aaa bbb


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 74. stav 2. tačka 1. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/11), predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske donosi

INSTRUKCIJU

O PRUŽANjU ASISTENCIJE SUDSKIM IZVRŠIOCIMA OD STRANE SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 33 od 11. aprila 2012)

I- OSNOVNE ODREDBE

Ovom instrukcijom se u skladu sa odredbama člana 13. stav 1. tačka d. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/11) uređuje način postupanja organizacionih jedinica Sudske policije Republike Srpske (u daljem tekstu: Sudska policija) u pružanju pomoći (asistencija) sudovima radi obezbjeđenja izvršenja sudskih odluka i tužilaštvima ukoliko je prethodno sklopljen poseban sporazum o pružanju pomoći tužilaštvima.

1. Pojam asistencije

Pružanje pomoći drugim državnim organima i pravnim licima u vršenju službenih radnji vrši se kada su njihova službena lica u obavljanju javnih ovlašćenja naišla na fizički otpor ili se taj otpor može osnovano očekivati.
Ovaj oblik pružanja pomoći drugim organima i organizacijama u praksi je prihvaćen kao asistencija.

2. Pravni osnov asistencije

Poslovi asistencije su do 1. decembra 2003. godine bili isključivo u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kada je zvanično počela sa radom Sudska policija, kojoj je članom 10. stav 1. Zakona o Sudskoj policiji u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/02) dato u nadležnost da izvršava naloge u vezi sa izvršenjem sudskih odluka.
Članom 13. stav 1. tačka d. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 98/11) regulisano je da Sudska policija u okviru svojih nadležnosti sprovodi izvršenje sudskih odluka.
Članom 44. stav 3. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/05, 64/05, 118/07 i 29/10) stoji da je u postupku izvršenja predviđenom ovim zakonom Sudska policija dužna da pruži sudskom izvršiocu svu pomoć neophodnu za sprovođenje izvršenja.

3. Uslovi za pružanje asistencije

Uslovi za pružanje asistencije ispunjeni su ako su službena lica suda prilikom vršenja poslova iz svoje nadležnosti naišla na fizički otpor.
Fizički otpor uglavnom se ogleda u neposrednom fizičkom otporu ili ozbiljnim prijetnjama fizičkim napadom prema službenim licima ili u pasivnom suprotstavljanju vršenjem radnji kojima se onemogućava izvršenje (stavljanje u položaj kojim se onemogućava izvršenje -legne ispred vrata, na put, odbijanje naređenja službenog lica i drugi vidovi pasivnog otpora).

II- TRAŽENjE ASISTENCIJE

Asistenciju može tražiti sud, ako su njihova službena lica prilikom pokušaja izvršenja poslova iz svoje nadležnosti naišla na fizički otpor.
Uz zahtjev (nalog) za asistenciju prilažu se:
- primjerak ili prepis akta kojim je određeno izvršenje (rješenje, zaključak ili drugi odgovarajući akt),
- zabilješka ili zapisnik iz kojeg se vidi da je tražilac asistencije, odnosno njegovo službeno lice naišlo na fizički otpor i u čemu se taj otpor ogleda, a posebno naglasiti šta je službeno lice suda preduzelo protiv lica koje je pružilo fizički otpor (prijava nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: MUP RS ) i sl.), a ukoliko ne postoji poseban zapisnik ili službena zabilješka, onda tražilac asistencije treba da u svom zahtjevu navede i šire obrazloži zbog čega se traži asistencija,
- obrazloženje zahtjeva kojim se traži asistencija s naznačenim datumom, mjestom i vremenom pružanja asistencije, kao i druga raspoloživa bezbjednosna saznanja.
Za postupak provjere osnovanosti zahtjeva za asistenciju, blagovremeno i kvalitetno pripremanje radnje za pružanje asistencije, u složenijim slučajevima potrebno je da od dana prijema zahtjeva i dana za koji se traži asistencija postoji vremenski period od najmanje sedam dana, a u manje složenijim slučajevima potrebno je da taj vremenski period bude od najmanje tri dana.
Ako je zahtjev nekompletan ili ne sadrži potrebne podatke da se odluči o osnovanosti zahtjeva ili ako nema dovoljno vremena za provjere na terenu od strane Sudske policije, zatražiće se od tražioca asistencije potrebne dopune, a po potrebi i pomjeranje vremena pružanja asistencije.
O osnovanosti zahtjeva, načinu i obimu pružanja pomoći (asistencije) odlučuje načelnik okružnog centra Sudske policije ili direktor Sudske policije, ako je ona sa najvišim stepenom složenosti.
Neće se pružiti asistencija tražiocu asistencije ako postoje osnovi sumnje da bi se radnjama službenih ili odgovornih lica tražioca izvršenja izvršilo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja ili drugo krivično djelo.
Takođe asistencije se neće pružiti ukoliko službeno lice suda nije pokušalo sprovesti izvršenje i ukoliko nije u tom prethodnom pokušaju naišlo na fizički otpor.
Kada se ocijeni da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pružanje asistencije, o tom će nadležni okružni centar Sudske policije obavijestiti tražioca asistencije u pismenoj formi, s obrazloženjem razloga zbog čega se neće pružiti asistencija.
Službenici Sudske policije su dužni da sve aktivnosti i poslove u vezi sa pružanjem asistencije vode profesionalno, odgovorno i na propisan način. Nemaju pravo da na bilo koji način vrše opstrukciju i odugovlačenje ili donose odluku o tome da li asistenciju treba pružiti ili odgoditi.
Izuzetno, u slučajevima ako to razlozi bezbjednosti nalažu rukovodni radnik koji rukovodi asistencijom može da donese odluku o odgodi asistencije, o čemu je dužan odmah upoznati pretpostavljene starješine.
Tražilac asistencije dužan je da obezbijedi potrebne uslove za izvršenje asistencije (bravara, fizičke radnike za prenos stvari, prevozno sredstvo za prevoz stvari, medicinsko osoblje, vatrogasnu službu specijalne radnike, prostor za stvari koje su predmet izvršenja i dr.).
Službenici Sudske policije prilikom pružanja asistencije ne smiju da vrše bilo kakve poslove navedene u prethodnom stavu i po bilo čijem naređenju.
Zadatak službenika Sudske policije prilikom pružanja asistencije je da omoguće ovlašćenim radnicima suda ili tužilaštva da neometano izvršavaju sprovođenje svojih odluka.

III- ODLUČIVANjE O ASISTENCIJI U SKRAĆENOM POSTUPKU

U skraćenom postupku odlučuje se o pružanju asistencije ako tražilac asistencije naiđe na fizički otpor, naročito prilikom vršenja sljedećih poslova:
- naplata novčanih dugovanja prema pravnim i drugim licima,
- popis pokretne i nepokretne imovine,
- licitacija pokretne i nepokretne imovine i
- u drugim opravdanim sličnim situacijama na zahtjev suda ili tužilaštva za koji nije neophodno primijeniti redovan postupak odlučivanja o asistencijama.
Zahtjev za asistenciju u skraćenom postupku podnosi se u pismenoj formi i sa svim elementima bezbjednosne problematike.

IV- ODLUČIVANjE O ASISTENCIJAMA U REDOVNOM POSTUPKU

U redovnom postupku odlučuje se o pružanju asistencije ako tražilac asistencije naiđe na fizički otpor, naročito ako se sprovodi prinudno izvršenje u sudskim izvršnim postupcima, i to:
- predaja djeteta,
- iseljavanje iz stana i drugih objekata,
- izuzimanje iz posjeda ili uvođenje u posjed drugih nekretnina,
- oduzimanje, odnosno predaja u posjed pokretnih stvari,
- rušenje bespravno izgrađenih objekata,
- uređenje međa,
- fizička dioba nekretnina,
- rekonstrukcija događaja u toku vođenja odgovarajućeg sudskog postupka,
- i u drugim sličnim situacijama po zahtjevu (nalogu) suda ili tužilaštva.

V- PRUŽANjE ASISTENCIJE

Nakon što načelnik okružnog centra Sudske policije donese odluku da će se asistencija pružiti, patrola Sudske policije će izvršiti prethodne provjere kod izvršenika i po potrebi i druge provjere, te sačiniti službenu zabilješku u obliku bezbjednosne procjene.
U službenoj zabilješci je potrebno navesti sve činjenice koje su bitne za izvršenje asistencije, tj. na kraju zabilješke konstatovati da prilikom vršenja asistencije izvršenik neće praviti bilo kakve probleme i da