Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 114. stav 9, a u vezi sa članom 122. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/08, 71/09 i 104/11) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10 86/10 i 24/12), ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

O PROCEDURI I KRITERIJUMIMA PRIJEMA RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNOJ ŠKOLI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 22. maja 2012)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom definišu se kriterijumi, način bodovanja kandidata i procedura prijema radnika u osnovnim školama (u daljem tekstu: škola).

Član 2.

Škole vrše prijem nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača, sekretara i računovođe, na osnovu kriterijuma i prema proceduri koja je utvrđena zakonom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Cilj utvrđivanja kriterijuma i procedura za prijem nastavnika, stručnih saradnika, vaspitača, sekretara i računovođe u radni odnos je osiguranje ravnopravnosti i podsticanje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, s ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom i zakonom.

II- PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA

Član 4.

Direktor škole raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika, stručnog saradnika, sa punom ili nepunom sedmičnom normom, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, pod uslovom da je prije raspisivanja javnog konkursa postupio u skladu sa članom 114. st. 2. i 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Zakon).

Član 5.

(1) Nakon raspisivanja javnog konkursa školski odbor imenuje komisiju za izbor (u daljem tekstu: komisija).
(2) Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Član 6.

(1) Nakon zaključenja javnog konkursa, komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.
(2) Komisija je dužna da provjeri blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalno-pravno zadovoljava uslove tražene javnim konkursom.
(3) Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati, već će ih evidentirati konstatujući da nisu dostavljene blagovremeno, kao i da prijave na javni konkurs nisu potpune i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Član 7.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte i
v) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Član 8.

Pored dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 7. ovog pravilnika kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su da dostave dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih zakonom i aktom o sistematizaciji radnih mjesta, kao i ostalu dokumentaciju traženu javnim konkursom.

Član 9.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
a) vrijeme sprovedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,
b) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,
v) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,
g) socijalni status i
d) dužina radnog staža.

Član 10.

(1) Vrijeme sprovedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen, boduje se tako da se za svaka navršena četiri mjeseca čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom dodjeljuje 1 bod.
(2) Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti po osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana je 30 bodova za deset i više godina čekanja na evidenciji nezaposlenih lica.
(3) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen.

Član 11.

(1) Po osnovu uspjeha kandidat se boduje tako što se prosječna ocjena tokom studiranja zaokružuje na dvije decimale, i pomnoži sa koeficijentom četiri za studij koji traje četiri godine, sa koeficijentom tri za studij koji traje tri godine, a sa koeficijentom dva za studij koji traje dvije godine.
(2) Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti po osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana je 40 bodova.
(3) Prosječna ocjena tokom studiranja dokazuje se uvjerenjem izdatim od visokoškolske ustanove ili dodatkom diplomi.

Član 12.

(1) Testiranjem se može ostvariti najviše četiri boda.
(2) Komisija treba da za ovaj dio isplata ima pripremljene tačne odgovore na zadana pitanja.
(3) Pitanja za radno mjesto nastavnika odnose se na poznavanje struke i poslova propisanih nastavnim planom i programom za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao.
(4) Pitanja za radno mjesto stručnog saradnika odnose se na poznavanje struke i poslova propisanih aktom o sistematizaciji radnih mjesta, za radno mjesto na koje je kandidat konkurisao.
(5) Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Član 13.

Pitanja za testiranje iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika priprema stručni aktiv škole.

Član 14.

Intervju ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija kandidata koji je pristupio na intervju.

Član 15.

(1) Intervju se sastoji od šest pitanja i svaki član komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu.
(2) Svakom kandidatu na intervjuu obezbijeđeno je isto vrijeme za predstavljanje.
(3) Razgovorom sa kandidatima utvrđuje se interes, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi.
(4) Maksimalni broj bodova koje kandidat može da ostvari na intervjuu je šest bodova.

Član 16.

Kriterijumi koji se boduju na