aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/08) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 11/09), ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENjU IZLETA, EKSKURZIJA I ŠKOLE U PRIRODI

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 67 od 24. jula 2009)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se planiranje, pripremanje, izvođenje, evaluacija i izvještavanje izleta, ekskurzija i škole u prirodi u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola).

Član 2.

Izlet je planski organizovana jednodnevna aktivnost učenika u prostoru izvan škole, radi rekreacije ili realizacije dijela nastavnih sadržaja u prirodnom okruženju, a planiran je godišnjim programom rada škole.

Član 3.

Ekskurzija je vannastavni oblik vaspitno-obrazovnog rada koji se ostvaruje van škole s ciljem savladavanja dijela nastavnog programa neposrednim upoznavanjem sadržaja predmeta, pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanjem kulturnog nasljeđa i privrednih dostignuća koja su u vezi sa djelatnošć u škole i ostvarivanjem cilja iz oblasti moralnog, emocionalnog, profesionalnog, socijalnog, estetskog i fizičkog vaspitanja, a planirana je godišnjim programom rada škole.

Član 4.

(1) Škola u prirodi je poseban vid višednevnog organizovanja vaspitno-obrazovnog rada škole koji se ostvaruje van mjesta stanovanja, u prirodi, a podrazumijeva prošireno pedagoško djelovanje putem aktivnosti u slobodnom vremenu i planiran je godišnjim programom rada škole.
(2) Vaspitno-obrazovni rad povezuje se sa psihofizičkom rekreacijom u prirodi, a realizacija nastavnih sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom prilagođava se konkretnim uslovima prirodne i lokalne sredine uz raznovrsne oblike aktivnog učenja.

Član 5.

(1) Izleti, ekskurzije i škola u prirodi izvode se na području Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika) i Federacije BiH (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) može dati odobrenje za izvođenje ekskurzije i van granica Republike i Federacije na osnovu priloženog programa o stručnoj opravdanosti ekskurzije.
(3) Školama koje se nalaze u pograničnim područjima Ministarstvo može na osnovu priloženog programa o stručnoj opravdanosti dati saglasnost za realizaciju izleta van granica Republike i Federacije.
(4) Ukoliko se pojedine škole opredijele za realizaciju izleta i ekskurzije van granica Republike i Federacije, dužne su prije započinjanja aktivnosti (u septembru i oktobru) zatražiti pismenu saglasnost Ministarstva.
(5) Zahtjev za saglasnost sadrži:
a) plan i program izvođenja izleta, odnosno ekskurzije i
b) ciljeve i zadatke izleta, odnosno ekskurzije.
(6) Potpunu odgovornost za organizaciju i realizaciju izleta, ekskurzije i škole u prirodi snosi stručni tim škole, i to:
a) za organizaciju i ugovaranje direktor i
b) za druge vidove zaštite djece i realizaciju predviđenih programa sva punoljetna lica koja prate učenike na izletu, ekskurziji i školi u prirodi.

Član 6.

(1) Svi izleti planiraju se godišnjim programom rada škole.
(2) Prilikom planiranja izleta obavezno se mora definisati:
a) cilj,
b) zadaci,
v) program,
g) način evaluacije izleta i
d) način izvještavanja.
(3) U planiranju izleta obavezno učestvuju učenici i njihovi roditelji.
(4) Posebno je važno da se osmisli i sprovede način evaluacije koji zavisi od karaktera izleta, cilja i zadataka.

Član 7.

(1) Za svaki izlet razredni starješina priprema elaborat koji sadrži:
a) obrazovno-vaspitne ciljeve i zadatke,
b) sadržaje kojima se postavljeni ciljevi ostvaruju,
v) planirani broj učenika,
g) nosioce predviđenih sadržaja i aktivnosti,
d) putni pravac,
đ) tehničku organizaciju izleta i
e) način finansiranja izleta.
(2) Elaborat mora da usvoji nastavničko vijeće škole.
(3) Izlet se organizuje i izvodi uz prethodnu pismenu saglasnost roditelja za najmanje 70% učenika istog odjeljenja ili 80% učenika istog razreda i ako su ostvareni uslovi za ostvarivanje ciljeva i zadataka.

Član 8.

(1) Izvođenje izleta za učenike istog razreda organizuje se istovremeno i sa istim sadržajem.
(2) Za učenike prve trijade izlet se organizuje na destinaciji koja je od škole udaljena najviše do 30 kilometara.
(3) Sve organizaciono-tehničke poslove u vezi sa izvođenjem izleta obavlja direktor škole.
(4) Izleti se mogu finansirati:
a) sredstvima roditelja (roditelji sredstva uplaćuju na račun posebnih namjena - opšti račun otvoren u Ministarstvu finansija sa pozivom na organizacioni kod škole),
b) sopstvenim sredstvima škole (sredstva stečena radom učeničke zadruge ili druga vlastita sredstva škole) i
v) donacijama.

Član 9.

(1) Sadržaji ekskurzije baziraju se na nastavnom planu i programu i sastavni su dio godišnjeg programa rada škole.
(2) Zadaci koji se ostvaruju realizacijom programa ekskurzije su:
a) proučavanje objekata i fenomena u prirodi i uočavanje uzročno-posljedičnih odnosa u konkretnim prirodnim i društvenim uslovima,
b) sticanje novih saznanja,
v) razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika,
g) podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljavanja,
d) upoznavanje zanimanja ljudi koja su karakteristična za pojedine krajeve,
đ) razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, umjetničkim i kulturnim vrijednostima,
e) izgrađivanje estetskih, kulturnih i sportskih potreba i navika i
ž) izgrađivanje pozitivnih socijalnih odnosa među učenicima, kao i učenicima i nastavnicima, i dr.

Član 10.

(1) Planiranje i pripremu ekskurzije vrše odjeljenska vijeća škole u saradnji sa učenicima, njihovim roditeljima i stručnim institucijama, a imajući u vidu zahtjeve i uputstva iz stručne literature i stručne periodike u vezi sa sprovođenjem ekskurzije, po predmetima i područjima nastavnog rada.
(2) Priprema ekskurzije obuhvata:
a) ciljeve i zadatke,
b) plan,
v) program,
g) način evaluacije,
d) izbor destinacije, odnosno destinacija,
đ) način finansiranja,
e) način izbora uslova boravka na izabranim destinacijama,
ž) imenovanje odgovornog lica za vrijeme boravka djece na ekskurziji,
z) imenovanje pratilaca djece sa tačnim nazivom za koju djecu su pratioci zaduženi,
i) način komunikacije za vrijeme boravka djece na ekskurziji,
j) način obavještavanja roditelja o djeci za vrijeme boravka na ekskurziji,
k) način analize ekskurzije i
l) način izvještavanja o sprovedenoj ekskurziji.
(3) Ekskurzije se mogu finansirati:
a) sredstvima roditelja (roditelji sredstva uplaćuju na račun posebnih namjena - opšti račun otvoren u Ministarstvu finansija sa pozivom na organizacioni kod škole),
b) sopstvenim sredstvima škole (sredstva stečena radom učeničke zadruge ili druga vlastita sredstva škole) i
v) donacijama.

Član 11.

Odjeljenska vijeća predlažu plan i program organizovanja ekskurzije koji razmatra nastavničko vijeće, te nakon dobijene saglasnosti na predloženi plan i program od savjeta roditelja škole, isti šalje na odobrenje Republičkom pedagoškom zavodu, kao poseban aneks godišnjem programu rada škole.

Član 12.

(1) Nosioci planiranja, pripreme, organizacije i izvođenja plana i programa ekskurzije su:
a) direktor škole,
b) stručni vođa i
v) odjeljenski starješina ili drugi nastavnik koji je najmanje godinu dana izvodio nastavu u određenom odjeljenju.
(2) Stručnog vođu putovanja određuje direktor škole iz reda nastavnika koji ostvaruju nastavni program, a koji su u vezi sa ciljevima i zadacima ekskurzije.
(3) Stručni vođa puta priprema i izvodi program koji se odnosi na ostvarivanje postavljenih obrazovno-vaspitnih ciljeva i zadataka i odgovarajućih sadržaja.

Član 13.

(1) Ekskurzija se izvodi prema školskom kalendaru u trajanju od tri do pet radnih dana u terminu utvrđenom godišnjim programom rada škole.
(2) Ekskurzija se izvodi na kraju osmog razreda (maj, početak juna) ili na početku devetog razreda (septembar, oktobar).
(3) Ekskurzija se u školama sa malim brojem učenika, uz prethodnu pismenu saglasnost Ministarstva, može organizovati iste godine za