Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 63. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/08 i 71/09) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 11/09), ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

O OCJENjIVANjU UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 108 od 7. decembra 2009)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika i uslovi i postupak njihovog bržeg napredovanja u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola), kao i način i kriterijumi ocjenjivanja njihovih znanja, umijeća, vještina i sposobnosti, te prava i dužnosti nastavnika, učenika i roditelja ili staralaca (u daljem tekstu: roditelji), u postupcima praćenja, provjeravanja, vrednovanja, ocjenjivanja i napredovanja učenika tokom osnovnog školovanja.

Član 2.

(1) Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada, znanja, umijeća, vještina i sposobnosti učenika vrši se s ciljem sagledavanja nivoa znanja i vještina.
(2) Pod praćenjem rada, znanja, umijeća, vještina i sposobnosti učenika podrazumijeva se kontinuirano bilježenje zapažanja o razvoju učeničkih interesa, motivacije i sposobnosti, njihovih rezultata u usvajanju vaspitno-obrazovnih sadržaja nastavnih predmeta, njihov odnos prema radu i postavljenim zadacima i vaspitnim vrijednostima.
(3) Provjeravanje i ocjenjivanje učenika je kontinuirano praćenje i vrednovanje učeničkih rezultata i uspjeha u ostvarivanju zadataka nastavnog predmeta tokom školske godine.
(4) Provjeravanje i ocjenjivanje učenika je sastavni dio vaspitno-obrazovnog procesa u školi kojim se učenici kontinuirano podstiču na savjesno i aktivno usvajanje znanja, umijeća, vještina i navika, a izražava se ocjenom u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Član 3.

Praćenje i ocjenjivanje učenika iz nastavnih predmeta je stalan proces, koji naročito treba da:
a) na objektivan i pouzdan način utvrdi napredovanje učenika u savladavanju sadržaja nastavnog plana i programa,
b) redovno obavještava nastavnika, učenika i roditelja o postignuću,
v) podstiče nastavnika, učenika i roditelja na aktivan odnos prema nastavi i vannastavnim oblicima vaspitno-obrazovnog rada i učenja,
g) osposobljava učenika za objektivnu procjenu sopstvenih postignuća i postignuća drugih učenika i
d) pokazuje efikasnost organizacije nastave i rada nastavnika.

Član 4.

(1) Ocjena je jedan od pokazatelja nivoa savladanosti programskih sadržaja i razvijenosti određenih vještina i navika kod učenika.
(2) Ocjenjivanje se ostvaruje primjenom naučno verifikovanih oblika, metoda i postupaka, kontinuirano, svake sedmice, u toku cijele školske godine.
(3) Nastavnici su obavezni da stvore što povoljnije uslove u kojima učenik može redovno da iskaže rezultate svoga rada i usvojenog znanja.

Član 5.

Tokom sprovođenja sistema provjeravanja i ocjenjivanja znanja, vještina i sposobnosti učenika obavezno se:
a) poštuje ličnost učenika,
b) uvažava i podstiče učenikova sposobnost i razvija osjećaj samopouzdanja i kompetencije,
v) omogućava učeniku da se sam javi za provjeru znanja,
g) omogućava učeniku da razgovara s nastavnikom u postupku utvrđivanja ocjene,
d) pomaže učeniku da procjenjuje rad drugih učenika i da može dati jasnu i objektivnu povratnu informaciju,
đ) daje jasna povratna informacija učenicima i roditeljima o tome šta je učenik savladao, a u čemu mu je još potrebna pomoć i
e) osposobljava učenik za samoučenje, samovrednovanje i samoprocjenu svog znanja, vještina i sposobnosti i procjenu znanja drugih učenika.

II- PRAĆENjE I OCJENjIVANjE UČENIKA U NASTAVI

Član 6.

(1) Učenička postignuća iz nastavnih predmeta ostvarena u nastavi i polaganjem ispita ocjenjuju se opisnim i brojčanim ocjenama:
a) odličan (5),
b) vrlo dobar (4),
v) dobar (3),
g) dovoljan (2) i
d) nedovoljan (1).
(2) Ocjene od 1 do 5 upisuju se učenicima od drugog do devetog razreda na času u odjeljensku knjigu sa datumom provjere i bez dodatnih znakova.
(3) Ocjenjivanje u školi je javno i nastavnik je obavezan ocjenu obrazložiti učeniku pred ostalim učenicima u odjeljenju.
(4) Ocjena nedovoljan (1) nije prolazna.

Član 7.

(1) Opisnim i brojčanim ocjenama ocjenjuju se djeca sa sljedećim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju:
a) oštećenje vida,
b) oštećenje sluha,
v) smetnje u glasu, govoru i jeziku,
g) tjelesna oštećenja,
d) psihička zaostalost lakšeg stepena i
đ) učenik sa drugim smetnjama u skladu sa MKB-10, 1990.
(2) Ukoliko je to moguće i ako je u interesu djeteta pojedinačno, opisnim ocjenama (ističe se, dobar, zadovoljava) ocjenjuju se djeca sa sljedećim smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju:
a) sa umjerenom, težom i teškom mentalnom retardacijom,
b) autistična djeca i
v) djeca sa višestrukim smetnjama.

Član 8.

(1) U prvom razredu učitelj prati postignuća učenika i vaspitnim postupcima i mjerama ih podstiče i priprema za samovrednovanje, a ocjenjuje ih samo opisno, i to na način kako je navedeno u uputstvu u odjeljenskoj knjizi za prvi razred.
(2) Učenike drugog razreda ocjenjuju odjeljenski učitelj i vjeroučitelj, a učenike trećeg, četvrtog i petog razreda ocjenjuju odjeljenski učitelj, vjeroučitelj i nastavnik engleskog jezika.
(3) Učenike od šestog do devetog razreda ocjenjuju predmetni nastavnici.

Član 9.

Tokom praćenja razvoja učenika prvog razreda u rubriku u imeniku učenika upisuju se opisno samo ona zapažanja u koja se učitelj pouzdano uvjerio i koja su roditeljima razumljiva.

Član 10.

(1) Za učenike od prvog do trećeg razreda učitelji su dužni formirati učenički portfolio.
(2) Portfolio učenika je fascikla ili folder u koji su smješteni i sistematizovani radovi učenika po razredima i predmetima u skladu sa nastavnim planom i programom.
(3) Učenički portfolio dokumentuje rad i napredovanje učenika i služi kao prateći dokumenat pri praćenju i ocjenjivanju učenika.
(4) Za učenike sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju obavezno je vođenje portfolija kao pratećeg dijela učeničkog dosijea od početka do kraja osnovnog obrazovanja.
(5) Portfolio se predaje učenicima, odnosno roditeljima učenika, po završetku trećeg razreda, a za učenike sa poteškoćama u razvoju po završetku osnovne škole.

Član 11.

Portfolio sadrži:
a) osnovne podatke o učeniku,
b) podatke vezane za nastavnikovu prethodnu ili početnu procjenu razvoja učenika koji služe kao osnov za praćenje napredovanja i
v) različite produkte učeničkog rada koji svjedoče o napredovanju u oblastima predviđenim nastavnim planom i programom.

III- KRITERIJUMI ZA OCJENjIVANjE UČENIKA

Član 12.

(1) Kriterijumi za ocjenjivanje uspjeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umijeća, vještina i sposobnosti učenika, kao i angažovanje učenika u nastavnom procesu.
(2) Znanja i vještine prema vrsti mogu biti osnovni, prošireni i produbljeni u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje ciljeva i zadataka predmeta.
(3) Za dovoljnu ocjenu neophodna su osnovna znanja, vještine i sposobnosti, a njih utvrđuje svaki nastavnik na času prilikom provjere učeničkih znanja.
(4) Za veću ocjenu potrebna su šira, odnosno produbljena znanja, vještine i sposobnosti.

Član 13.

(1) Obim znanja, vještina i sposobnosti učenika


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: