aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:


Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/01 i 29/05) Vlada Kantona Sarajevo, na 67. sjednici održanoj 26.04.2012. godine, donijela je

ODLUKU

O LISTI LIJEKOVA KANTONA SARAJEVO

(Objavljeno u "Sl. novinama Kantona Sarajevo", br. 19 od 26 aprila 2012)

I. OPĆE ODREDBE

I

(Predmet Odluke)
Ovom odlukom utvrđuje se obim prava osiguranih lica u primarnom nivou zdravstvene zaštite na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova, primjena u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i način utvrđivanja Liste lijekova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Lista lijekova).

II. LISTA LIJEKOVA

II

(Dostupnost lijekova koje finansira Zavod)
Osigurana lica, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvaruju pravo na lijekove koji:
a) su sastavni dio Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: esencijalna Lista, "Službene novine Federacije BiH", broj 75/11),
b) nisu obuhvaćeni Listom esencijalnih lijekova, a evidentirani su kao potrebni za liječenje osiguranika,
c) su u primjeni u zdravstvenim ustanovama, primarne zdravstvene zaštite, a prema režimu propisivanja i izdavanja, kako je određeno odobrenjem za stavljanjem lijekova u promet od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (u daljem tekstu: Agencija - ZU i
SZU).

III

(Podjela Liste lijekova)
Listu lijekova koja je sastavni dio ove Odluke čine tri liste, i
to:
a) A Lista lijekova - lijekovi obuhvaćeni Listom A sa liste esencijalnih lijekova s učešćem Zavoda u cijeni lijeka od
100%,
b) B Lista lijekova - lijekovi koji su obuhvaćeni Listom B sa liste esencijalnih lijekova, te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a obezbjeđuju se za stanovništvo Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 25%, 50%,
75% i 100%,
c) C Lista lijekova - ampularni lijekovi koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

IV

(Grupe lijekova)
Lijekovi koji se nalaze na Listi lijekova razvrstavaju se u sljedeće grupe:

Igrupa: Lijekovi koje samostalno propisuju ovlašteni doktori med i cine, doktori stomatologije i doktori med i cine, specijalisti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (oznaka Rp);

IIgrupa: Lijekovi koje propisuju ovlašteni doktori med i cine i doktori stomatologije isključivo po preporuci specijaliste određene grane med i cine, koji se bavi liječenjem stanja i bolesti za koje propisuje lijek (oznaka Rp/spec);

Doktori med i cine u specijalističko-konsultativnoj službi na posebnom specijalističkom nalazu predlažu potrebnu terapiju - lijekove iz grupeII, doktoru med i cine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s tim da ovlašteni doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na poleđini recepta upisuje ime i prezime doktora specijaliste koji je predložio taj lijek i klauzulu "po preporuci specijaliste".

IIIgrupa: Lijekovi koji se upotrebljavaju isključivo kao nastavak bolničkog liječenja pod kontrolom zdravstvenog radnika.

Lijekovi iz grupeIIIpropisuju se ukoliko je neophodno nastaviti liječenje tim lijekom nakon otpusta osiguranog lica sa stacionarnog liječenja.
Na poleđini recepta ovlašteni doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upisuje ime i prezime doktora specijaliste određene grane med i cine iz stacionarne ustanove, koji je predložio lijek, kao i klauzulu "nastavak bolničkog liječenja".

IVgrupa: Lijekovi koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: ampularni lijekovi) u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a koji se propisuju osiguranicima na posebnom receptu za ampularni lijek.

V

(Cijene lijekova)
(1) Cijene lijekova koje se nalaze na Listi lijekova utvrđene su listom esencijalnih lijekova, osim u slučajevima u kojima Zavod pregovaračkim postupkom postigne nižu cijenu.
(2) Nakon objave referalnih cijena lijekova od strane Agencije, u smislu člana 22. stav 2. Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvješta -
vanja o cijenama lijekova u BiH (u daljem tekstu: maksi malne
državne cijene lijekova), te usklađivanja cijena lijeko va sa
liste esecijalnih lijekova Federacije BiH sa maksi malnim
državnim cijenama lijekova, u smislu tačkeXIOdluke o listi
esencijalnih lijekova, pristupit će se usklađivanju cijena
lijekova na Listi lijekova Kantona Sarajevo, na način i u
rokovima kako je to predviđeno Odlukom o Listi
esencijalnih lijekova.
(3) Usklađivanje cijena lijekova iz stava 2. ove tačke obavlja Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, uz prethodnu saglasnost ministra zdravstva Kantona Sarajevo.

VI

(Obavezni podaci u Listi lijekova)
(1) Obavezni podaci na A i B Listi lijekova su:
a) redni broj,
b) šifra lijeka,
c) ATC klasifikacija,
d) nezaštićeno (generičko) ime lijeka - INN,
e) zaštićeno ime lijeka,
f) naziv proizvođača lijeka,
g) farmaceutski oblik i jačina lijeka,
h) definisana dnevna doza (DDD),
i) jedinica mjere,
j) procentualno učešće Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od
25%, 50%, 75% i 100%, k) cijena lijeka koju snosi Zavod,
l) režim propisivanja i indikacije za koji se određeni lijek
može propisivati.
(2) Obavezni podaci na C Listi lijekova su:
a) redni broj,
b) ATC klasifikacija,c) nezaštićeno (generičko) ime lijeka - INN,
d) farmaceutski oblik i jačina lijeka

VII

(Lijekovi koje u cijelosti snosi osigurano lice)
(1) Lijekove koji se ne nalaze na Listi lijekova ljekar može propisati isključivo na obrascu bijelog recepta, a troškove nabavke lijeka snosi osigurano lice u cijelosti.
(2) Ukoliko se lijek sa liste lijekova propisuje osiguranom licu koje je pretrpjelo povredu na radu ili boluje od profesionalnog oboljenja, izuzetno od stava (1) ove tačke, ovlašteni ljekar propisuje lijek na bijelom receptu, u skladu sa odredbama člana 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je utvrđena obaveza poslodavcu da snosi sve troškove zdravstvene zaštite nastale kao posljedica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

III. POSTUPAK DONOŠENjA LISTE LIJEKOVA