Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 116. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/96), Narodna skupština Republike Srpske, na Jedanaestoj sednici održanoj 7. jula 2000. godine, donela je

ZAKON

O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DELATNOSTI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 20 od 17. jula 2000)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Radi zaštite prirodnih i radom stvorenih materijalnih dobara i vrednosti čovekove sredine od stihijskog delovanja atmosferskih i hidroloških procesa i pojava, i radi racionalnog korišćenja povoljnih vremenskih uslova, klime i vodnih resursa, ovim zakonom uređuje se meteorološka i hidrološka delatnost u Republici Srpskoj, način izvršavanja meteoroloških i hidroloških poslova i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega.

Član 2.

Meteorološka i hidrološka delatnost, u smislu ovog zakona obuhvata poslove sistematskog praćenja i istraživanja vremena, klime i vodnih resursa, poslove primene meteorologije i hidrologije (u daljem tekstu: hidrometeorološki poslovi), a koji se odnose na:
1. planiranje, projektovanje, izgradnju, održavanje i razvoj republičke mreže hidroloških i meteoroloških stanica;
2. sistematska hidrološka osmatranja i merenja površinskih i podzemnih voda, rečnog nanosa, leda na rekama i jezerima i specijalna hidrološka osmatranja i merenja u mreži hidroloških stanica i osnovna obrada osmotrenih i izmerenih podataka;
3. sistematska meteorološka osmatranja i merenja za potrebe prognoze vremena, klimatologije, agrometeorologije, vazduhoplovne meteorologije i specijalna meteorološka osmatranja i merenja u mreži meteoroloških stanica i osnovna obrada osmotrenih i izmerenih podataka;
4. sistematska osmatranja i merenja karakteristika kvaliteta vazduha i padavina, uključujući atmosferski ozon i radioaktivnost vazduha i padavina u mreži meteoroloških stanica, praćenja prenosa zagađujućih materija kroz atmosferu i havarijskih zagađenja vazduha, kao i osnovna obrada osmotrenih podataka o kvalitetu vazduha;
5. sistematska osmatranja i merenja karakteristika kvaliteta površinskih voda i podzemnih voda prve izdani uključujući i radioaktivnost voda, u mreži hidroloških stanica, praćenje prenosa zagađujućih materija kroz vodotoke i havarijskih zagađenja voda, kao i osnovna obrada osmotrenih podataka o kvalitetu voda;
6. uspostavljanje, izgradnja, održavanje i razvoj hidrometeorološkog računarsko-telekomunikacionog sistema za prikupljanje, obradu i razmenu meteoroloških i hidroloških podataka i informacija;
7. uspostavljanje, održavanje i razvoj meteorološkog i hidrološkog prognostičkog sistema, izrada i izdavanje prognoza vremena, klime i voda, upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode, klimatske promene, promene vodenih resursa, promene ozonskog omotača, prognoze kvaliteta voda i vazduha kao i upozorenja o kretanju i prenosu zagađujućih materija kroz atmosferu i vode, uključujući havarijska i prekogranična zagađenja;
8. uspostavljanje, razvoj i obezbeđenje rada, baza i banke meteoroloških i hidroloških podataka i informacija i njihovo objavljivanje;
9. obezbeđivanje, ostvarivanje, čuvanje, održavanje, staranje o ispravnosti etalona meteoroloških i hidroloških fizičkih veličina i tehničkih sredstava, instrumenata, uređaja, opreme za osmatranja i merenja u mrežama meteoroloških i hidroloških stanica kao i njihove usaglašenosti sa odgovarajućim propisima;
10. obezbeđenje meteoroloških i hidroloških informacija za potrebe Vojske RS u skladu sa uputstvom koje donosi Ministarstvo odbrane;
11. meteorološki poslovi za potrebe vazdušnog saobraćaja, uključujući poslove za ratno vazduhoplovstvo, a posebno uslovi koji se odnose na istraživanje, analizu i praćenje atmosferskih uslova koji utiču na vazdušnu plovidbu u vazdušnom prostoru Republike Srpske, izradu prognostičkih karata za planiranje letenja i vazduhoplovnu meteorološku dokumentaciju za let, izradu klimatoloških monografija za aerodrome, kao i meteorološka osmatranja na aerodromskim meteorološkim stanicama, prikupljanje, obrada i arhiviranje podataka;
12. hidrološki poslovi za potrebe plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima uključujući i delatnost Vojske RS;
13. izrada agrometeoroloških analiza i prognoza uključujući i prognozu stepena opasnosti od požara u prirodnoj sredini;
14. analiza prostornih i vremenskih karakteristika meteoroloških elemenata i izrada klimatskih osnova za prostorno i urbano planiranje i projektovanje i izgradnju velikih investicionih objekata;
15. analize prostornih i vremenskih kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika režima površinskih vodnih resursa i vodnih resursa podzemnih voda prve izdani za izradu hidroloških osnova za prostorno i urbano planiranje i projektovanje i izgradnju velikih investicionih objekata;
16. istraživanje procesa u atmosferi i hidroloških procesa i razvoj metoda i modela za prognoziranje vremena i voda;
17. istraživanje klime, sunčeve radijacije, hemijskog sastava atmosfere uključujući atmosferski ozon, razvoj metoda za prognozu klime i uticaj klimatskih promena na privredne delatnosti, eko sisteme i vodne resurse;
18. istraživanje površinskih i podzemnih vodnih resursa i njihovih promena;
19. istraživanje kvaliteta vazduha, prenosa zagađujućih hemijskih i radioaktivnih materija kroz atmosferu i uticaja zagađenja na klimu, vodene resurse i eko sisteme;
20. istraživanje kvaliteta voda, prenosa i transporta zagađujućih materija kroz vodotoke i razvoj modela za prognozu kvaliteta voda;
21. razvoj tehničkih uređaja, instrumenata i aparata za merenja i osmatranja u mrežama meteoroloških i hidroloških stanica.
Poslovi iz stava 1. ovog člana su poslovi od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

FUNKCIONISANjE HIDROMETEOROLOŠKOG INFORMACIONOG SISTEMA REPUBLIKE SRPSKE I IZVRŠAVANjE METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH POSLOVA

Član 3.

Poslovi iz člana 2. ovog zakona čine jedinstveni hidrometeorološki informacioni sistem Republike Srpske i obavljaju se neprekidno.
Hidrometeorološki informacioni sistem iz stava 1. ovog člana je integralni deo sistema informisanja Republike Srpske i uključen je u međunarodne meteorološke i hidrološke informacione sisteme.

Član 4.

Meteorološki i hidrološki poslovi iz člana 2. tačke 1. do 12. obavljaju se u okviru operativnih komponenti hidrometeorološkog informacionog sistema Republike Srpske, a po propisima donetim na osnovu ovog zakona.
Propisi iz stava 1. ovog člana usklađuju se sa međunarodnim standardima, metodama, postupcima i preporukama o meteorološkim i hidrološkim instrumentima, merenjima i osmatranjima, kontroli, obradi, kodiranju i razmeni, čuvanju, zaštiti, arhiviranju i objavljivanju podataka.

Član 5.

Poslovi iz člana 2. tačke od 13. do 21. obavljaju se na osnovu programa hidroloških i meteoroloških radova koje donosi Vlada Republike Srpske.

Član 6.

Meteorološke i hidrološke poslove iz člana 2. ovog zakona izvršava Republički hidrometeorološki zavod. Sedište Republičkog hidrometeorološkog zavoda je u Banjoj Luci.
Organ iz stava 1. ovog člana obezbeđuje podatke i informacije za potrebe javnosti, državnih organa, Vojske RS, privrede, naučnoistraživačkih institucija, kao i za izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti meteorologije, hidrologije i monitoringa kvaliteta vazduha i voda.
Republički