Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 42. stav 1. i člana 112. stav 1. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/02 i 62/02) Agencija za državnu upravu Republike Srpske, donijela je

PRAVILNIK

O JEDINSTVENIM PRAVILIMA I PROCEDURI ZAPOŠLjAVANjA, IMENOVANjA I POSTAVLjENjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 1 od 1. januara 2003)

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o jedinstvenim pravilima i proceduri zapošljavanja, imenovanja i postavljenja državnih službenika (u daljem tekstu: Pravilnik) reguliše se postupak zapošljavanja, imenovanja i postavljenja državnih službenika kao i način organizovanja ispita u postupku zapošljavanja u organima državne uprave Republike Srpske.
Principi, pravila i procedure propisane ovim pravilnikom sadrže i obezbjeđuju pravednost i javnost konkurencije i selekciju kandidata u skladu sa Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U smislu ovog pravilnika utvrđuju se izrazi koji imaju sljedeća značenja:
- "organi državne uprave" su ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije;
- "nadležni organ" je organ koji ima zakonsko ovlašćenje za imenovanje i otpuštanje državnih službenika u pojedinim organima državne uprave u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom;
- "nezavisno tijelo" označava Agenciju za državnu upravu Republike Srpske, ustanovljenu članom 5. Zakona;
- "državni službenici" označava službenike koje u skladu sa članom 32. Zakona imenuje Vlada Republike Srpske, odnosno zapošljava starješina koji rukovodi organom državne uprave;
- "profesionalna sposobnost" označava sposobnost i mogućnost za obavljanje poslova državnog službenika;
- "izborne komisije" označavaju posebne i nepristrasne komisije sastavljene od pet članova, od kojih su tri državni službenici organa na koje se odnosi javna konkurencija, a dva su sa liste istaknutih stručnjaka koji sačinjava Agencija za državnu upravu;
- "organ državne uprave za žalbe" označava nezavisno tijelo koje odlučuje po žalbama državnih službenika, organa državne uprave i Agencije za državnu upravu;
- "imenovanje" podrazumijeva postavljanje državnih službenika od strane Vlade Republike Srpske na odgovarajuće radno mjesto po okončanju procedure javnog konkursa.

II- JEDINSTVENA PRAVILA ZAPOŠLjAVANjA, IMENOVANjA I POSTAVLjENjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 3.

Upražnjeno radno mjesto državnog službenika u organu državne uprave popunjava se putem:
1. internog oglašavanja,
2. javnog konkursa,
3. rješenja o imenovanju i postavljenju i
4. napredovanja u službi.

Član 4.

Organ državne uprave u kojem se utvrdi potreba za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika podnosi pismeni zahtjev za sprovođenje postupka popune upražnjenog radnog mjesta Agenciji za državnu upravu (u daljem tekstu: Agencija).
Na osnovu zahtjeva organa državne uprave, Agencija oglašava upražnjena radna mjesta u sredstvima javnog informisanja (štampi i elektronskim medijima) dostupnim svim građanima Republike Srpske i BiH.

1. Interni oglas

Član 5.

Agencija raspisuje interni oglas u organu državne uprave u kojem je upražnjeno radno mjesto a isti saopštava u sredstvima javnog informisanja.
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 30 dana od dana oglašavanja.
Pravo učešća na internom oglasu imaju samo zaposleni u organu državne uprave u kojem je raspisan interni oglas za popunu radnog mjesta.

2. Javni konkurs

Član 6.

Javni konkurs Agencija objavljuje u najmanje jednom od sredstava informisanja:
1. "Službenom glasniku Republike Srpske",
2. u dnevnim novinama dostupnim svim građanima Republike Srpske i BiH.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs traje 90 dana od dana objavljivanja.
Konkursom za popunu radnih mjesta jasno će biti označen posljednji dan roka za prijavu na konkurs, kao i datum i mjesto održavanja javnog testiranja.

Član 7.

Interni oglas i javni konkurs sadrže:
1. naziv upražnjenog radnog mjesta koje se oglašava,
2. broj izvršilaca za koje se vrši prijem,
3. kratak opis poslova sačinjen uz konsultacije sa Agencijom,
4. potrebne stručne kvalifikacije - stepen stručne spreme,
5. potrebno radno iskustvo,
6. spisak potrebnih dokumenata,
7. da li je posao na određeno ili neodređeno vrijeme,
8. mjesto, tačna adresa i rok podnošenja prijave i tražene dokumentacije, teme i spisak literature za pismeni test i
9. druge opšte i posebne uslove predviđene Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3. Imenovanje i postavljenje

Član 8.

Popunjavanje radnih mjesta imenovanjem i postavljenjem vrši se u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

4. Napredovanje u službi

Član 9.

Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u organima državne uprave vrši se i napredovanjem u službi, bez oglašavanja.
Bliže odredbe o napredovanju u službi urediće se posebnim pravilnikom.

5. Podnošenje prijava

Član 10.

Prijave na konkurs se dostavljaju u pismenoj formi i to popunjavanjem Obrasca za prijavu propisanog od strane Agencije, koji je sastavni dio ovog pravilnika.
U Obrazac prijave unose se sljedeći podaci: o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lični podaci, podaci o obrazovanju, o radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta:
1. ovjerene kopije diplome,
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci),
3. uvjerenje o radnom iskustvu,
4. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, ispitu sudije za prekršaje ili stručnom ispitu, ili dokaz o oslobađanju obaveze polaganja istog.
Obrazac prijave će biti dostupan na veb sajtu Vlade, odnosno Agencije, a moći će se dobiti i u Agenciji.

Član 11.

Da bi prijava na konkurs bila važeća, svi traženi dokumenti treba da stignu u Agenciju: putem pošte, ličnom dostavom ili elektronskom poštom, u roku naznačenom u javnom konkursu.
Kandidati koji su dostavili tražena dokumenta putem elektronske pošte, dužni su prilikom pristupanja testiranju, odnosno razgovoru, da dostave Agenciji ovjerene fotokopije tražene dokumentacije.

6. Izborna komisija

Član 12.

Sprovođenje postupka zapošljavanja u organu državne uprave na način propisan članom 3. ovog pravilnika vrši Agencija.
Za sprovođenje postupka iz stava 1. ovog člana Agencija imenuje izbornu komisiju od pet članova, od kojih su tri člana iz organa državne uprave koji je iskazao potrebu za popunom radnog mjesta a dva člana sa liste istaknutih stručnjaka koje imenuje Agencija.
Članove izborne komisije iz organa državne uprave predlaže organ državne uprave koji je iskazao potrebu za popunom radnog mjesta.
Članovi izbornih komisija ne mogu biti lica kod kojih postoji sukob interesa tokom sprovođenja postupka imenovanja.
Članovi izborne komisije koju imenuje Agencija iz reda državnih službenika i sa liste istaknutih stručnjaka, moraju biti na istom ili višem nivou od nivoa radnog mjesta za koje se podnosi prijava u konkretnom organu državne uprave.

Član 13.

Izborne komisije biraju predsjedavajućeg između svojih članova i donose poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
Izborna komisija odluke donosi većinom glasova svih članova, pod uslovom da su za prijedlog glasala najmanje tri člana.
Ukoliko izborna komisija prilikom prvog glasanja ne donese odluku zbog nedostatka kvoruma, ili je broj glasova podijeljen, zakazuje se nova sjednica izborne komisije na kojoj mora biti prisutno svih pet članova.
Prilikom zasjedanja, izborna komisija vodi zapisnik u kojem će biti navedeni razlozi za donošenje odluke.

Član 14.

U slučaju sukoba interesa predviđenih pozitivnim zakonskim propisima, kao i iz drugih razloga (prijateljski odnosi, predrasude ili pristrasnost na nacionalnoj, vjerskoj i drugoj osnovi i sl.) koji dovode u pitanje objektivnost i nepristrasnost člana izborne komisije, član izborne komisije samoinicijativno podnosi ostavku ili se na prijedlog Agencije i zainteresovanih kandidata isključuje iz rada izborne komisije.

III- ZAPOŠLjAVANjE PRIPRAVNIKA

Član 15.

U organima državne uprave može se zasnovati radni odnos sa licem koje prvi put stupa u radni odnos - pripravnikom.

Član 16.

Lice koje zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika oslobođeno je postupka prijema u radni odnos iz poglavlja četiri (čl. 20. do 28.) ovog pravilnika.

Član 17.

Organ državne uprave prilikom iskazivanja pismene potrebe za popunom upražnjenog radnog mjesta Agenciji naglašava da za konkretno radno mjesto želi zasnovati radni odnos sa pripravnikom.
U slučaju iz stava 1. ovog člana Agencija prilikom raspisivanja javnog konkursa naglašava da pravo učešća na konkursu imaju samo lica koja prvi put zasnivaju radni odnos.

Član 18.

Lice koje se prima u državnu službu u svojstvu pripravnika dužno je da istekom određenog vremena položi stručni ispit.
Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci, za lica


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: