aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/02), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/06) i člana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 31 od 23. aprila 2007, 51/07, 65/07, 99/07, 106/07)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

(1) Korisnici novčanih podsticaja podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje zajedno sa dokumentacijom propisanom ovim pravilnikom.
(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz ovog pravilnika mora biti čitko napisan i treba da sadrži sljedeće podatke:
a) za fizička lica:
1) ime i prezime korisnika, mjesto stanovanja, broj telefona, jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren račun,
2) vrsta podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) potpis podnosioca zahtjeva;
b) za pravna lica:
1) naziv i sjedište preduzeća, broj telefona, JIB, broj žiro-računa i naziv banke,
2) vrsta podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) pečat i potpis ovlašćenog lica.
(3) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na propisanim obrascima, koji su u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio (Obrazac 1a. i Obrazac 1b.).
(4) Nakon obrade zahtjeva i provjere dostavljene dokumentacije, Ministarstvo odobrava isplate novčanih podsticaja korisnicima.
(5) Isplata podsticajnih sredstava korisnicima vrši se direktnim plaćanjem na njihove tekuće, odnosno žiro-račune.

II- NOVČANI PODSTICAJI U POLjOPRIVREDI

Član 3.

(1) Pravo na novčane podsticaje u poljoprivredi korisnik ostvaruje kroz podršku proizvodnji i dohotku, podršku dugoročnim ulaganjima i podršku ruralnom razvoju.
(2) U okviru podrške proizvodnji i dohotku korisnik ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:
a) premiju za priplodnu stoku,
b) premiju za mlijeko,
v) premiju za tov,
g) premiju za industrijsko bilje, ljekovito bilje i organsku proizvodnju,
d) premiju za voće i povrće,
đ) sezonske intervencije i vanredne potrebe,
e) regres za sjemenski materijal,
ž) regres za dizel gorivo,
z) premiju za sjemenski materijal,
i) premiju za sadni materijal,
j) premiju za duvan.
(3) U okviru podrške dugoročnim ulaganjima korisnik ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:
a) uređenje i kupovinu zemljišta,
b) nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme,
v) ulaganja u stočarstvo (osnovno stado, objekti, oprema),
g) izgradnju staklenika i plastenika,
d) adaptaciju, proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda,
đ) utvrđivanje referentnih laboratorija od značaja za Republiku Srpsku i podršku opremanju i kadrovskom osposobljavanju,
e) ulaganja u hidromeliorativne sisteme,
ž) podizanje višegodišnjih zasada.
(4) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:
a) finansiranje programa sprovođenja registracije poljoprivrednih gazdinstava, opremanje informacionog sistema i uspostavljanje baze podataka,
b) unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje,
v) ekonomsko-socijalnu revitalizaciju sela,
g) podršku revitalizaciji seoske infrastrukture,
d) protivgradnu zaštitu Republike Srpske,
đ) podršku izradi programa ruralnog razvoja za opštine Republike Srpske,
e) interventne mjere u oblasti zaštite biljaka i životinja,
ž) sredstva opšte namjene u razvoju ruralnih područja i
z) servisiranje obaveza po tužbama dužnika za kredite, uplatu PDV za donaciju Vlade Češke.

1. Podrška proizvodnji i dohotku

Član 4.

(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke imaju fizička i pravna lica koja se bave proizvodnjom i uzgojem kvalitetno priplodne stoke, ako je kvalitetno priplodno grlo proizvedeno u vlastitom zapatu i služi za dalju reprodukciju, te ako je osnovni zapat obuhvaćen programom uzgojno selekcijskog rada.
(2) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke korisnici ostvaruju ako su u vlastitom zapatu proizveli i odgojili kvalitetno priplodne junice, deset suprasnih nazimica, odnosno dvadeset prvojagnjenih ovaca.
(3) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke iznosi:
a) za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih junica 450 KM/grlo,
b) za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih svinja (nazimica) 50 KM/grlo,
v) za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca (prvojagnjenih) 50 KM/grlo.
(4) Ukoliko proizvođač proizvedena grla priplodne stoke zadrži u sopstvenom zapatu, ne može za ta grla koristiti podsticajna sredstva i po osnovu njihove nabavke.

Član 5.

(1) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih junica ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu i uz koji se prilažu:
a) zapisnik Agencije o ocjenjivanju grla,
b) potvrda Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu sa brojem grla i identifikacionim brojevima i da grla potiču iz stada za koje se vodi matična evidencija,
v) potvrda o sprovedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom uzgoja,
g) uvjerenje nadležne veterinarske službe o vještačkom osjemenjavanju i utvrđenoj gravidnosti za junice ili kopija sertifikata farmera o završenom kursu za VO, karton osjemenjavanja i potvrda ovlašćene veterinarske službe o utvrđenom graviditetu,
d) potvrda Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu da se zahtjev podnosi prvi put,
đ) obračun premije sačinjen na propisanom obrascu, koji je u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac 2.).
(2) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke iz stava 1. ovog člana podnosi se kvartalno do 15. u mjesecu za prethodni kvartal (I, IIiIII), a zaIVkvartal do 15. decembra tekuće godine.

Član 6.

(1) Premija