Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 98. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98 i 32/01), Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. januara 2002. godine, donosi

PRAVILNIK

O OCJENjIVANjU RADNE SPOSOBNOSTI U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 24 od 12 juna 2002, 48/04)

I- OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom određuju se stručni organi za davanje nalaza, ocjene i mišljenja o invalidnosti osiguranika (u daljem tekstu: ocjena radne sposobnosti), o potpunoj nesposobnosti za rad privređivanje, potpunoj nesposobnosti za privređivanje, potpunoj nesposobnosti za samostalan život i rad i o fizičkoj onesposobljenosti i potpunoj i trajnoj nesposobnosti za samostalan život i rad (u daljem tekstu: utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja), postupak za utvrđivanje ovih činjenica, način vršenja kontrole nalaza, ocjene i mišljenja, sadržaj nalaza, ocjene i mišljenja, potrebna medicinska i druga dokumentacija, sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju u postupku ocjene i druga pitanja od značaja za utvrđivanje činjenica od kojih zavisi ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Član 2.

Ocjena radne sposobnosti i utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši se po zahtjevu za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Član 3.

Ocjena radne sposobnosti i utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši se donošenjem nalaza, ocjene i mišljenja od strane stručnog organa.
Nalaz, ocjena i mišljenje stručnog organa podliježu kontroli.

Član 4.

U ocjeni radne sposobnosti i utvrđivanju drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenjuju se odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odredbe Zakona o vrstama i procentima fizičkih onesposobljenosti i opći akti Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Federalni zavod).

Član 5.

U ocjeni radne sposobnosti i utvrđivanju mogućnosti rada osiguranika sa promjenjenom radnom sposobnošću u preduzeću i drugom pravnom licu, može da prisustvuje predstavnik preduzeća i drugog pravnog lica odnosno poslodavac.

Član 6.

U ocjeni radne sposobnosti i utvrđivanju drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbjeđuje se poštovanje ličnosti osiguranika i drugog lica i čuvanje tajnosti podataka i činjenica čijim bi iznošenjem u javnost mogla biti nanesena šteta osiguraniku, drugom licu, preduzeću i drugom pravnom licu odnosno poslodavcu.

II- STRUČNI ORGANI

Član 7.

Ocjenu radne sposobnosti i utvrđivanja drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši stručni organ Federalnog zavoda u sastavu od najmanje dva ljekara specijalista (u daljem tekstu: stručni organ).

Član 8.

Stručni organ obrazuje se kao stručni organ u prvom stepenu i stručni organ u drugom stepenu.
Stručni organ u prvom stepenu donosi nalaz, ocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši povodom zahtjeva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
Stručni organ u drugom stepenu donosi nalaz, ocjenu i mišljenje kada se ocjena radne sposobnosti odnosno utvrđivanje drugih osnova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši povodom žalbe na rješenje o ostvarivanju prava u prvom stepenu.
Nalaz, ocjenu i mišljenje povodom žalbe na rješenje o ostvarivanju prava ne može dati stručni organ na osnovu čijeg je nalaza, ocjene i mišljenja doneseno prvostepeno rješenje o pravu.

Član 9.

Nalaz, ocjena i mišljenje stručnog organa podliježe kontroli.
Kontrolu vrši ljekar specijalista sa dugogodišnjim iskustvom na ocjeni radne sposobnosti (u daljem tekstu: ljekar kontrolor).

Član 10.

Stručni organ iz člana 8. ovog pravilnika donosi nalaz, ocjenu i mišljenje i na zahtjev:
- drugih nositelja penzijskog i invalidskog osiguranja,
- inostranog organa za socijalno osiguranje, odnosno lica osiguranog kod inostranog nositelja socijalnog osiguranja.
Nalaz, ocjena i mišljenje donosi se na način utvrđen propisima koji važe za podnosioca zahtjeva iz stava 1. ovog člana.

III- POSTUPAK ZA UPUĆIVANjE OSIGURANIKA NA OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI

Član 11.

Zahtjev za ocjenu iz člana 2. ovog pravilnika dostavlja stručnom organu služba nositelja osiguranja nadležna za rješavanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o osiguraniku (matični broj osiguranika, ime, očevo ime, prezime, pol, dan, mjesec i godinu rođenja, broj lične karte, jedinstveni broj građana), adresu prebivališta, podatke o svojstvu osiguranika, o stručnoj spremi, o penzijskom stažu (koji sadrže podatke o stažu u drugim državama i kod drugog nositelja osiguranja), da li postoji invaliditet po drugom osnovu (ratni, mirnodopski, odnosno civilni) o tome da li je ranije i kada vršeno ocjenjivanje, kao i šta treba utvrditi ocjenjivanjem (obrazac P-1).
Podatke u zahtjevu popunjava služba iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Uz zahtjev iz člana 11. ovog pravilnika dostavljaju se:
- klinički nalazi, laboratorijski nalazi, nalazi funkcionalne dijagnostike, specijalistički nalazi, dijagnoze i mišljenja odgovarajućih organizacija odnosno ljekara kod kojih se osiguranik liječi i drugi dokazi koji su od značaja za ocjenu radne sposobnosti, sa obaveznim minimumom medicinske dokumentacije utvrđene ovim pravilnikom,
- izvještaj sa nalazom i mišljenjem nadležnog ljekara (obrazac P - 2),
- podaci o radnom mjestu na kojem je osiguranik radio prije pokretanja postupka za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti, tehničko-tehnološke i organizacione karakteristike rada, uvjeti rada, zahtjevi u pogledu fizičkog i psihičkog opterećenja, podaci o posebnim uvjetima rada i mjerama zaštite na radu (obrazac P - 3).
Ako se traži utvrđivanje potpune nesposobnosti za privređivanje ili potpune nesposobnosti za samostalan život i rad, uz obrazac P-1 dostavljaju se podaci iz stava 1. alineje 1. ovog člana.
Ako se traži utvrđivanje fizičke onesposobljenosti, uz obrazac P-1 dostavljaju se: prijava o nesreći na poslu, prijava o profesionalnoj bolesti sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom o verifikaciji povrede, odnosno profesionalne bolesti, klinički nalazi, laboratorijski nalazi, nalazi funkcionalne dijagnostike, specijalistički nalazi, dijagnoze i mišljenja odgovarajućih organizacija, odnosno ljekara kod kojih se osiguranik liječi i drugi dokazi koji su od značaja za ocjenu fizičke onesposobljenosti i u skladu sa obaveznim minimumom medicinske dokumentacije utvrđene ovim pravilnikom.

IV- RAD STRUČNOG ORGANA

1. Rad stručnog organa u prvom stepenu

Član 13.

Kada primi zahtjev za ocjenu stručni organ u prvom stepenu utvrđuje da li je valjana i potpuna dokumentacija priložena uz zahtjev.
Ako stručni organ iz stava 1. ovog člana utvrdi da se na osnovu priložene dokumentacije ne može vršiti ocjena dužan je zatražiti dopunu dokumentacije, a spis zajedno sa prijedlogom za dopunu dokumentacije vratiti nadležnoj službi iz člana 11. stav 1. ovog pravilnika da izvrši dopunu te dokumentacije.

Član 14.

Kada stručni organ u prvom stepenu utvrdi da je dokumentacija priložena uz zahtjev za ocjenu valjana i potpuna, određuje dan pregleda osiguranika i o mjestu, datumu i satu ocjene, obavještava osiguranika, uz napomenu da može predočiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da može biti od uticaja na ocjenu, uz eventualno predočenje zdravstvenog kartona.
Kada osiguranik pristupi stručnom organu u prvom stepenu, stručni organ provjerava lične podatke osiguranika, razmatra medicinsku, radnu i drugu dokumentaciju koja se nalazi u predmetu, a zatim vrši pregled osiguranika.
Pregled osiguranika može se, izuzetno, obaviti u njegovom stanu, u ustanovi u kojoj je smješten i na mjestu rada, ukoliko je


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: