Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O GRADU TREBINjE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 70 od 26. jula 2012)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Trebinje.

Član 2.

(1) Područje Grada Trebinje čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Trebinje.
(2) Sjedište Grada Trebinje je u Trebinju.

Član 3.

(1) Grad Trebinje ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Trebinje je pravni sljednik Opštine Trebinje.
(3) Grad Trebinje stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Trebinje.

Član 4.

(1) Grad Trebinje ima statut.
(2) Statutom Grada Trebinje, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, oblici neposrednog odlučivanja građana, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Trebinje.

Član 5.

(1) Grad Trebinje ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Trebinje može imati praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se statutom Grada Trebinje u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Trebinje mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Trebinje i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima drugih jedinica lokalne samouprave, država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Trebinje ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske i zakonom.
(2) Grad Trebinje vrši poslove državne uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.

Organi Grada Trebinje su skupština grada i gradonačelnik.

Član 8.

(1) Skupština Grada Trebinje je organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada čine odbornici koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika skupštine grada utvrđuje se statutom grada u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada skupštine grada uređuje se poslovnikom o radu skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Trebinje.

Član 9.

Skupština grada ima nadležnosti skupštine opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad Trebinje i nosilac je izvršne vlasti u gradu.
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Trebinje ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Trebinje čini imovina bivše Opštine Trebinje.
(3) Imovinom grada upravljaju organi grada u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Trebinje, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Trebinje, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Trebinje.

Član 15.

(1) Organi Grada Trebinje preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike i tehničke i pomoćne radnike koji su u Administrativnoj službi Opštine Trebinje ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Trebinje koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa zakonom.
(3) Na radnopravni status zaposlenih u organima Grada Trebinje primjenjuje se: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština Grada Trebinje dužna je da donese Statut Grada Trebinje i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Trebinje.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Trebinje, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Broj: 01-1062/12
10. jula 2012. godine, Banja Luka
Predsjednik Narodne skupštine, mr Igor Radojičić, s.r.