aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05), federalni ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROCEDURI ZA UNAPREĐENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 65 od 16 novembra 2005, 22/09)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se procedura unapređenja u viši čin policijskih službenika u Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Uprava policije).

Član 2.

Procedura za unapređenje policijskih službenika u viši čin provodi se u skladu sa principima slobode prijavljivanja, jednakosti uvjeta i jednakih mogućnosti za sve kandidate.
Da bi se postavili principi iz stava 1. ovog člana, direktor Uprave policije mora osigurati:
1) neutralan sastav komisije;
2) nezavisan i nepristrasan rad komisije;
3) objektivnost metoda i kriterija pri razmatranju prijava;
4) pravo žalbe.

II. OSNOVNI UVJETI, SASTAV KOMISIJE I POSTUPAK ODABIRA

Član 3.

Procedura unapređenja može početi nakon što organizaciona jedinica nadležna za pravne i kadrovske poslove Uprave policije pripremi listu slobodnih mjesta.
Procedura unapređenja otvorena je za:
1) popunu svih ili nekih mjesta upražnjenih od dana objavljivanja oglasa;
2) popunu već postojećih upražnjenih mjesta i mjesta koja će biti upražnjena do kraja važenja oglasa;
3) popunu već postojećih upražnjenih mjesta i onih koja će biti upražnjena do maksimalnog broja već utvrđenog u obavještenju o otvaranju oglasa, ukoliko se postigne ovaj broj do kraja važenja oglasa.

Član 3a.

Unapređenje policijskog službenika u viši čin, za radna mjesta za koja su predviđena dva čina a koja su popunjena policijskim službenicima nižeg čina, provodi se bez oglašavanja slobodnog radnog mjesta, po prijavi za unapređenje policijskog službenika ako ispunjava kriterije iz stava 3. člana 75. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 4.

Direktor Uprave policije nadležan je za pokretanje procedure unapređenja.
Odluka o početku procedure unapređenja sadrži period trajanja oglasa koji mora biti tačno određen i važit će minimum tri mjeseca do jedne godine maksimalno.
Period trajanja se računa do datuma objavljivanja liste na koju se odnosi stav 4. člana 79. Zakona.
Procedura unapređenja otvorena je samo za popunu postojećih pozicija i završava se popunjavanjem.

Član 5.

Komisiju za unapređenje, koju imenuje direktor Uprave policije na period od jedne godine, sačinjavaju tri policijska službenika Uprave policije, koji imaju zamjenike. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja osoba koju odredi direktor Uprave policije.
Komisijom predsjedava policijski službenik sa najvećim činom, a u slučaju procedure unapređenja za čin glavnog inspektora, onaj koji je proveo više vremena u činu glavnog inspektora.
Sastav Komisije može biti izmijenjen ukoliko postoji razlog za izuzeće ili drugi razlog od suštinske važnosti.
U slučaju iz stava 3. ovog člana, Komisija u novom sastavu nastavit će sa već započetom procedurom i preuzeti sve do tada utvrđene kriterije.

Član 6.

Za članove Komisije i zamjenike članova Komisije mogu biti imenovani:
1) glavni inspektori za proceduru unapređenja u čin glavnog inspektora;
2) jedan glavni inspektor i dva samostalna inspektora za proceduru unapređenja u čin samostalnog i višeg inspektora;
3) jedan samostalni inspektor i dva viša inspektora za proceduru unapređenja u ostale činove.

Član 7.

Komisija je zadužena za sve postupke u vezi sa procedurom unapređenja.
Komisija može zahtijevati od svih organizacionih jedinica unutar Uprave policije kojima pripadaju kandidati sve elemente koji se smatraju neophodnim, uključujući i njihove lične dokumente.
Komisija može tražiti od kandidata da dostave dokumente koji će pomoći pri odlučivanju o njihovim rezultatima rada.

Član 8.

Komisija može i odlučivati samo onda kada su svi njeni članovi i zamjenici prisutni i sve odluke moraju biti donesene po principu većine glasova.
Zapisnici sa sastanka Komisije moraju biti čuvani, uključujući i suštinu donesenih odluka.
U slučaju žalbe, zapisnici se moraju dostaviti Policijskom odboru.

Član 9.

Kandidati imaju pravo pristupa zapisnicima i dokumentima sa sastanka na osnovu kojih je zasnovana odluka donesena od strane Komisije.
Kopije zapisnika i dokumenata iz stava 1. ovog člana bit će ovjereni i dostavljeni kandidatu koji to zahtijeva u roku od tri dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva.

Član 10.

Rad u Komisiji ima prioritet u odnosu na druge obaveze koje imaju članovi, osim ako je ta obaveza propisana zakonom ili u posebno hitnim slučajevima.
Članovi ili zamjenici članova Komisije mogu disciplinski odgovarati ukoliko se ne pridržavaju ovog pravilnika ili ne obavljaju poslove u vremenskom roku potrebnom za proceduru unapređenja.

Član 11.

Procedure unapređenja su:
1) procjena biografije,
2) interni ispit za činove za koje je predviđen.
Procjena biografije se vrši radi unapređenja za činove: glavnog inspektora, višeg inspektora, inspektora, starijeg narednika i starijeg policajca.
Interni ispit za unapređenje polaže se za činove: samostalnog inspektora, mlađeg inspektora i narednika.

Član 12.

Procjena biografije ima za cilj procjenu profesionalne sposobnosti kandidata za određeni čin, bazirajući se na analizi profesionalne biografije kandidata.
U skladu sa zahtjevima potrebnim za određeni čin, procjena biografije uključuje i razmatra sljedeće:
1) stečeno obrazovanje kandidata kada se ocjenjuje postignuti nivo;
2) broj