aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09), člana 69. st. 1. i 2. i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08,11/09, 74/10 i 86/10), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18 od 29. februara 2012, 77/12, 117/12)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju korisnici, poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi.
(2) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, korisnici podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.
(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana mora biti čitko popunjen štampanim slovima i sadržavati sljedeće podatke:
a) za fizička lica:
1) ime i prezime korisnika - nosioca poljoprivrednog gazdinstva, adresu stanovanja, opštinu, broj telefona, jedinstveni matični broj građana (JMB), registracioni broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: RBPG), broj žiro računa ili broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren račun i datum,
2) vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
4) izjavu o tačnosti navedenih podataka i prihvatanju odgovornosti,
5) potpis podnosioca zahtjeva;
b) za pravna lica:
1) poslovno ime i sjedište, opštinu, broj telefona, JIB, RBPG, broj žiro računa i naziv banke,
2) vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
4) izjavu o tačnosti navedenih podataka i prihvatanju odgovornosti i
5) pečat i potpis ovlašćenog lica.
(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2., koji se nalaze u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.
(5) Dokazi o investiranim sredstvima su: ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom, račun ili kopija računa izdata na ime kupca, uz koje se obavezno prilaže fiskalni račun sa stavkama koje su predmet podsticaja.
(6) Za nabavke, odnosno usluge, izvršene od dobavljača/izvođača van područja Republike, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 5. ovog člana korisnik dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača/izvođača.
(7) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja neće se uzimati u obzir stavke na računima koje nisu predmet podsticaja, računi uz koje nisu priloženi fiskalni računi ili dokazi o uplati na žiro račun dobavljača/izvođača.
(8) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 5. i 6. ovog člana, prilaže se prateća carinska dokumentacija.
(9) Nakon obrade zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.
(10) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na tekuće, odnosno žiro račune korisnika ili na osnovu instrukcije za plaćanje izvođaču radova u skladu sa ugovorom.
(10a) Na zahtjev korisnika podsticaja isplata podsticajnih sredstava može se vršiti i na račun primaoca potraživanja, a na osnovu ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja zaključenog između korisnika podsticajnih sredstava i primaoca potraživanja, uz obavezno dostavljanje:
a) ovjerene kopije ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja i
b) ovjerene izjave korisnika da njegovi računi kod poslovnih banaka nisu blokirani.
(11) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se prema Odluci o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2012. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/11).

Član 3.

Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom nemaju korisnici:
a) koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po bilo kojem osnovu prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Agenciji za agrarna plaćanja i Javnom preduzeću "Robne rezerve Republike Srpske" AD,
b) koji nisu uplatili naknadu za protivgradnu zaštitu Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a. d. Gradiška u skladu sa Odlukom Vlade Republike o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/10 i 61/11) u iznosu od 1,5 KM po hektaru obradivog zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
v) koji nezakonito koriste poljoprivredno zemljište koje je dodijeljeno korisnicima po osnovu ugovora o koncesiji ili zakupu i lica koja ometaju ili izbjegavaju uvođenje u posjed i
g) koji su zaposleni kao državni službenici i namještenici.

II- NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA

Član 4.

(1) Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela korisnik ostvaruje kroz: podršku proizvodnji i dohotku, podršku ruralnom razvoju, interventne mjere i vanredne potrebe.
(2) U okviru podrške proizvodnji i dohotku - direktna plaćanja korisnik ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:
a) podrška za stočarsku proizvodnju:
1) premija za priplodnu stoku,
2) premija za mlijeko,
3) premija za nabavku steonih junica,
4) premija za proizvodnju mesa - tov,
5) podrška pčelarskoj proizvodnji,
6) mjere za zaštitu zdravlja životinja;
b) podrška biljnoj prizvodnji:
1) premija za proizvedeno i prodato voće i povrće,
2) podrška po jedinici sjetvene površine - za jesenju sjetvu 2011,
3) podrška po jedinici sjetvene površine - regres,
4) premija za sjemenski materijal,
5) premija za sadni materijal,
6) premija za industrijsko bilje i
7) mjere za zaštitu zdravlja biljaka.
(3) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:
a) poboljšanje konkurentnosti:
1) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju,
2) investicije u stočarsku proizvodnju (osnovno stado, objekti i oprema),
3) investicije u biljnu proizvodnju (podizanje višegodišnjih zasada, izgradnju staklenika i plastenika),
4) unapređivanje poljoprivrednog zemljišta (navodnjavanje),
5) investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta,
6) podrška opremanju referentnih laboratorija za kontrolu kvaliteta,
7) podrška udruženjima na selu, organizacijama poljoprivrednih proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda,
8) podrška izgradnji objekata od regionalnog značaja,
9) podrška uvođenju standarda kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
10) unapređivanje ljudskih resursa u ruralnim područjima;
b) očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima:
1) podrška mjerama zaštite životne sredine,
2) sufinansiranje protivgradne zaštite i premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje;
v) poboljšanje uslova života i uvođenje raznovrsnosti prilikom ostvarivanja prihoda u seoskoj ekonomiji:
1) opšte namjene u razvoju ruralnih područja,
2) podrška dopunskim aktivnostima na poljoprivrednom gazdinstvu i proizvodnji po region specifičnih proizvoda,
3) podrška osnivanju i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća na selu,
4) unapređivanje i razvoj usluga ruralnog turizma,
5) podrška inicijativama lokalnog razvoja i
g) institucionalna podrška.
(4) U okviru interventnih mjera na tržištu i vanrednih potreba korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za sezonske intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda, vanredne potrebe i pomoći.
(5) Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se iz sredstava iz stava 4. ovog člana.

1. Podrška proizvodnji i dohotku

1.