aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

UPUTSTVO

ZA PROVOĐENjE ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 36 od 15 oktobra 2004)

Član 1.

Ovim uputstvom uređuju se pitanja koja treba da doprinesu efikasnijoj primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 28/2000) (u daljnjem tekstu: Zakon) u Brčko distriktu BiH, a odnose se na pitanja koja doprinose pravilnijem postupanju u primjeni tog Zakona, te na određivanje visine troškova usluge umnožavanja informacija.

Član 2.

Pod pojmom "informacija pod kontrolom javnog organa", u smislu člana 3 tačka 1 Zakona, podrazumijeva se svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to da je sačinjena i kako je klasifikovana.

Član 3.

Pod "javnim organom", u smislu člana 3 tačka 2 Zakona, podrazumijevaju se:
- Gradonačelnik, odjeljenja i službe Vlade Brčko distrikta BiH,
- Organ koji obavlja javnu funkciju a imenovan je i ustanovljen u skladu sa zakonom (Uprava prihoda, Poreska uprava, Policija),
- Pravno lice koje vrši javna ovlaštenja povjerena mu od strane gradonačelnika ili Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 4.

Javni organ ne može utvrditi da određena vrsta informacija nije dostupna javnosti, već je u svakom konkretnom slučaju dužan da utvrdi da li postoje Zakonom utvrđeni izuzeci od saopštavanja informacije, te da li pored tih izuzetaka postoji javni interes da se ta informacija saopšti (član 5 do 9 Zakona).

Član 5.

Cijena troškova umnožavanja (fotokopiranja) zahtijevane informacije za fizička i pravna lica, u skladu sa odlukom Vijeća ministara BiH broj 37/01 od 12.04.2001. godine iznosi:
- 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine (A4);
- 10,00 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.
Prvih deset stranica umnožavanja materijala standardne veličine je besplatno, dok se za sve tražene informacije preko ove količine, iznos utvrđen prethodnim stavom, uplaćuje unaprijed javnom organu koji daje informacije.

Član 6.

Javni organ odrediće službenika koji će primati uplate za troškove iz tačke 5 ovog uputstva i o tome izdati odgovarajuću priznanicu (račun). Za tu svrhu izrađuju se odgovarajuće priznanice, čiji jedan dio zadržava navedeni službenik radi kontrole izvršenih uplata, a drugi dio predaje licu koje je izvršilo uplatu.

Član 7.

U cilju blagovremenog početka primjene Zakona, gradonačelnik Brčko distrikta će preduzeti odgovarajuće mjere da se izvrše sljedeće radnje:
- najkasnije do 30. juna 2004. godine odlukom imenovati službenika za informisanje i njegovog pomoćnika koji će primati i neposredno obrađivati zahtjeve za pristup informacijama u skladu sa članom 19 Zakona. Kopija odluke dostavlja se ombudsmenu BiH, s tim što u odluci treba navesti sljedeće podatke: adresu javnog organa, broj telefona i broj kancelarije službenika za informisanje;
- najkasnije do 30. juna 2004. godine izraditi Vodič i Indeks registar informacija (član 20 tačka a) i b) Zakona) i najkasnije do 5. jula 2004. godine dostaviti: ombudsmenu BiH, Gradskoj biblioteci Brčko distrikta, bibliotekama pravnih fakulteta u: Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Bihaću, te Vodič i Indeks registar objaviti putem interneta.

Član 8.

U smislu člana 20 tačke c) i d) Zakona, javni organ je dužan da podatke za tekuće tromjesječje dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH i ombudsmenu BiH početkom septembra 2004. godine, a naredne za svaki tromjesečni period, te godišnji izvještaj ombudsmenu BiH i Parlamentarnoj skupštini na zahtjev.

Član 9.

Javni organ dužan je da Vodič, Indeks registar, tromjesečne podatke i godišnji izvještaj (član 20 tačka d) izradi u dovoljnom broju primjeraka, kako bi bez naknade bili dostupni svim zainteresovanim licima u prostorijama javnog organa (infopultu i/ili kod službenika za informisanje.

Član 10.

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".
Broj: 01-014-006687/04
Brčko, 17.06.2004.godine
GRADONAČELNIK
Branko Damjanac, dipl.ecc., s. r.