Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 123. stav 6. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 27/04, 63/04, 5/06 i 58/06), ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK

O PROCEDURI ZA UNAPREĐENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U PRELAZNOM PERIODU

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 83 od 16 oktobra 2006, 70/09)

POGLAVLjEI- OPĆE ODREDBE

(Djelokrug propisivanja)

(Predmet)

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se procedura za unapređenje policijskih službenika zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: policijski organi), u prelaznom periodu do 31.12.2010. godine.

(Osnovni principi)

Član 2.

(1) Procedura unapređenja sprovodi se u skladu sa načelima: slobode prijavljivanja, jednakosti uslova i jednakih mogućnosti za sve kandidate.
(2) U cilju realizacije navedenih načela rukovodilac policijskog organa će obezbijediti:
a) neutralan sastav Komisije za unapređenje,
b) nezavisan i nepristrasan rad Komisije za unapređenje,
c) objektivnost metoda i kriterija pri razmatranju prijava,
d) pravo žalbe.

POGLAVLjEII- UNAPREĐENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

(Unapređenje)

Član 3.

(1) Unapređenje policijskih službenika u viši čin u prelaznom periodu vrši se isključivo prema smjernicama i u proceduri propisanim ovim Pravilnikom.
(2) Policijski službenici koji se prijave za unapređenje u prelaznom periodu nisu obavezni da prođu interne ispite za unapređenje u policijskom organu.
(3) Ukoliko je policijski službenik koji je proveo najmanje jednu godinu u policijskom organu stekao ili posjedujeVIiliVIIstepen školske spreme, a da pritom ispunjava uslove iz člana 4. stav (2) tačka b) i c) ovog Pravilnika, može se prijaviti za čin mlađeg inspektora, pod uslovom da postoji slobodno radno mjesto i da je to radno mjesto interno oglašeno.

(Kriteriji i uslovi za unapređenje)

Član 4.

(1) Policijski službenik dobija naredni viši čin kada se ispune svi slijedeći uslovi:
a) da je za čin u koji bi službenik mogao biti unaprijeđen u skladu s ovim Pravilnikom interno oglašeno slobodno radno mjesto,
b) da se policijski službenik prijavio za slobodno mjesto iz tačke a) ovog stava, i
c) da policijski službenik ima preporuku Komisije za unapređenje ustanovljene prema članu 7. ovog Pravilnika.
(2) Pri davanju preporuke iz stava (1) tačke c) ovog člana, Komisija za unapređenje vodi računa o slijedećem:
a) da je policijski službenik proveo ovim Pravilnikom propisano vrijeme u prethodnom činu,
b) da je u prethodnoj godini za svoj rad bio ocijenjen pozitivnom ocjenom,
c) da se protiv njega ne vodi krivični postupak osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja ili disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti,
d) da njegovo unapređenje nije suspendovano u skladu sa članom 110. stav 4. Zakona o policijskim službenicima BiH.
(3) Pri davanju preporuke iz stava (1) tačka c) ovog člana, Komisija za unapređenje uzima u obzir i nacionalnu strukturu policijskih službenika u policijskom organu u skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima BiH.
(4) Prilikom unapređenja u viši čin pod jednakim uslovima Komisija za unapređenje može dati prednost kandidatima ženskog pola.

(Propisano vrijeme provedeno u prethodnom činu)

Član 5.

(1) Najkraće vrijeme provedeno u prethodnom činu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterije za unapređenje iz člana 4. stava (2) tačke a) ovog Pravilnika je:
a) za unapređenje iz čina policajca u čin starijeg policajca - dvije godine;
b) za unapređenje iz čina starijeg policajca do čina mlađeg inspektora - dvije godine u svakom činu;
c) za unapređenje iz čina mlađeg inspektora do čina višeg inspektora - dvije godine u svakom činu za policijske službenike saVIstepenom školske spreme i jednu godinu u svakom činu za policijske službenike saVIIstepenom školske spreme;
d) za unapređenje iz čina višeg inspektora do čina glavnog inspektora - dvije godine u svakom činu.
(2) Pored najkraćeg vremena potrebnog za unapređenje iz stava (1) tačke d) ovog člana, policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje iz čina višeg inspektora u čin samostalnog inspektora ili iz čina samostalnog inspektora u čin glavnog inspektora mora imati najmanjeVIstepen školske spreme.
(3) Pri računanju vremena iz stava (1) ovog člana, priznaje se vrijeme provedeno na dužnosti u policijskom organu, od dana stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima BiH, ukoliko nije obuhvaćeno prilikom utvrđivanja čina.

Član 6.

Policijski službenici u prelaznom periodu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika mogu se unaprijediti najviše dva puta.

POGLAVLjEIII- KOMISIJA ZA UNAPREĐENjE

(Komisija za unapređenje)

Član 7.

(1) Rukovodilac policijskog organa nakon utvrđene liste slobodnih radnih mjesta donosi odluku o pokretanju procedure unapređenja policijskih službenika i imenuje Komisiju za unapređenje (u daljnjem tekstu: Komisija).
(2) Komisija se sastoji od pet članova, od kojih su najmanje tri policijska službenika čiji su činovi jednaki ili viši od činova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za unapređenje, a imaju najmanje čin višeg inspektora.
(3) Komisijom predsjedava policijski službenik sa najvećim činom, a u slučaju procedure unapređenja za čin glavnog inspektora, onaj koji je proveo više vremena u činu glavnog inspektora.
(4) Komisija donosi poslovnik o svom radu.
(5) Odlukom o formiranju Komisije rukovodilac policijskog organa odredit će administratora Komisije.

(Način rada Komisije)

:


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: