Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 29. stav 3. i člana 77. stav 5. Zakona o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/08) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 11/09), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA KORIŠĆENjA OSTALIH ŠUMSKIH PROIZVODA I NAČINU SAKUPLjANjA NjIHOVIH NADOKNADA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 8 od 8. februara 2010, 71/10)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi korišćenja i način sakupljanja nadoknada ostalih šumskih proizvoda u šumama i na šumskim zemljištima u svojini Republike Srpske (u daljem tekstu: Republike).

Član 2.

(1) Pod ostalim šumskim proizvodima (nedrvni šumski proizvodi) smatraju se svi biotički proizvodi, osim šumskih drvnih sortimenata, koji mogu da se sakupljaju za ishranu i / ili trgovinu, a odnose se na: samoniklo šumsko bilje, proizvode životinjskog porijekla i proizvode nežive prirode koji se nalaze u šumi i na šumskom zemljištu.
(2) U ostale šumske proizvode biljnog porijekla spadaju: samoniklo ljekovito, jestivo i aromatično bilje, gljive, šumsko voće, plodovi, šišarke, sjeme i listinac šumskog drveća i grmlja, ukrasno šiblje, trska, liko, sokovi iz šumskog drveća, različiti organi biljaka (korijen, kora, lišće, smola, plodovi, patološke izrasline na drveću, plodovima i lišću), mahovina, lišajevi, trava (sijeno) sa livada u okviru šuma i iznad šumske vegetacije.
(3) U proizvode životinjskog porijekla spadaju: pčele i njihovi proizvodi u šumskom drveću, pčelarsko pašarenje, puževi, pijavice, rakovi, gliste, zmije (otrov, koža, meso).
(4) U proizvode nežive prirode spadaju: crnica, humus i busen.

Član 3.

(1) Korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike (u daljem tekstu: korisnik) ima pravo korišćenja ostalih šumskih proizvoda bez nadoknade.
(2) Korišćenje ostalih šumskih proizvoda mogu vršiti i ostala pravna lica (komercijalni sakupljači), ukoliko korišćenje ostalih šumskih proizvoda ne vrši korisnik.
(3) Korisnik je dužan za svako šumsko-privredno područje na kojem ne vrši korišćenje ostalih šumskih proizvoda obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(4) Dozvola za korišćenje ostalih šumskih proizvoda za komercijalne sakupljače dobija se nakon sprovedenog postupka javnog konkursa kojeg sprovodi Ministarstvo.
(5) Ministarstvo dozvolu (rješenje) za korišćenje ostalih šumskih proizvoda komercijalnim sakupljačima izdaje na period od tri godine.

Član 4.

(1) Uz prijavu na konkurs komercijalni sakupljači dužni su Ministarstvu dostaviti listu angažovanih sakupljača i dokaz da je svaki angažovani sakupljač prošao obuku za sakupljanje, naročito za one vrste koje se namjeravaju sakupljati, a prema Smjernicama dobre sakupljačke prakse koje se nalaze u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana, u vezi sa angažovanim sakupljačima, odnose se i na korisnika.
(3) Korisnik i komercijalni sakupljači, koji su dobili dozvolu za korišćenje, izdavaće identifikacione kartice za angažovane sakupljače, koji su dužni da ih nose sa sobom prilikom sakupljanja ostalih šumskih proizvoda.
(4) Identifikaciona kartica treba da sadrži:
a) naziv i sjedište pravnog lica koje ima dozvolu za sakupljanje,
b) identifikacioni broj sakupljača,
v) fotografiju i ime i prezime sakupljača,
g) područje na kojem vrši sakupljanje i
d) potpis odgovorne osobe i pečat pravnog lica.

Član 5.

(1) Ministarstvo vodi Registar pravnih lica koja su dobila dozvolu za korišćenje.
(2) U Registar se unose podaci o korisniku šuma po njegovim organizacionim dijelovima, korišćenju ostalih šumskih proizvoda, nazivu i sjedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu za sakupljanje, broj dozvole, datum izdavanja i rok važnosti, naziv šumsko-privrednog područja za koje je data dozvola za sakupljanje.
(3) Ministarstvo, po godinama, vodi podatke (evidencije) za svako pravno lice iz Registra, o dozvoljenim vrstama i količinama za sakupljanje, broju angažovanih sakupljača, kao i podatke o stvarno sakupljenim količinama za svaku godinu.

Član 6.

(1) Korisnik i komercijalni sakupljači koji su dobili dozvolu za korišćenje dužni su dostaviti godišnji izvještaj o korišćenju Ministarstvu do 31.12. tekuće godine.
(2) Izvještaj treba naročito da sadrži evidencije o količinama koje su dozvoljene za korišćenje, kao i evidencije o stvarno sakupljenim količinama, obrazloženje ukoliko su stvarno sakupljene količine manje od planiranih odnosno dozvoljenih količina koje su definisane dozvolom za korišćenje, broj sakupljača i slično.
(3) Ministarstvo će objedinjene izvještaje dostavljati korisniku i Agenciji za šume (u daljem tekstu: Agencija) kako bi se sve primijećene promjene u ekosistemu mogle uvrstiti u planove i program korišćenja.

Član 7.

(1) Komercijalnim sakupljačima smatraju se sva pravna lica (i njihovi obučeni sakupljači) koja su od Ministarstva dobili dozvolu za korišćenje ostalih šumskih proizvoda.
(2) Pojedinačni sakupljači su fizička lica, odnosno lokalno stanovništvo, koja sakupljaju ostale šumske proizvode za potrebe svoje porodice.
(3) Pod terminom korišćenje se podrazumijeva korišćenje, sakupljanje, skladištenje, obrada, pakovanje, transport i druge s tim u vezi aktivnosti koje se odnose na ostale šumske proizvode.
(4) Princip predostrožnosti su aktivnosti usmjerene na izbjegavanje ozbiljne i nepovratne štete po životnu sredinu unaprijed, prije naučne dokazanosti takve štete, a odnosi se na sakupljanje u iznosu manjem od potencijalne produkcije vrste, zbog nedostatka profesionalne polazne ocjene za tu vrstu.
(5) Znatno sakupljanje je sakupljanje ostalih šumskih proizvoda, koje vrše pojedinačni sakupljači, u količini iznad jednog kilograma dnevno.
(6) Značajno sakupljanje je sakupljanje ostalih šumskih proizvoda iznad pet kilograma.

Član 8.

(1) Pojedinačni sakupljači mogu da sakupljaju ostale šumske proizvode bez nadoknade ako se utvrdi da je količina ostalih šumskih proizvoda neznatna (manja od jednog kilograma dnevno).
(2) Ako se kod pojedinačnog sakupljača očekuje da će biti ili se utvrdi da jeste znatno sakupljanje, obavezno je te količine evidentirati i dostaviti izvještaj o sakupljenim količinama za svaku vrstu ostalog šumskog proizvoda korisniku šuma ili Ministarstvu ukoliko korisnik ne vrši korišćenje na tom šumsko-privrednom području.
(3) Pojedinačni sakupljači ne mogu vršiti značajno sakupljanje, odnosno sakupljanje u količinama većim od pet kilograma dnevno ostalog šumskog proizvoda.

Član 9.

Ostali šumski proizvodi mogu se koristiti i u svrhu obrazovanja kadrova i izradu naučnoistraživačkog rada, uz prethodno odobrenje Ministarstva i uz uslov da se sakupljene količine evidentiraju i izvještaj dostavi Ministarstvu.

Član 10.

(1) Korisnik šuma i šumskog zemljišta izrađuje, u sklopu godišnjeg plana gazdovanja, plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda u skladu sa šumsko-privrednom osnovom i dostavlja ga na uvid Ministarstvu.
(2) Plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda sadrži: uslove korišćenja i način sakupljanja, lokaciju (odjeljenje) u kojima će se vršiti korišćenje, vrste koje se sakupljaju, planiranu količinu, vrijeme i način berbe, sušenja, dozvoljene vlažnosti, pakovanje, čuvanje, finansijski dio, kao i druge uslove značajne za korišćenje ostalih šumskih proizvoda (osvrt na korišćenje ostalih šumskih proizvoda koje je izvršeno u prethodnom periodu, procjenu očekivanog pojedinačnog sakupljanja ili drugog dozvoljenog sakupljanja, procjenu postojanja tržišta za količine svih navedenih vrsta u planu i slično).

Član 11.

(1) Program korišćenja ostalih šumskih proizvoda utvrđuje se za period od pet godina, a izrađuje ga Agencija na osnovu sprovedene stručne procjene i izvještaja o sakupljenim količinama u prethodnom periodu.
(2) Saglasnost na program korišćenja daje Ministarstvo.
(3) Program za korišćenje ostalih šumskih proizvoda treba biti usaglašen sa šumsko-privrednim osnovama.

Član 12.

(1) Uslovi korišćenja ostalih šumskih proizvoda treba da obezbijede njihovu biološku održivost i poboljšanje kvaliteta.
(2) Pod biološkom održivosti ostalih šumskih proizvoda podrazumijeva se korišćenje na način i uz dinamiku koji ne vodi dugoročnom padu biodiverziteta, kao i održavanje i poboljšavanje kvaliteta njihovih potencijala, koji obezbjeđuju zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih generacija.

Član 13.

Lista vrsta koje su zabranjene za sakupljanje nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio i predstavlja privremenu listu zabranjenih vrsta, do uspostavljanja liste vrsta iz Crvene knjige i ista će se ažurirati u skladu sa izvršenim stručnim procjenama.

Član 14.

(1) Do uspostavljanja liste ostalih šumskih proizvoda za komercijalno sakupljanje, privremenu listu ostalih šumskih proizvoda namijenjenih za komercijalno sakupljanje predstavlja lista koja se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio i ista će se ažurirati u skladu sa izvršenim stručnim procjenama.
(2) Korisnik i komercijalni sakupljači su dužni da u praksi koriste princip predostrožnosti.

Član 15.

(1) Nadoknada za sakupljanje ostalih šumskih proizvoda je 3% od cijene sirovine na domaćem tržištu.
(2) Cjenovnik za ostale šumske proizvode donosi Agencija na osnovu ponude i potražnje iz prethodne godine, kao i