aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILA

SLUŽBE U VATROGASNIM JEDINICAMA

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 74 od 28. avgusta 2013)

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima propisuju se formacija vatrogasnih jedinica, radne obaveze vatrogasaca i drugih radnika sa određenom funkcijom, komandovanje, postupci i radnje u toku vježbe u vatrogasnim jedinicama, vatrogasni objekti i dežurstva, evidencije, izvještaj o vatrogasnoj intervenciji, analiza vatrogasne intervencije, javne vatrogasne vježbe, te svečanosti, takmičenja i počasti u vatrogasnim jedinicama.

Član 2.

Ova pravila primjenjuju se na radnike u svim vatrogasnim jedinicama (u daljem tekstu: vatrogasci), bez obzira na oblik organizovanja vatrogasne jedinice (profesionalna ili dobrovoljna), kada su na dužnosti u smjenama ili obavljaju druge aktivnosti koje organizuje vatrogasna jedinica.

Član 3.

Ova pravila odnose se i na obaveze učestvovanja vatrogasne jedinice u elementarnim nepogodama (poplave, raščišćavanje ruševina), pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama (uklanjanje ili dekontaminacija opasnih materija i slično i u obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, pod uslovom da su za to obezbijeđene sprave, sredstva i oprema i ako su navedene obaveze utvrđene zakonom ili drugim aktom osnivača.

Član 4.

Za vrijeme vršenja dužnosti vatrogasci se staraju da vatrogasna jedinica u svakom trenutku bude sposobna za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine, kao i za druge obaveze vatrogasne jedinice.

II- FORMACIJA VATROGASNIH JEDINICA

Član 5.

Vatrogasna jedinica, u skladu sa članom 49. stav 1. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12); (u daljem tekstu: Zakon) ima najmanje 12 stručno osposobljenih, zdravstveno i psihofizički sposobnih vatrogasaca, a organizuje se u sljedeće formacijske oblike:
a) vatrogasno odjeljenje - najmanje devet vatrogasaca,
b) vatrogasni vod (dva do četiri odjeljenja) - najmanje 21 vatrogasac,
v) vatrogasna četa (dva do četiri voda) - najmanje 42 vatrogasca,
g) vatrogasna brigada (dvije i više četa) - najmanje 84 vatrogasca.

Član 6.

Na osnovu plana zaštite od požara opštine ili grada, odlukom o organizovanju vatrogasne jedinice, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona, utvrđuju se:
a) formacijski oblik vatrogasne jedinice,
b) područje djelovanja i
v) način unutrašnje organizacije i obezbjeđenja materijalnih sredstava za rad vatrogasne jedinice.

Član 7.

(1) Prije prijema u vatrogasnu jedinicu svi vatrogasci upoznaju se sa ovim pravilima, o čemu daju pisanu izjavu.
(2) Članovi dobrovoljne vatrogasne jedinice, u skladu sa članom 62. stav 3. t. b), v) i g) ovih pravila, ispred stroja vatrogasne jedinice, daju i usmenu svečanu izjavu.

III- RADNE OBAVEZE VATROGASACA I DRUGIH RADNIKA SA ODREĐENOM FUNKCIJOM

Član 8.

Vatrogasac, komandir odjeljenja, komandir voda, komandir čete, zamjenik komandira čete, komandant brigade i zamjenik komandanta brigade, rukovodilac akcije gašenja požara i rukovodilac tehničke službe svoje radne obaveze ostvaruju, odnosno izvršavaju u skladu sa Zakonom, ovim pravilima, kao i drugim aktima o osnivanju i organizovanju vatrogasne jedinice.

Član 9.

U okviru svojih radnih obaveza vatrogasci su dužni da:
a) zadatke izvršavaju savjesno, požrtvovano, tačno i blagovremeno,
b) zadatke izvršavaju prema načelima vatrogasne taktike, kako bi, za najkraće vrijeme i sa najmanjim mogućim oštećenjima objekta i imovine, postigli bezbjedan rad i uspjeh,
v) u izvršavanju zadataka upotrebljavaju lična i zajednička zaštitna sredstva,
g) sprovode naredbe i komande koje se odnose na izvršavanje poslova i zadataka u vatrogasnoj jedinici, kao i u akciji gašenja i spasavanja,
d) se stručno i psihofizički osposobljavaju prema utvrđenom planu i programu, kako bi na periodičnim provjerama znanja i osposobljenosti postigli predviđene rezultate,
đ) brižljivo čuvaju i održavaju sprave, sredstva i opremu,
e) koriste sredstva veze isključivo prema uputstvu za njihovo korišćenje,
ž) se na poziv na intervenciju odmah javljaju u vatrogasnu jedinicu,
z) bez odobrenja rukovodioca akcije gašenja i spasavanja ne napuštaju mjesto intervencije, ako u intervenciji učestvuju,
i) za vrijeme dežurstva u smjeni, za izvršenje akcije gašenja i spasavanja i drugih poslova i zadataka, budu psihofizički sposobni i
j) čuvaju ugled vatrogasne jedinice, kao i svoj lični ugled.

Član 10.

(1) Rukovodšgac akcije gašenja požara (u daljem tekstu: rukovodilac akcije) je radnik sa određenom funkcijom, a koji je u smjenama na dužnosti.
(2) Rukovodilac iz stava 1. ovog člana, pored ovlašćenja iz člana 66. Zakona, u okviru svojih radnih obaveza dužan je da:
a) se stara da se smjena na dužnosti može organizovano i tehnički efikasno, angažovati u akciji gašenja i spasavanja, a prema ranije utvrđenim taktičko-operativnim zadacima u vatrogasnoj jedinici,
b) u potpunosti bude upoznat sa taktičko-operativnim zadacima vatrogasne jedinice,
v) kvalitetno organizuje rad na stručnom osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca, a prema planu i programu utvrđenom u skladu sa članom 46. stav 1. Zakona,
g) neposredno utvrđuje i kontroliše ispravnost sredstava, sprava i opreme,
d) sprovodi organizovanje i komandovanje akcijom gašenja i spasavanja prema načelima vatrogasne taktike,
đ) neposredno organizuje i kontroliše izvršenje drugih poslova i zadataka vatrogasaca, kao i drugih radnika sa nižom funkcijom na dužnosti i
e) izvještava starješinu vatrogasne jedinice o izvršenim poslovima i zadacima, a posebno o slučajevima kršenja ovih pravila, kao i drugih akata o organizovanju vatrogasne jedinice.

Član 11.

(1) Starješina vatrogasne jedinice (u daljem tekstu: starješina jedinice) je radnik sa određenom funkcijom, u zavisnosti od formacije vatrogasne jedinice.
(2) Starješina iz stava 1. ovog člana, u okviru svojih radnih obaveza, dužan je da:
a) sprovodi odredbe Zakona i plana zaštite od požara, a koje se odnose na vatrogasnu jedinicu,
b) se stručno usavršava i predlaže određene mjere osnivaču, u cilju postizanja što bolje osposobljenosti vatrogasne jedinice,
v) se stara o realizaciji plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, kao i da povremeno ostvaruje neposredan uvid u iste,
g) u potpunosti bude upoznat sa taktičko-operativnim zadacima vatrogasne jedinice i da, po potrebi, neposredno preuzima rukovođenje u akcijama gašenja i spasavanja,
d) po saznanju o povredi ovih pravila protiv odgovornih radnika i vatrogasaca pokrene disciplinski postupak,
đ) sarađuje sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, kao i sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, a u pogledu rješavanja pitanja bitnih za unapređenje rada vatrogasne jedinice.
(3) Zamjenik starješine jedinice obavlja poslove i zadatke koje mu odredi starješina jedinice, a u njegovom odsustvu obavlja poslove starješine.

IV- KOMANDOVANjE