelovanja otrova u smislu ovog zakona smatra se zaštita vazduha, vode, zemljišta, kulturnih dobara, ljudske i stočne hrane i biljnog i životinjskog svijeta:
e) upotreba otrova u smislu ovog zakona smatra se upotreba otrova u sprovođenju mjera za zaštitu zdravlja ljudi, sprovođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi zaštite životne sredine;
ž) uništavanje otrova, u smislu ovog zakona smatraju se svi postupci uklanjanja otrova ili njihovih ostataka iz prometa. Uklanjanje otrova obavlja se njihovim odlaganjem, uništavanjem, razgradnjom ili sintezom novih supstanci, odnosno drugim postupcima u skladu sa načelima zaštite životne sredine:
z) pravno lice prema ovom zakonu je pravno lice koje je registrovano za obavljanje propisane djelatnosti u vezi sa otrovima;
i) uputstvo o upotrebi otrova u smislu ovog zakona je detaljno uputstvo o upotrebi, skladištenju, roku čuvanja, uništavanju i drugo;
j) zahtjev, prema ovom zakonu, propisani je obrazac na osnovu kojeg se traži postupanje u vezi sa otrovom;
k) prijava u smislu ovog zakona smatra se prijava o proizvodnji, prometu, uvozu i izvozu otrova:
l) zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz otrova podnosi pravno lice nadležnom ogranu;
lj) odobrenje u smislu ovog zakona smatra se aktom nadležnog organa u vezi sa postupanjem sa otrovima:
m)CAS-broj u smislu ovog zakona je identifikacioni broj otrova:
n) nadležnom institucijom smatra se institucija koju ovlasti ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar) za obavljanje određenih poslova, a koja ispunjava uslove za obavljanje tih poslova.

Član 3.

Odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se:
a) na supstance koje se koriste u proizvodnji lijekova koji se stavljaju u promet u medicini i veterini,
b) na duvanske proizvode i sredstva za ličnu higijenu, kozmetička sredstva za njegu tijela i lica, a koja podliježu propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicima i predmetima opšte upotrebe,
v) na otpad koji nije opasan za okolinu,
g) na radioaktivni otpad na koji se primjenjuju propisi o zaštiti od jonizujućih zračenja,
d) na otpadne vode na koje se primjenjuju propisi o otpadnim vodama,
đ) na sredstva za zaštitu bilja, osim odredbi koje se odnose na razvrstavanje otrova u grupe.

II- ISPITIVANjE I RAZVRSTAVANjE OTROVA

Član 4.

Otrovi se mogu proizvoditi i stavljati u promet ako je toksikološkom ocjenom ovlašćenog pravnog lica utvrđeno da njihovo korišćenje u namijenjene svrhe i na određen način nije štetno za život i zdravlje ljudi i ne utiču štetno na životnu sredinu.

Član 5.

(1) Toksikološku ocjenu otrova daje pravno lice koje ispunjava uslove u pogledu stručnog kadra, prostora i opreme, te koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti.
(2) Uslove koje moraju ispunjavati pravna lica iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.
(3) Pravna lica koja vrše toksikološku ocjenu otrova obavljaju hemijska, biološka, toksikološka i druga ispitivanja otrova te moraju zadovoljiti propisane uslove o dobroj laboratorijskoj praksi.
(4) Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi iz prethodnog stava ovog člana donosi ministar.

Član 6.

(1) Pravno lice koje daje toksikološku ocjenu otrova mora za to imati odobrenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Ministar imenuje komisiju iz reda stručnjaka iz oblasti toksikologije, farmacije, medicine, veterine, biotehnologije i fitofarmacije sa zadatkom da utvrdi ispunjenost uslova u vezi sa stavom 1. ovog člana.
(3) Odobrenje za davanje toksikološke ocjene otrova iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".
(4) Odobrenje za davanje toksikološke ocjene otrova ne može se dati pravnom licu koje se bavi poslovima proizvodnje, prometa, ili upotrebe otrova.

Član 7.

(1) Troškove ispitivanja otrova radi davanja toksikološke ocjene otrova snosi proizvođač otrova, odnosno pravno lice koje će staviti u promet ili koristiti otrove, odnosno predstavništvo ili ovlašćeni zastupnik stranog proizvođača otrova.
(2) Postupak i način davanja toksikološke ocjene otrova propisuje ministar.

Član 8.

(1) Zabranjeni su proizvodnja, promet i upotreba otrova za koje se utvrdi da mogu štetno djelovati na život i zdravlje ljudi, odnosno životnu sredinu, kao n otrova čija je proizvodnja, promet i korišćenje zabranjeno u zemlji porijekla.
(2) Zabranjuje se proizvodnja i promet otrova koji nisu pod redovnim laboratorijskim nadzorom i otrovi koji nisu u prometu u originalnom pakovanju proizvođača.
(3) Obavezuje se svako pravno i fizičko lice koje raspolaže podacima o štetnom djelovanju otrova da o tome obavijesti Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
(4) Proizvodnju, promet i upotrebu otrova iz stava 1. ovog člana rješenjem zabranjuje ministar. Rješenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 9.

(1) Otrovi se ne mogu proizvoditi niti stavljati u promet dok se ne razvrstaju u grupe.
Prema stepenu toksičnosti i srednjoj smrtnoj dozi za laboratorijske životinje, zavisno od oralnog, inhalacionog dejstva i dejstva otrova preko kože, otrovi se razvrstavaju u GrupuIGrupuIIi GrupuIII.
(2) U GrupuIspadaju otrovi čija srednja smrtna doza (LD-50), unošenjem u želudac pacova, iznosi do 25mg/kg, nanošenjem na kožu pacova kunića do 50mg/kg, udisanjem kod pacova (LC-50) - do 0,5mg/lvazduha u toku četiri časa.
(3) U GrupuIIspadaju otrovi čija srednja smrtna doza (LD-50), unošenjem u želudac pacova, iznosi od 25mg/kg, nanošenjem otrova na kožu pacova ili kunića od 50mg/kgdo 400mg/kg, udisanjem kod pacova (LC-50) - od 0,5mg/lvazduha do 2mg/lvazduha u toku četiri časa.
(4) U grupuIIIspadaju otrovi čija srednja smrtna doza (LD-50), unošenjem u želudac pacova, iznosi od 200mg/kgdo 2.000mg/kg, nanošenjem na kožu pacova ili kunića od 400mg/kgdo 2.000mg/kg, udisanjem kod pacova (LC-50) - od 2mg/ldo 20mg/lvazduha u toku četiri časa.
(5) Otrovi se razvrstavaju u grupe i prema hroničnom dejstvu, kancerogenosti, mutagenosti, teratogenosti, embriotoksičnosti, alergenosti, nadražljivosti na kožu i sluznicu, opasnosti za životnu sredinu, nagrizajućem dejstvu, eksplozivnosti, zapaljivosti i drugim kriterijumima za razvrstavanje otrova.
(6) Kriterijume za razvrstavanje otrova u GrupuI, GrupuIIi GrupuIIIovog zakona propisuje ministar nadležan za poslove zdravstva.

Član 10.

(1) Pravno lice koje namjerava da proizvodi otrove koji nisu na objavljenoj listi otrova koji su razvrstani u grupe podnosi Ministarstvu zahtjev za razvrstavanje otrova u grupe.
(2) Zahtjev za razvrstavanje otrova u grupu otrovnosti Ministarstvu podnosi pravno lice koje otrov proizvodi, uvozi ili stavlja u promet, odnosno predstavništvo ili ovlašćeni zastupnik stranog proizvođača čije je sjedište u Republici Srpskoj.
(3) Uz zahtjev za razvrstavanje otrova u grupe otrovnosti iz stava 1. ovog člana prilaže se:
a) toksikološka ocjena otrova ovlašćenog pravnog lica,
b) podaci o statusu otrova u zemlji proizvođača i drugim zemljama (odobrenje za primjenu, ograničenja, zabrane, maksimalno dozvoljene koncentracije u radnoj sredini i sl.).

Član 11.

(1) Rješenje o razvrstavanju otrova u