aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu članaV. 3. (a-c) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 32. stav 1. a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 34. redovnoj sjednici, održanoj 03. aprila 2013. godine, usvojilo

ODLUKU

O POSTUPKU IMENOVANjA AMBASADORA I DRUGIH MEĐUNARODNIH PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 30 od 22 aprila 2013)

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se postupak imenovanja ambasadora, uključujućiambasadore-at-large, šefove diplomatskih misija Bosne i Hercegovine, generalne konzule Bosne i Hercegovine, predstavnike Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama i počasne konzularne dužnosnike Bosne i Hercegovine.

POGLAVLjEI

(Imenovanje ambasadora,ambasadora-at large, šefova diplomatskih misija i generalnih konzula Bosne i Hercegovine)

Član 2.

Odredbe ovog poglavlja se primjenjuju na ambasadore, uključujućiambasadore-at-large, odnosno ambasadore u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, šefove diplomatskih misija i predstavnike Bosne i Hercegovine pri međunarodnim organizacijama koji su u svojstvu šefa diplomatske misije, generalne konzule, te ambasadore koji su imenovani ili upućeni na rad u međunarodne organizacije kao djelatnici tih organizacija.

Član 3.

(1) Za ambasadora ili drugog predstavnika Bosne i Hercegovine iz člana 2. ove odluke može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima univerzitetsku diplomu, odnosno da ima odgovarajući nivo obrazovanja i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za obavljanje dužnosti na koju se imenuje;
c) da je afirmisani djelatnik u diplomatskoj službi Bosne i Hercegovine, odnosno da je istaknuti politički, privredni, javni ili naučni djelatnik koji je dao znatan doprinos Bosni i Hercegovini i vrlo aktivno radi na jačanju međunarodnog subjektiviteta i ugleda Bosne i Hercegovine u svijetu;
d) da ima znanje engleskog ili jednog od drugih službenih jezika Ujedinjenih nacija ili drugih jezika zemalja članica Evropske unije;
e) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe;
f) da nije obuhvaćena odredbom članaIX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
(2) Znanje više stranih jezika uzima se u obzir pri izboru kandidata kao dodatni kvalitet.

Član 4.

(1) Ambasadore i druge predstavnike Bosne i Hercegovine iz člana 2. ove odluke imenuje, postavlja, opoziva i razrješava Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na prijedlog članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
(2) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine daje akreditivna pisma izvanrednim i opunomoćenim ambasadorima Bosne i Hercegovine koji su šefovi diplomatskih misija Bosne i Hercegovine.
(3) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine daje patentna pisma generalnim konzulima Bosne i Hercegovine koji su šefovi konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine.
(4) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obavljat će sve poslove vezane za pribavljanje agremana za izvanredne i opunomoćene ambasadore Bosne i Hercegovine koji su šefovi diplomatskih misija Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.
(5) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obavljat će sve poslove vezane za pribavljanje egzekvature za generalne konzule Bosne i Hercegovine koji su šefovi konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima.
(6) Plan i program pripreme imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke utvrđuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine po prethodno pribavljenoj saglasnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
(7) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine regulisat će radnopravni status imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke. Za izvanredne i opunomoćene ambasadore koji su šefovi diplomatskih misija Bosne i Hercegovine radnopravni status bit će regulisan po dobivanju agremana, za generalne konzule po dobivanju egzekvature, a zaambasadore- at-largepo imenovanju od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
(8) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrđuje angažovanjeambasadora-at-largeza posebne zadatke.

Član 5.

(1) Mandat šefa diplomatske misije Bosne i Hercegovine i šefa konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine počinje od dana stupanja na dužnost u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine, na osnovu pisane obavijesti dostavljene Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
(2) Mandat šefa diplomatske misije Bosne i Hercegovine i šefa konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine traje tri godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na osnovu posebne odluke, može produžiti mandat šefu diplomatske misije Bosne i Hercegovine ili šefu konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine do 12 mjeseci.
(3) Mandat ambasadora Bosne i Hercegovine koji su imenovani na dužnost kao djelatnici u međunarodnim organizacijama traje u skladu s pravilima međunarodne organizacije odnosno tri godine u slučajevima u kojim takva pravila nisu određena. U takvim slučajevima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na osnovu posebne odluke, može produžiti mandat do l2 mjeseci.
(4) Mandatambasadora-at-largetraje sve dok Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku o njihovom razrješenju.
(5) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadržava pravo opoziva imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke i pravo povlačenja svoje saglasnosti na mandat ambasadoru Bosne i Hercegovine u međunarodnoj organizaciji.

Član 6.

(1) Imenovane osobe iz člana 2. ove odluke odgovaraju za svoj rad Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
(2) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ima obavezu dostavljanja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine posebne informacije o aktivnostima i radu imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke, uz vlastitu ocjenu o njihovom ukupnom radu, 12 mjeseci nakon preuzimanja dužnosti.
(3) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donosi, uz prethodno pribavljenu saglasnost Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pravilnik u kojem su sadržani kriteriji za ocjenjivanje rada imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke.
(4) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra ocjenu o radu i odlučuje o nastavku mandata imenovanih osoba iz člana 2. ove odluke.
(5) Imenovane osobe iz člana 2. ove odluke imaju obavezu da u roku od 30 dana nakon okončanja mandata podnesu Predsjedništvu Bosne i Hercegovine pisani izvještaj o svom ukupnom radu tokom mandata.

POGLAVLjEII

(Imenovanje predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama)

Član 7.

Odredbe ovog poglavlja se primjenjuju na predstavnike Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama.

Član 8.

(1) Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvaja listu međunarodnih organizacija i institucija koje su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
(2) Struktura predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama približno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i