aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju ("Službeni glasniku Republike Srpske", broj 3/97) i člana 63. stav 1. alineja 9. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/96), Zakonodavno-pravna komisija Narodne skupštine Republike Srpske, na sednici održanoj 21. aprila 1997. godine, utvrdila je novi prečišćeni tekst Zakona o javnom informisanju( "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 4/92, 8/96 i 3/97).

ZAKON

O JAVNOM INFORMISANjU

(prečišćeni tekst)

(Objavljen u "Sl. glasniku Republike Srpske", br. 10/97)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Javno informisanje je slobodno.
Sva pravna i fizička lica imaju pravo da se bave javnim informisanjem.

Član 2.

Republika Srpska u skladu sa svojim pravima i obavezama, obezbjeđuje uslove za javno informisanje građana i slobodno istraživanje, prikupljanje, saopštavanje, objavljivanje i širenje informacija i ideja koje se odnose na pitanja od javnog značaja (interesa).

Član 3.

Javno informisanje obavlja se štampom, radio i televizijskim programom, novinskom agencijom, audiovizuelnim i drugim sredstvima javnog informisanja.

Član 4.

Pod sredstvima javnog informisanja u smislu ovog zakona, podrazumevaju se javna glasila i druga sredstva javnog informisanja (u daljem tekstu: javna glasila).
Pod javnim glasilima u smislu ovog zakona, podrazumevaju se štampa i programi radija, televizije i novinskih agencija.
Pod štampom, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se novine, časopisi, revije i druge periodične publikacije.
Pod drugim sredstvima javnog informisanja, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se štampana odnosno proizvedena audio-vizuelna i ostala sredstva koja sadrže informacije o nekom događaju, pojavi, ličnosti, predmetu ili delatnosti, a namenjena su informisanju javnosti.

Član 5.

Javna glasila ne podležu cenzuri.
Javna glasila dužna su da istinito, objektivno i blagovremeno obaveštavaju javnost.

Član 6.

Radi obavljanja delatnosti javnog informisanja mogu se osnovati javna preduzeća.
Osnivanje, delatnost i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje javnog preduzeća uređuju se zakonom.

Član 7.

Radio-frekvencijski spektar, odnosno radio-frekvencije i TV-kanali u Republici Srpskoj su ograničeni prirodni resursi i koriste se za prenos i emitovanje radio i televizijskih programa pod uslovima utvrđenih zakonom.
Vlada Republike Srpske upravlja radio-frekvencijskim spektrom kojim raspolaže Republika Srpska.

Član 8.

Državni organi i pravna lica dužni su da daju javnim glasilima podatke o svom radu od interesa za javnost, osim podataka koji po zakonu predstavljaju državnu, službenu ili poslovnu tajnu.

II- OSNIVANjE I PRESTANAK SA RADOM

JAVNOG GLASILA

Član 9.

Javno glasilo se osniva aktom o osnivanju, u skladu sa zakonom.
Akt o osnivanju javnog glasila mora da sadrži: ime odnosno naziv, prebivalište, odnosno sedište osnivača i izdavača, dokaz da je oslivač ovlašćen za obavljanje informativne delatnosti, naziv javnog glasila, sredstva za osnivanje, izvor finansiranja, programsku koncepciju javnog glasila, lično ime glavnog i odgovornog urednika, jezik, pismo, tiraž, period izdavanja, teritorija na koju se rastura, odnosno emituje program i adresu štamparije.

Član 10.

Javno glasilo može početi sa izdavanjem i radom danom upisa u registar javnih glasila koji vodi republički organ nadležan za poslove informisanja (u daljem tekstu: Registar).
U Registru iz stava 1. ovog člana vode sledeći podaci: lično ime, odnosno naziv, prebivalište, odnosno sedište osnivača i izdavača, naziv javnog glasila, lično ime glavnog i odgovornog urednika, naziv i adresa štamparije, lično ime i adresa lica koje je ovlašćeno za podnošenje prijave za upis u Registar i podaci o odgovarajućim dozvolama, izdatim u skladu sa posebnim propisom, kada se upisuje radio, odnosno televizijski program.
Uz prijavu za upis u Registar podnose se i dokazi o podacima iz stava 2. ovog člana.

Član 11.

U Registar se ne mogu upisati dva javna glasila iste vrste sa istim nazivom.

Član 12.

Republički organ nadležan za poslove informisanja dužan je da donese rešenje o upisu u Registar i da o tome obavesti osnivača u roku od 15 dana od dana prijema prijave i dokaza iz člana 9. st. 2. ovog zakona.
Ako organ iz prethodnog stava ne obavijesti osnivača u propisanom roku, smatraće se da je javno glasilo upisano u Registar.

Član 13.

Ovlašćeno lice javnog glasila dužno je da o svakoj promjeni podataka iz člana 9. ovog zakona ili o prestanku rada javnog glasila u roku od 10 dana od dana nastanka promjene obavijesti republički organ nadležan za poslove informisanja radi upisa promjena u Registar.

Član 14.

Ako osnivač nije istovremeno i izdavač javnog glasila, međusobna prava, obaveze i odgovornosti osnivača i izdavača uređuju se ugovorom.

Član 15.

Javno glasilo briše se iz registra ukoliko ne počne sa radom u roku od šest meseci od dana upisa u Registar.

IIIUREĐIVANjE JAVNOG GLASILA

Član 16.

Javno glasilo ima glavnog i odgovornog urednika.
Funkcije glavnog i odgovornog urednika mogu biti odvojene.
Javno glasilo može imati više odgovornih urednika za pojedina izdanja, odnosno programe.
Glavnog i odgovornog urednika javnog glasila, čiji je osnivač Republika Srpska, imenuje i razrešava Vlada Republike Srpske, na predlog Upravnog odbora preduzeća, odnosno ustanove.

Član 17.

Način rada, prava, obaveze i odgovornosti u uređivanju javnog glasila utvrđuju se opštim aktom osnivača.

IV- SPREČAVANjE RASTURANjA ŠTAMPE I ŠIRENjA INFORMACIJA U JAVNIM GLASILIMA

Član 18.

Rasturanje štampe i širenje informacija javnim glasilima može se spriječiti samo odlukom nadležnog suda ako se utvrdi da se njime poziva na nasilno rušenje Ustavom utvrđenog uređenja, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti i nezavisnosti Republike; kršenje zajamčenih sloboda i prava čovjeka i građanina ili se izaziva mržnja ili podstiče nacionalna, rasna ili vjerska netrpeljivost.
Privremeno rješenje o sprečavanju rasturanja i širenja informacija putem javnih glasila donosi nadležni sud na prijedlog javnog tužioca, u roku od 12 sati od prispjeća prijedloga.

Član 19.

Nadležni sud je dužan da rješenje o privremenoj zabrani rasturanja štampe i širenja informacija putem javnih glasila, odmah dostavi osnivaču i glavnom i odgovornom uredniku ili štampariji, s nalogom da ne rastura štampu odnosno ne širi informaciju na drugi način dok pravosnažna sudska odluka ne bude donesena.
Sud nalaže nadležnom organu za unutrašnje poslove da sve primjerke štampe, odnosno drugih javnih glasila privremeno oduzme i dostavi sudskom depozitu ili zapečati.

Član 20.

Po prijedlogu javnog tužioca za izricanje zabrane rasturanja štampe i širenja informacija javim glasilima sud će, u roku od tri dana od dana prijema prijedloga, da održi pretres.

Član 21.

U postupku po prijedlogu za izricanje zabrane rasturanja štampe i širenja informacija javnim glasilima sud može da održi pretres i donese odluke i ako uredno pozvane stranke nisu došle na pretres. Na to će se, stranke pozvane na pretres, izričito upozoriti.

Član 22.

Ako sud odbije prijedlog za izricanje zabrane rasturanja štampe i širenja informacija drugim javnim glasilima, ili poništi rješenje o privremenoj zabrani, odrediće da svi primjerci štampe, odnosno drugih javnih glasila, koji su bili oduzeti, odnosno zapečaćeni, vrate, odnosno otpečate, u roku od 12 sati.
Žalba javnog tužioca protiv rješenja suda iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 23.

Rješenje po prijedlogu za izricanje zabrane rasturanja štampe i širenja informacija drugim javnim glasilima sud će donijeti odmah po završenom pretresu, a predsjednik vijeća objaviće ga bez odlaganja.
Rješenje se mora pismeno izraditi i njegov ovjereni prepis dostaviti strankama u postupku u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Član 24.

Protiv rješenja prvostepenog suda kojim se odlučuje o prijedlogu javnog tužioca za izricanje zabrane rasturanja štampe i širenja informacija drugim javnim glasilima stranke mogu da izjave žalbu nadležnom drugostepenom sudu u roku od tri dana od dana dostavljanja prepisa rješenja.

Član 25.

Žalba se ne dostavlja na odgovor.

V- OBJAVLjIVANjE SAOPŠTENjA, ODGOVORA I ISPRAVKI

Član 26.

Javna glasila koja se finansiraju iz javnih prihoda dužna su da na zahtjev nadležnog državnog organa bez odlaganja objave saopštenje o činjenicama čije je objavljivanje hitne prirode i od posebnog značaja za građane, a odnosi se na opasnost po život i zdravlje ljudi, njihovu imovinu ili odbranu i bezbjednost.

Član 27.

Javno glasilo je dužno da objavi odgovor na objavljenu informaciju pod čime se podrazumjeva svaki objavljeni sadržaj ukoliko se njime dopunjuju činjenice i podaci u pogledu istinitosti i potpunosti.
: