Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O METROLOGIJI U REPUBLICI SRPSKOJ

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 13 od 18. marta 2002, 100/11)

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon), propisuje se sistem zakonske metrologije u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS) koji osigurava ispravna, usaglašena i slediva merenja u RS i BiH, ostvarivanje, čuvanje i upotrebu etalona i referentnih materijala; upotrebu, ocenjivanje usaglašenosti i verifikaciju merila i metrološki nadzor nad merilima; primenu zakonske metrologije u Republici Srpskoj; učešće Republike Srpske u međuentitetskoj i međudržavnoj saradnji i naučno-istraživačkom i stručnom radu u području metrologije u okviru jedinstvenog metrološkog sistema u BiH.

Član 2.

Zakonska metrologija je integralni deo metrologije i odredbe ovog zakona se odnose samo na merila koja se primenjuju u oblastima:
1. zaštite zdravlja i života ljudi i životinja;
2. zaštite okoline i tehničke bezbednosti;
3. prometa dobara i usluga i zaštite potrošača i
4. postupka pred pravosudnim i upravnim organima.

Član 3.

Zakon o metrologiji u RS i Zakon o metrologiji BiH u Republici Srpskoj sprovodi i njihovu primenu nadzire nadležna republička institucija za metrologiju (u daljem tekstu: Zavod).

Član 4.

Termini i definicije koji se koriste u ovom zakonu imaju isto značenje kao i u članu 3. Zakona o metrologiji BiH, osim sledećih pojmova:
1. Ocenjivanje usaglašenosti merila je niz postupaka kojima se utvrđuje (ocenjuje) ispunjenost propisanih metroloških svojstava i upotrebljivost određenog tipa merila i izdavanje Certifikata (potvrde) o usaglašenosti.
Ispitivanje tipa merila je jedan od načina ocenjivanja usaglašenosti merila, a Rešenje o odobrenju tipa je jedan od oblika certifikata (potvrde) o usaglašenosti.
2. Verifikacija merila je niz postupaka kojima se utvrđuje (ocenjuje) ispunjenost propisanih metroloških zahteva (karakteristika) konkretnog merila i izdavanje Uverenja o ispravnosti (verifikaciji), tj. verifikacija obuhvata: pregled, žigosanje i/ili izdavanje Uverenja o ispravnosti.
Verifikacija merila, u smislu ovog zakona, ne smatra se načinom ocenjivanja usaglašenosti merila.
3. Pregled merila je niz postupaka koga obavezno čine:
- identifikacija merila,
- pregled tehničke dokumentacije,
- vizuelni pregled merila,
- ispitivanje metroloških karakteristika (etaloniranje merila) i
- sačinjavanje dokaza (zapisa) o tome.
Termin etaloniranje, u smislu ovog zakona, ima isto značenje kao i termin kalibracija.

II- SUBJEKTI METROLOGIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 5.

Osnovni subjekti zakonske metrologije u Republici Srpskoj:
1. Republički zavod za standardizaciju i metrologiju (u daljem tekstu: Zavod).
2. Komisija za metrologiju RS (u daljem tekstu: Komisija);
3. Institut za metrologiju BiH (u daljem tekstu: Institut).
4. Savet za metrologiju BiH (u daljem tekstu: Savet) i
5. Nadležna inspekcija.
Ostali subjekti u sistemu zakonske metrologije u Republici Srpskoj su:
1. organizacione jedinice Zavoda (centri, službe, odeljenja, laboratorije i dr.);
2. imenovanje metrološke laboratorije, stručne metrološke komisije i ostali subjekti koji se bave sistemom zakonske metrologije u Republici Srpskoj;
3. obrazovane laboratorije, u kojima Zavod vrši verifikaciju merila;
4. stručna radna tela iz područja zakonske metrologije u RS i BiH, te
5. proizvođači, serviseri, uvoznici, izvoznici, zastupnici stranih firmi i vlasnici i/ili korisnici merila.
Vlasnik i/ili korisnik merila je pravno ili fizičko lice i ono je odgovorno za čuvanje, održavanje, korišćenje i verifikaciju merila.
Pod pojmom fizičkog lica podrazumeva se i vlasnik samostalne radnje.
Subjekti metrologije u RS, pored navedenih u st. 1. i 2. ovog člana, su i preduzeća, državne, naučne i stručne institucije, te ostali zainteresovani subjekti za razvoj metrološkog sistema.

Član 6.

Zavod obavlja sledeće poslove (aktivnosti):
1. donosi propise o verifikaciji merila;
2. vrši (obavlja) verifikaciju merila;
3. učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala;
4. ostvaruje, čuva i održava radne i sekundarne etalone i referentne materijale i obavlja etaloniranje istih;
5. osigurava sledivost etalona i referentnih materijala;
6. sarađuje sa Institutom u skladu sa Zakonom o metrologiji BiH;
7. predlaže članove Saveta i drugih radnih tela Instituta iz Republike Srpske;
8. učestvuje u aktivnostima imenovanja pravnih lica za verifikaciju i ocenjivanje usaglašenosti merila;
9. obrazuje laboratorije kod trećih lica u kojima vrši verifikaciju merila;
10. formira stručna radna tela za metrologiju u Republici Srpskoj;
11. obavlja poslove izdavačko-publicističke delatnosti iz područja metrologije;
12. pruža stručne informacije i usluge zainteresovanim subjektima iz područja metrologije;
13. vrši metrološki i upravni nadzor nad merilima i predpakovanim proizvodima;
14. vodi registar državnih, primarnih, sekundarnih i radnih etalona na području Republike Srpske i BiH;
15. obavlja sve ostale pooslove iz područja metrologije.
Komisija obavlja sledeće poslove:
- učestvuje u pripremanju programa i planova rada iz područja metrologije u RS i daje saglasnost na iste;
- učestvuje u pripremanju i donošenju propisa iz područja metrologije u RS;
- predlaže formiranje stalnih i privremenih stručnih radnih tela iz područja metrologije u RS;
- sarađuje sa Savetom i drugim stručnim radnim telima Instituta BiH;
- obavlja i druge poslove iz područja metrologije u skladu sa zakonom i poslovnikom o svom radu.
Komisija ima sedam članova, a imenuje ih Vlada Republike Srpske i to iz reda istaknutih stručnjaka iz područja metrologije.
Komisija bira predsednika iz reda svojih članova i usvaja poslovnik o svom radu.
Direktor Zavoda je po funkciji član Komisije.
Rad Komisije finansira Zavod.

Član 7.

Poslovi Instituta i Saveta za metrologiju propisani su zakonom.

Član 8.

Poslove i način rada stručnih radnih tela za metrologiju u RS propisuje direktor Zavoda, uz saglasnost ministra industrije, energetike i rudarstva (u daljem tekstu: ministar).

Član 9.

U sistemu zakonske metrologije u Republici Srpskoj moraju se upotrebljavati merne jedinice propisane Zakonom o mernim jedinicama BiH, a u skladu sa ovim zakonom.

III- ETALONI I REFERENTNI MATERIJALI

Član 10.

Ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih i ostalih etalona u RS je u nadležnosti Instituta, Zavoda i imenovanih pravnih lica iz Republike Srpske.
Institut dostavlja Zavodu podatke o svim ostvarenim etalonima i referentnim materijalima u RS i BiH.

IV- LABORATORIJE

Član 11.

Verifikaciju mjerila, u smislu Zakona, obavljaju laboratorije koje su prethodno akreditovane prema odgovarajućem standardu.
Laboratorije za verifikaciju mjerila mogu biti