aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 87. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 40/13) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE OBJEKATA ZA NESMETANO KRETANjE DJECE I LICA SA UMANjENIM TJELESNIM SPOSOBNOSTIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 93 od 31. oktobra 2013)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se urbanističko-tehnički uslovi (u daljem tekstu: uslovi) za planiranje prostora javnih saobraćajnih i pješačkih površina, prilaza građevinskim objektima, projektovanje stambenih i nestambenih zgrada, kao i posebnih uređaja u njima, uklanjanje arhitektonskih barijera kod postojećih građevinskih objekata, kojima se obezbjeđuje nesmetano kretanje djece i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima (u daljem tekstu: lica sa posebnim potrebama) u prostoru.

Član 2.

(1) Stambene zgrade iz člana 1. ovog pravilnika su:
a) stambene zgrade sa deset ili više stanova i
b) zgrade za stanovanje zajednica (stambene zgrade za zajedničko stanovanje za starija lica, studente, djecu i druge društvene grupe, kao što su: domovi penzionera, radnički domovi, studentski domovi, sirotišta, utočišta za beskućnike i drugi slični objekti).
(2) Nestambene zgrade iz člana 1. ovog pravilnika su:
a) hoteli i slične zgrade koje obuhvataju:
1) hotele i motele (soba/tuš/WC) sa 50 i više soba,
2) hostele sa 50 i više soba sa zajedničkim sanitarijama,
3) gostionice sa sobama, pansione i slične zgrade za noćenje sa restoranom ili bez njega, ukupne korisne površine 400 m2 i više,
4) zasebne restorane, barove i druge prostore za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti sa 80 i više sjedećih mjesta,
5) turističko naselje sa 50 i više apartmana,
b) dječje ili porodične kampove za 500 i više gostiju,
7) restorane, motele i druge slične objekte koji su u funkciji puta, uz magistralne i regionalne puteve;
6) poslovne zgrade, koje obuhvataju:
1) banke ili poslovnice banaka sa tri i više šaltera ili pultova,
2) pošte ili poslovnice pošta za rad sa strankama sa tri i više šaltera ili pultova,
3) upravne i administrativne zgrade Vlade Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave,
4) sudove,
5) konferencijske i kongresne centre i slične zgrade;
v) zgrade za trgovinu na veliko i malo, koje obuhvataju:
1) trgovačke centre, robne kuće, zgrade s trgovinama i restorane za samoposluživanje, ukupne korisne površine 400 m2 i više,
2) tržnice,
3) objekte trgovačke namjene, koji su u funkciji puta, uz magistralne i regionalne puteve,
4) zasebne trgovine i butike, sajamske hale, prostore za aukcije i izložbe i slične objekte, ukupne korisne površine 400 m2 i više,
5) apoteke;
g) zgrade za transport i komunikacije, koje obuhvataju:
1) zgrade civilnih i vojnih aerodroma, željezničke stanice, autobuske stanice, lučke terminale, stajališta žičara i sjedećih žičara, zgrade za televizijsko i radio emitovanje,
2) telekomunikacione centre za pružanje usluga korisnicima sa tri ili više šaltera ili pultova, telefonske centrale sa tri ili više uređaja,
3) natkrivena parkirališta, kapaciteta 300 i više vozila,
4) javne garaže (nadzemne i podzemne) kapaciteta 300 i više vozila,
5) benzinske pumpe;
d) zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu, koje obuhvataju:
1) bioskopske dvorane, koncertne dvorane, operske kuće, pozorišta i slične objekte sa 100 i više mjesta u gledalištu,
2) dvorane za sastanke i višenamjenske dvorane koje se uglavnom koriste za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, površine 300 m2 i više,
3) igraonice, muzičke dvorane, plesne dvorane, disko-klubove, paviljone za promotivne koncerte i slične objekte površine 300 m2 i više,
4) muzeje, umjetničke galerije i izložbene prostore površine 300 m2 i više,
5) biblioteke, informaciono-dokumentacione centre i zgrade za čuvanje arhivske građe,
6) zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; zgrade koje se upotrebljavaju za više i visoko obrazovanje i istraživanje, istraživačke laboratorije, zavode za istraživanje i obrazovanje,
7) specijalne škole za djecu sa posebnim potrebama,
8) meteorološke stanice, zgrade opservatorijuma,
9) institucije koje pružaju medicinski i hirurški tretman, te njegu za bolesna i povrijeđena lica, sanatorijume, bolnice za dugotrajni boravak i domove za njegu, psihijatrijske bolnice, dispanzere, objekte za socijalnu zaštitu majki i djece; univerzitetske bolnice, bolnice za kažnjenike, zatvorenike i oružane snage; zgrade koje se upotrebljavaju za termalno liječenje, talasoterapiju, funkcionalnu rehabilitaciju, transfuziju krvi, veterinarsko liječenje,
10) zgrade institucija za pružanje kombinovanih usluga smještaja, prehrane i medicinskog zbrinjavanja za starija lica, hendikepirana lica sa 20 i više soba,
11) košarkaška i teniska igrališta, bazeni, gimnastičke dvorane, dvorane za klizanje i hokej i drugi objekti za sport sa 100 i više mjesta u gledalištu;
đ) ostale nestambene zgrade, koje obuhvataju:
1) vjerske objekte,
2) groblja i građevinske objekte na grobljima,
3) zatvore i kazneno-popravne centre; kasarne za oružane snage, policiju ili vatrogasce,
4) javniWCsa četiri ili višeWCjedinica i
5) javna skloništa, praonice i druge slične objekte za javnu upotrebu.

II- USLOVI ZA PLANIRANjE PROSTORA I PROJEKTOVANjE ZGRADA KOJIM SE OBEZBJEĐUJE NESMETANO KRETANjE LICA SA POSEBNIM POTREBAMA U PROSTORU

1. Javne saobraćajne i pješačke površine

1.1. Trotoari i pješačke staze

Član 3.

(1) Trotoari i pješačke staze, pješački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgova, šetališta, parkova, igrališta, po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru međusobno su povezani i prilagođeni za orijentaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 8,3% (1:12).
(2) Poprečni nagib uličnih trotoara i pješačkih staza (nagib koji je pod pravim uglom u odnosu na pravac kretanja) iznosi najviše 2%.
(3) Šetališta u okviru javnih zelenih i rekreativnih površina su dobro osvijetljena, označena i sa obezbijeđenim mjestima za odmor, kao što su klupe duž pravaca kretanja.
(4) Klupe iz stava 3. ovog člana imaju sjedišta na visini do 45 cm sa rukohvatima na visini do 70 cm iznad nivoa šetališne staze, a pored klupa se obezbjeđuje prostor površine 110 cmx140 cm za smještaj invalidskih kolica.

Član 4.

(1) Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima širina uličnih trotoara i pješačkih staza iznosi najmanje 180 cm, a izuzetno 120 cm, dok širina prolaza između nepokretnih prepreka iznosi najmanje 90 cm.
(2) Površina šetališta je čvrsta, ravna i otporna na klizanje.
(3) Na trgovima ili na drugim velikim pješačkim površinama, kontrastom boja