Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O GRADU DOBOJ

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 70 od 26. jula 2012)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Doboj.

Član 2.

(1) Područje Grada Doboj čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Doboj.
(2) Sjedište Grada Doboj je u Doboju.

Član 3.

(1) Grad Doboj ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Doboj je pravni sljednik Opštine Doboj.
(3) Grad Doboj stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Doboj.

Član 4.

(1) Grad Doboj ima statut.
(2) Statutom Grada Doboj, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, oblici neposrednog odlučivanja građana, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Doboj.

Član 5.

(1) Grad Doboj ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Doboj može imati praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se statutom Grada Doboj u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Doboj mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Doboj i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima drugih jedinica lokalne samouprave, država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Doboj ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske i zakonom.
(2) Grad Doboj vrši poslove državne uprave koji su mu zakonom preneseni.

Član 7.

Organi Grada Doboj su skupština grada i gradonačelnik.

Član 8.

(1) Skupština Grada Doboj je organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada čine odbornici koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika skupštine grada utvrđuje se statutom grada u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada skupštine grada uređuje se poslovnikom o radu skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Doboj.

Član 9.

Skupština grada ima nadležnosti skupštine opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 10.

(1) Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad Doboj i nosilac je izvršne vlasti u gradu.
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.

Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.

Član 12.

(1) Grad Doboj ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Doboj čini imovina bivše Opštine Doboj.
(3) Imovinom grada upravljaju organi grada u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Doboj, kao i postupak i uslovi pod kojima se grad može zaduživati, uređuju se zakonom.

Član 14.

Organi Opštine Doboj, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Doboj.

Član 15.

(1) Organi Grada Doboj preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike i tehničke i pomoćne radnike koji su u Administrativnoj službi Opštine Doboj ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Doboj koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata u skladu sa zakonom.
(3) Na radnopravni status zaposlenih u organima Grada Doboj primjenjuju se: Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština Grada Doboj dužna je da donese Statut Grada Doboj i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Doboj.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Doboj, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Broj: 01-1060/12
10. jula 2012. godine, Banja Luka
Predsjednik Narodne skupštine, mr Igor Radojičić, s.r.