Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/10) i člana 69. stav 1. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), ministar trgovine i turizma, uz saglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministra prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije i ministra zdravlja i socijalne zaštite, donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PRUŽANjE USLUGA U SEOSKOM DOMAĆINSTVU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 77 od 13. avgusta 2010)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste usluga u seoskom domaćinstvu, minimalni uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga, kategorizacija seoskog domaćinstva i uređuju se ostala bitna pitanja u vezi sa načinom pružanja usluga.

Član 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:
a) seosko domaćinstvo je registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo, u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede, koje pruža ugostiteljske usluge smještaja, ishrane i pića i ostale turističke usluge u skladu sa propisima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, a seoskim domaćinstvom, u smislu ovog pravilnika, smatra se i fizičko lice sa članovima njegovog porodičnog domaćinstva, koje nije registrovano kao porodično poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede, ali koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje na ruralnom području pruža usluge smještaja, ishrane i pića i ostale turističke usluge u skladu sa ovim pravilnikom,
b) pod programom sopstvene proizvodnje podrazumijevaju se poljoprivredni proizvodi proizvedeni na seoskom domaćinstvu, poljoprivredni proizvodi proizvedeni na drugim poljoprivrednim gazdinstvima koje kupuje seosko domaćinstvo, kao i šumski proizvodi, odnosno divlje životinje, koje član seoskog domaćinstva ubere, odnosno ulovi, ili kupi od lica koja su iste ubrali ili ulovili i
v) pod proizvodima koji ne moraju biti iz programa sopstvene proizvodnje smatraju se proizvodi koji služe pripremi domaćih jela, pića i napitaka u seoskom domaćinstvu, kao što su: brašno, riža, margarin, maslac, ulje, so, svi začini, šećer, med, mineralna voda, čaj i kafa.

Član 3.

(1) U seoskom domaćinstvu mogu se pružati ugostiteljske usluge smještaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smještajnih kapaciteta do 15 gostiju, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 gostiju, koja ne koristi usluge smještaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
(2) U seoskom domaćinstvu pružaju se usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića iz programa sopstvene proizvodnje (domaća jela i pića), kao i degustacije sopstvenih proizvoda domaćinstva organizovanim turističkim grupama koje ne koriste usluge smještaja.
(3) U seoskom domaćinstvu se, pored usluga iz st. 1. i 2. ovog člana, pružaju i ostale vrste turističkih usluga, kao što su: iznajmljivanje konja za jahanje, lov i ribolov, branje gljiva, ljekovitog i šumskog bilja, berba sezonskog voća i povrća, ubiranje ljetine, pješačke rute, promocija lokalnih i tradicionalnih proizvoda (rukotvorine i dr.) i ostale slične aktivnosti.
(4) Na seoskom domaćinstvu mogu se gostima, koji koriste usluge iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, prodavati ručno proizvedeni proizvodi, u svrhu očuvanja tradicionalnih zanata, vještina i rukotvorina.
(5) Usluge iz st. 1, 2. i 3. ovog člana pružaju članovi seoskog domaćinstva.
(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, ukoliko obim poslovanja seoskog domaćinstva prevazilazi mogućnosti članova seoskog domaćinstva, moguće je povremeno organizovati ispomoć pri pružanju usluga iz st. 1,2. i 3. ovog člana.
(7) Poljoprivredni proizvodi iz programa sopstvene proizvodnje seoskog domaćinstva mogu se naći u prometu seoskog domaćinstva, u skladu sa posebnim propisima iz oblasti poljoprivrede.

Član 4.

(1) Vrste seoskog domaćinstva su:
a) seosko domaćinstvo izletničkog tipa i
b) seosko domaćinstvo smještajnog tipa.
(2) U seoskom domaćinstvu izletničkog tipa gostima se pripremaju i poslužuju domaća jela i pića (vina, proizvodi od vina, voćna vina, ostala alkoholna pića, suhomesnati proizvodi, sirevi, namazi) za najviše 50 gostiju istovremeno, a mogu se i pružati ostale turističke usluge iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika, dok se usluge smještaja ne pružaju.
(3) U seoskom domaćinstvu smještajnog tipa pružaju se ugostiteljske usluge smještaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smještajnih kapaciteta do 15 gostiju, odnosno pripremaju se i uslužuju domaća jela i pića za najviše 50 gostiju istovremeno, kojima se ne pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i ostale turističke usluge iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Seoska domaćinstva smještajnog tipa moraju ispunjavati opšte i posebne minimalne uslove za pružanje usluga u seoskom domaćinstvu, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
(2) Seoska domaćinstva izletničkog tipa moraju ispunjavati minimalne uslove u pogledu uređenja i opreme utvrđene u Prilogu broj 1. - Minimalni uslovi za seoska domaćinstva izletničkog tipa, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, seoska domaćinstva, uz prethodno pribavljenu saglasnost, u skladu sa prolisima iz oblasti zaštite prirode i kulturno-istorijskog nasljeđa, mogu odstupiti od opštih i posebnih minimalnih uslova, kao i od uslova za određivanje kategorije, propisanih ovim pravilnikom.

Član 6.

(1) Usluge smještaja, ishrane i pića u seoskom domaćinstvu pružaju se u objektima seoskog domaćinstva.
(2) Smještajne jedinice u objektima seoskog domaćinstva mogu biti sobe i apartmani.
(3) Soba je objekat ili dio objekta seoskog domaćinstva u kome se pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka (doručak, polupansion ili pansion).
(4) Apartman je objekat ili dio objekta seoskog domaćinstva u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gosti mogu samostalno pripremati i konzumirati hranu, a u kojem se mogu i pružati usluge ishrane i pića (doručak, polupansion ili pansiona).

Član 7.

Seosko domaćinstvo mora biti uređeno i opremljeno u skladu sa tradicionalnim vrijednostima podneblja, nasljeđem arhitekture i života na selu ili šireg područja u kojem se nalazi seosko domaćinstvo.

Član 8.

(1) Objekti seoskog domaćinstva moraju biti uređeni i opremljeni tako da omoguće nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i članova domaćinstva.
(2) Unutrašnjost objekata seoskog domaćinstva mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, oprema i uređaji u seoskom domaćinstvu moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju.
(3) Vanjski izgled objekta seoskog domaćinstva mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, a okolina objekta mora biti uređena.

Član 9.

(1) Seosko domaćinstvo mora biti priključeno na javnu vodovodnu mrežu, a u slučaju da nije obezbijeđen priključak, potrebno je na drugi propisani način osigurati stalno snabdijevanje dovoljnom količinom higijenski ispravne vode.
(2) Seosko domaćinstvo mora biti priključeno na javnu kanalizacionu mrežu, a u slučaju da ne postoji mogućnost priključka na javnu kanalizacionu mrežu, odvod otpadnih tečnih materija