Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici održanoj 5. februara 2009. godine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, donijelo je

UPUTSTVO

O IZRADI I ODRŽAVANjU SLUŽBENIH INTERNET STRANICA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 21 od 17 marta 2009)

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

(Predmet Uputstva)

Član 1.

Ovim uputstvom se propisuju pravila i određuju standardi koje Institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucije BiH) koriste prilikom izrade i održavanja svojih službenih internet stranica.

(Cilj)

Član 2.

Cilj ovog uputstva je da se osigura prepoznatljivost i kvalitet organizacijske postavke, sadržaja, tehničkih rješenja i obavljanja poslova u vezi izrade i održavanja službenih internet stranica Institucija Bosne i Hercegovine, što uključuje:
a) poboljšanje pristupačnosti i korisnostiWebstranica Institucija BiH,
b) pružanje pouzdanih informacija i servisa,
c) osiguravanje da informacije odražavaju ključne vrijednosti javnih servisa,
d) održivost standarda nezavisno od dobavljača,
e) pojednostavljeno upravljanje sadržajima koji se objavljuju,
f) međusaradnja (u organizacijskom, semantičkom i tehničkom smislu),
g) jednostavna i sigurna razmjena podataka,
h) definicija minimalne zajedničke struktureWebstranica,
i) prepoznatljiv vizuelni identitet Institucija BiH na Internetu, te
j) standardiziran način dodjeljivanja ".gov.ba" naziva domena u Institucijama BiH.

(Definicije)

Član 3.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom uputstvu imaju sljedeće značenje:
a)AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je kombinacija standardnihWebtehnologija (XHTML, CSS, JavaScript) koja se koristi za kreiranja interaktivnihWebaplikacija, a njegova najznačajnija karakteristika je asinkrona razmjena podataka između klijenta iWebservera;
b) Baza podataka je skup strukturiranih podataka koji je pohranjen u računarskom sistemu i organiziran na način da ga je jednostavno pretražiti i prikazati;
c)Cache-iranje omogućava stranicama da se brže učitavaju oslobađanjem opterećenja saWebservera i smanjenjem vremena prijenosa podataka.Cachirawese može vršiti nad:Webstranicama (sadržaj) i komponentamaWebstranica (template, slike);
d)CMS (Content Management System) sistem za održavanje sadržaja jeWebbazirani sistem za unos, ažuriranje, brisanje i arhiviranje sadržajaWebportala. Ovaj sistem u većini slučajeva sadrži integrirane alate za oglašavanje, administriranje izgledaWebportala, te indeksiranje i pretragu njegovog sadržaja; sa tehničkog aspekta, važno je da arhitekturaCMS-a dozvoli obradu sadržaja ne-tehničkim licima u smislu da se odvoje sadržaj, struktura i prezentacija. Na taj način se jednostavnije održavaju sadržaji na portalu;
e)Domain-ime (naziv domene): je ime koje predstavlja jednu ili višeIP (Internet Protocol) brojeva. Nazivi domena moraju biti registrirani sa odgovarajućim ovlaštenjima naziva kako bi bili validni i korisni za pronalaženje na Internetu. Na najvišem nivou domene su kategorizirane po tipu (komercijalne, edukativne, organizacije i sl.) ili po državi (Bosne i Hercegovina, Francuska, i sl.). Na narednom, drugom, nivou su domene kao što su npr.edu.baili .gov.badomena, koja spada u drugi nivo domena, a predstavlja osnovnu domenu obrazovnih ili vladinih Institucija Bosne i Hercegovine. Naziv domene takođe formira osnovu za druge metode ili aplikacije na Internetu; npr:info@mkt.gov.bamože označavatie-mailadresu za informacije od strane Ministarstva komunikacija i prometa;
f)E-mailje sistem koji se koristi za razmjenu elektronskih poruka između korisnika na Internetu;
g) Enkripcija je pretvaranje čitljivih podataka u nečitljivi niz podataka koristeći povratni proces šifriranja;
h) Haker je uobičajen naziv za lice koje djeluje u cilju da neautorizirano pristupi računarskom programu ili podacima;
i)Firewall-i su hardverski ili softverski sistemi koji služe za postavljanje prepreke za hakere i viruse. Koristećifirewall-e, blokiraju se potencijalno destruktivne informacije od ulaza u sisteme i sprječava se neautorizirani pristup;
j)HTTPje protokol koji omogućava komunikaciju na Internetu putemWeb-a, a sadrži skup pravila o prijenosu podataka naWeb-u;
k)HTTPSje sigurna verzijaHTTP-a, koja koristiSSL;
l) Internet je globalna računarska mreža koja pruža slanje i primanje informacija između računara. Internet pruža servise kao što suWebie-mailkomunikacija;
m) Interoperabilnost/međuoperabilnost: Međuoperabilnost podrazumijeva da IKT sistemi i poslovni procesi koje oni podržavaju, razmjenjuju podatke i omogućavaju dijeljenje informacija i znanja;
n)LAN (Local Area Network) je lokalno mrežno okruženje koje se koristi za umrežavanje grupe računara na jednoj fizičkoj lokaciji;
o) MapaWebstranice jeWebstranica koja koristi grafički prikaz ili sličnu vrstu strukture u cilju ilustriranja veze između glavnih dijelovaWebstranice;
p) Meta podaci elektronskog dokumenta su informacije o tom dokumentu koje se naWebstarnicama često koriste kod pretraživača koji popisuju sadržajeWebstranica. Ovi podaci se mogu nalaziti u izvornom dokumentu, ali nekada su skriveni, odnosno nisu vidljivi u dokumentu ili posjetiocimaWebstranica. Meta podaci o dokumentu mogu takođe biti smješteni odvojeno (npr. u bazi podataka) i biti vezani za dokumente na koje se odnose;
r) PerformanseWebstranice: PerformanseWebstranice se mjere vremenom koje je proteklo između slanja zahtjeva i dobijanja odgovora odWebstranice;
s) Početna (home) stranica je stranica koja je određena kao početna tačkaWebstranice. Na početnoj stranici se tipično nalaze informacije oWebstranici, novosti i linkovi na druge podatke u okviruWebstranice;
t) Portal je pojam koji se često koristi zaWebstranice koje organiziraju i kategorišu kolekciju linkova na drugeon-lineresurse i servise;
u) Prava pristupa su prava definirana dodjeljivanjem privilegija na određene sadržaje ili dijelove sistema, jednom ili više korisnika ili korisničkih grupa. Dodjeljivanjem privilegija na sadržaj ili dio sistema korisnik može nad dodijeljenim dijelom da vrši promjene;
v)Webredakcija je oranizacijska jedinica ili grupa lica odgovornih zaWebstranicu Institucije BiH.;
z) Server je računar koji je konfiguriran tako da mu drugi računari mogu pristupiti i na njemu pohraniti podatke, te pronalaziti informacije i servise;
aa) Sistem administrator je lice zaduženo za održavanje, sigurnost i druge sistemske funkcije servera, računara i računarske mreže;
bb)SQL (Structured Query Language): je standardizirani jezik koji omogućava ažuriranje baza podataka i pribavljanje informacija koje se nalaze u bazi podataka;
cc)SSL (Secure Sockets Layer):SSLje tehnologija za šifriranje podataka koji se šalju između klijenta i servera, a koja osigurava da se privatne informacije sigurno prenose;
dd)URL (Uniform Resource Locator):URLje adresa resursa koji je dostupan preko Interneta. NaWebu, resurs može bitiHTMLstranica, fotografija ili bilo koji tip datoteke.URLadresa sadrži naziv protokola koji se koristi za pristup resursu, naziv domene koji identificira specifični računar na Internetu i putanju na kojoj se nalazi resurs;
ee)UTF-8 (Unicode Transformation Format):UTFje skup karaktera putem kojeg je moguće predstaviti svaki karakter uUnicodestandardu, dok je inicijalno kodiranje kompatibilno saASCII. KorištenjemUTF-8 karaktera postiže se da se u bilo kojemWebpregledniku, sa postavljenim bilo kojim skupom karaktera,Websadržaj jednako prikazuje;
ff)WAIinicijativa (Web Accessibility Initiative): Smjernice koje su date 1998. godine u cilju isticanja i poboljšanja poteškoća koje svakodnevno doživljavajuWebkorisnici sa posebnim potrebama. Ovom inicijativom su obuhvaćeni svi invaliditeti koji utječu na pristupWebsadržajima, uključujući: vid, sluh, fizički nedostatak, govor, spoznaju i neurološke nedostatke;
gg)Webpreglednik:Webpreglednik je aplikacija ili program koji se koristi da se prikažu Internet


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: