Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 14. i 20. stav 2. alineja 1. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07) i člana 20. alineja 3. Pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/08), Upravni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na 14. sjednici održanoj 1. februara 2010. godine, donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU MEDICINSKOG VJEŠTAČENjA ZDRAVSTVENOG STANjA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 6 od 10 februara 2010)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuju kriteriji i postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja ( u daljnjem tekstu: medicinsko vještačenje) za ostvarivanje prava iz oblasti:
- penzijskog i invalidskog osiguranja;
- socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata;
- boračko-invalidske zaštite;
- odbrane;
- medicinskog vještačenja iz drugih oblasti osiguranja, po zahtjevu sudova, pravnih i fizičkih lica i sva druga medicinska vještačenja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2.

U postupku medicinskog vještačenja primjenjuju se sljedeći principi:
1. jedinstveni kriteriji medicinskog vještačenja;
2. jedinstvena pravila postupka medicinskog vještačenja (minimum medicinske i druge dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za medicinsko vještačenje, te način evidentiranja, postupanja i obrade zahtjeva za medicinsko vještačenje i sadržaj obrazaca koji se upotrebljava u postupku medicinskog vještačenja);
3. ekonomično i brzo vođenje postupka (postupak i trajanje postupka medicinskog vještačenja u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja - u daljnjem tekstu: Institut);
4. najviši nivo medicinske stručnosti;
5. dvostepenost postupka (nadležnost i način rada ljekara vještaka u prvostepenom i drugostepenom postupku, interna kontrola i interna revizija medicinskog vještačenja).

Član 3.

Medicinsko vještačenje vrši se u prvostepenom i drugostepenom postupku. Za oblast boračko-invalidske zaštite, pored medicinskog vještačenja iz stava 1. ovog člana, obavlja se i medicinsko vještačenje u postupku zakonske revizije i u postupku po pravu nadzora.

Član 4.

Medicinsko vještačenje iz člana 3. ovog Pravilnika obavljaju ljekari vještaci (u daljnjem tekstu: ovlašteni vještaci) koji imaju značajno iskustvo na poslovima medicinskog vještačenja.
U postupku medicinskog vještačenja mogu se angažovati i spoljni saradnici najvišeg nivoa obrazovanja i kliničkog iskustva.

Član 5.

U postupku medicinskog vještačenja obezbjeđuje se poštivanje ličnosti podnosioca zahtjeva i drugih lica, čuvanje tajnosti podataka i činjenica čijim bi iznošenjem u javnost mogla biti nanesena šteta licu čije se medicinsko vještačenje vrši i drugom fizičkom i pravnom licu.

II. KRITERIJI MEDICINSKOG VJEŠTAČENjA

Član 6.

Medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja je vještačenje tjelesnog, senzornog, mentalnog i intelektualnog stanja, koje se obavlja u svrhu ocjene životne i radne sposobnosti lica nad kojim se vrši vještačenje.
U postupku medicinskog vještačenja tjelesnog, senzornog, mentalnog i intelektualnog stanja primjenjuje se MKB 10, koja ukazuje na dijagnoze bolesti značajne za ocjenu smetnji i zdravstvenog stanja, a kriteriji za ocjenu stepena oštećenja usklađuju se sa Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (u daljnjem tekstu: MKF) Svjetske zdravstvene organizacije.
Kriteriji za ocjenu stepena oštećenja, usklađeni sa Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja sastavni su dio ovog Pravilnika.

Član 7.

U postupku medicinskog vještačenja radi ostvarivanja prava u Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, cijenit će se samo trajne odnosno konačne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom i koje se ne može otkloniti mjerama medicinske zaštite.

III. POSTUPAK MEDICINSKOG VJEŠTAČENjA

Član 8.

Medicinsko vještačenje obavlja se po zahtjevu iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, dječije, invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, boračko-invalidske zaštite, odbrane, osiguranja, sudova, pravnih i fizičkih lica i sva druga medicinska vještačenja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Postupak medicinskog vještačenja se pokreće na lični zahtjev, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
Postupak medicinskog vještačenja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pokreće se na zahtjev nadležnog nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja, a na osnovu propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.
Za maloljetne osobe i osobe bez poslovne sposobnosti, zahtjev za medicinsko vještačenje podnosi zakonski zastupnik prema mjestu prebivališta zastupanog lica osim u slučajevima iz stava 3. ovog člana.

Član 9.

Postupak za medicinsko vještačenje pokreće se u nadležnom odjeljenju za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta i to:
a) za oblast socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite;
b) za sudove, pravna i fizička lica zahtjev se podnosi odjeljenju za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja Instituta - prema sjedištu suda, pravnog lica, odnosno prebivališta ili boravišta fizičkog lica;
c) za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja postupak se pokreće putem nadležnog nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja, u odjeljenju za prvostepeni postupak Instituta za medicinsko vještačenja zdravstvenog stanja.
d) za oblast civilnih žrtava rata postupak se pokreće na zahtjev centra za socijalni rad ili općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite.
e) za oblast boračko-invalidske zaštite postupak, se pokreće u općinskoj-gradskoj službi boračko-invalidske zaštite.

Član 10.

Obrazac zahtjeva za medicinsko vještačenje donosi Institut i isti predstavlja sastavni dio ovog Pravilnika.
Obrazac zahtjeva za medicinsko vještačenje i druge obrasce u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, donosi Institut uz saglasnost Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 11.

Uz zahtjev za medicinsko vještačenje prilaže se slijedeće:
1. fotokopija lične karte;
2. fotokopija prijave prebivališta/boravišta (CIPS obrazac);
3. minimum medicinske dokumentacije;
4. druga medicinska dokumentacija sa kojom podnosilac zahtjeva raspolaže.
Za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtjev se prilaže i popunjen obrazac od strane poslodavca "Podaci o radnom mjestu" koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
Ukoliko se radi o povredi na radu ili profesionalnoj bolesti neophodno je dostaviti i prijavu o nesreći na radu ili prijavu o


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: