Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu čl. 160. i 161. Zakona o radu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 55/07) i člana 65. Opšteg kolektivnog ugovara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 27/06), Sindikat uprave Republike Srpske, s jedne strane, i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, s druge strane, zaključili su

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 14 od 19. februara 2008, 25/08, 116/08)

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(1) Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i zaposlenih koji nemaju status državnog službenika, zaposlenih u službama Predsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda zdravstvenog osiguranja i Fonda za socijalnu i dječiju zaštitu Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni) koja proističu iz rada i po osnovu rada, kao i druga pitanja koja nisu na potpun i cjelovit način uređena Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske i Opštim kolektivnim ugovorom, druga primanja zaposlenih, prava na odmor i odsustvo sa rada, pravo na pomoć, prava u slučaju prestanka radnog odnosa, uslovi za rad sindikata, te pravo na štrajk kao i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između zaposlenih, s jedne strane, i organa uprave Republike Srpske kao poslodavca (u daljem tekstu: poslodavac), s druge strane.
(2) Odredbama ovog kolektivnog ugovora ne može se utvrditi manji obim prava od prava koja su određena zakonima iz stava 1. ovog člana i Opštim kolektivnim ugovorom.

II- PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PO OSNOVU RADNOG ODNOSA

Član 2.

(1) Prava, obaveze i odgovornosti po osnovu radnog odnosa moraju biti usklađeni sa Zakonom o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakonom o radnim odnosima u državnim organima Republike Srpske i Opštim kolektivnim ugovorom.
(2) Prijem u radni odnos i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa, pripravnički staž, probni rad, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, povratak na posao nakon isteka funkcije, raspored u drugo mjesto, radno vrijeme, prekovremeni rad, dnevni odmor, sedmični odmor, godišnji odmori, odgovornost zaposlenih, disciplinska i materijalna odgovornost, prestanak radnog odnosa, plaćeno i neplaćeno odsustvo, zaštita na radu, višak zaposlenih, ocjena rada i napredovanje službenika, zaštita prava zaposlenih i ostvarivanje prava na štrajk regulisani su odgovarajućim odredbama Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske, Zakona o radu, Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakona o štrajku i Opšteg kolektivnog ugovora.

Član 3.

(1) Osnovna plata, regulisana Zakonom o platama zaposlenih u organima Uprave Republike Srpske - član 18. pod d) peta platna grupa, za deminere zaposlene u Republičkoj upravi civilne zaštite uvećava se po osnovu:
a) obavljanja visokosloženih, najsloženijih i izuzetno značajnih poslova do 30%, za sljedeća radna mjesta:
- vođa tima za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS),
- vođa deminerskog tima;
b) obavljanja poslova pod posebno otežanim uslovima rada do 20%, za sljedeća radna mjesta:
- operater za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS),
- zamjenik vođe deminerskog tima,
- vođa mašinskog tima,
- trener - vodič pasa;
v) obavljanje poslova pod posebno otežanim uslovima rada do 15%, za sljedeća radna mjesta:
- vozač - radio operater (u EOD timu),
- deminer,
- medicinar (u EOD i deminerskom timu),
- rukovalac mašine za deminiranje,
- vodič pasa,
- vozač blindiranog kamiona,
- vozač blindiranog utovarivača,
- automehaničar u Sektoru za deminiranje,
- autoelektričar u Sektoru za deminiranje.
(2) Uvećanje plate iz stava 1. ovog člana regulisaće se pravlnikom koji donosi poslodavac.

Član 3a.

(1) Deminerima zaposlenim u Republičkoj upravi civilne zaštite poslodavac isplaćuje naknadu za povećanje troškova boravka za vrijeme rada na terenu u visini od 30% od najniže cijene rada za zaposlene u oblasti državne uprave, koju utvrđuje Vlada Republike Srpske, za svaki dan rada na terenu.
(2) Naknada iz stava (1) ovog člana regulisaće se pravilnikom, koji će donijeti poslodavac.

Član 4.

(1) Osnovna plata zaposlenih uvećava se:
a) po osnovu rada noću - 35%,
b) za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se po zakonu ne radi - 50%.

III- OSTALA PRIMANjA RADNIKA

Član 5.

Poslodavac zaposlenima na teret materijalnih troškova isplaćuje:
a) dnevnicu za službeno putovanje u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i u inostranstvu - u visini koju odredi Vlada Republike Srpske posebnim aktom;
b) naknadu troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla - u visini pune cijene povratne karte u javnom saobraćaju;
v) otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju - u visini trostruke plate radnika obračunate za posljednji mjesec prije odlaska radnika u penziju, u skladu sa Zakonom o platama;
g) naknadu troškova za korišćenje sopstvenog automobila kod obavljanja službenog posla po nalogu poslodavca - u visini od 20% cijene goriva po jednom litru za svaki pređeni kilometar;
d) poslodavac obezbjeđuje troškove za prvo polaganje stručnog i drugih ispita koji su u svrsi stručnog osposobljavanja radnika.

IV- ODMORI I ODSUSTVA

1. Dnevni odmor

Član 6.

Zaposleni koji radi puno radno vrijeme ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta. Raspored korišćenja ovog odmora utvrđuje rukovodilac organa uprave.

2. Sedmični odmor

Član 7.

Zaposleni ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

3. Godišnji odmor

Član 8.

(1) Zaposleni koji ima najmanje šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana.
(2) Godišnji odmor iz stava 1. ovog člana uvećava se za jedan dan za svake tri navršene godine radnog staža, s tim da ukupan godišnji odmor ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Član 9.

Zaposleni koji nije navršio šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od jednog radnog dana za svaki mjesec rada.

Član 10.

(1) Godišnji odmor, po pravilu, koristi se neprekidno.
(2) Godišnji odmor može se izuzetno koristiti u dijelovima, u skladu sa mogućnostima i potrebama organa uprave, s tim što prvi dio godišnjeg odmora mora iznositi neprekidno najmanje 12 dana.
(3) Kod raspoređivanja godišnjeg odmora uzeće se u obzir želja i potrebe zaposlenog.

Član 11.

Kod ostvarivanja prava na godišnji odmor i drugih prava čije ostvarivanje zavisi od neprekidnog rada, sva odsustvovanja sa rada za koja je zaposleni ostvario naknadu plate neće se smatrati prekidom u radu.

4. Plaćeno odsustvo

Član 12."

(1) Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u sljedećim slučajevima:
a) sklapanja braka - pet radnih dana,
b) smrti člana uže porodice (regulisano Porodičnim zakonom) - pet radnih dana,
v) smrti člana šire porodice -


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: