aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 52/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 30. avgusta 2012. godine, donijela je

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANjA GOTOVIM NOVCEM

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 86 od 14. septembra 2012)

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način plaćanja između učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa učesnika kod ovlašćenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kao i uslove držanja gotovog novca u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlašćene organizacije.

Član 2.

(1) Učesnici u platnom prometu su poslovni subjekti i fizička lica koji su definisani Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).
(2) Poslovni subjekti su dužni da za potrebe plaćanja otvore račune u ovlašćenim organizacijama za obavljanje poslova platnog prometa (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije) i sva novčana sredstva vode na tim računima, kao i da vrše plaćanja preko računa u skladu sa Zakonom, osim plaćanja za namjene propisane ovom uredbom.
(3) Odredbe ove uredbe koje se odnose na poslovne subjekte primjenjuju se i na poslovne jedinice stranog pravnog lica koje su registrovane i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Srpskoj.
(4) Gotov novac, u smislu ove uredbe, čine novčanice konvertibilnih maraka i kovanice konvertibilnih maraka i pfeniga.

Član 3.

(1) U obavljanju djelatnosti poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa za sljedeće namjene:
a) isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječje zaštite,
b) isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službe na putovanja u zemlji i inostranstvu,
v) otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica,
g) isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300 KM,
d) plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
đ) plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200 KM,
e) otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlašćene za obavljanje mjenjačkih poslova i
ž) isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima.
(2) Poslovni subjekti dužni su da sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentuju vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim odgovarajućim propisima i stave na uvid nadležnim kontrolnim organima.
(3) Prilikom plaćanja u gotovom novcu poslovni subjekti su dužni da primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 4.

: