Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O REGULISANjU CIJENA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 106 od 2. decembra 2009)

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi formiranja cijena proizvoda i usluga, kontrola i praćenje cijena od strane nadležnih organa na tržištu Republike Srpske, mjere neposredne kontrole cijena u slučaju značajnih poremećaja na tržištu i druga pitanja od značaja za oblast cijena.

Član 2.

Cijena, u smislu ovog zakona, jeste novčana vrijednost za jedinicu proizvoda, odnosno usluge koja je formirana u skladu sa uslovima tržišta, odnosno formirana u skladu sa posebnim propisom.

Član 3.

(1) Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti) formiraju cijene proizvoda i usluga slobodno prema uslovima tržišta, osim za proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvrđen drugačiji način formiranja cijena.
(2) U uslovima slobodnog formiranja cijena privrednim subjektima nije dopušteno dogovaranje o cijenama, vršenje podjele tržišta i narušavanje konkurencije.
(3) Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da cijenu robe po kojoj se ona prodaje istaknu na vidno mjesto, da je formiraju putem kalkulacije i iskažu u domaćoj valuti.
(4) Jedan proizvod može imati samo jednu cijenu.

Član 4.

(1) Pod kontrolom cijena podrazumijevaju se aktivnosti na praćenju opšteg nivoa cijena, pojedinačnih cijena i relativnih odnosa cijena i preduzimanje mjera ekonomske politike radi sprečavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu.
(2) Kontrolu cijena iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5.

(1) Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove u oblasti kontrole cijena koji se odnose na:
a) praćenje i analiziranje kretanja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržištu i njihov uticaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i na životni standard stanovništva,
b) analiziranje djelovanja mjera ekonomske politike na nivo cijena, odnose cijena i snabdjevenost tržišta,
v) predlaganje mjera ekonomske politike za održavanje stabilnosti tržišta i cijena,
g) učestvovanje u postupku utvrđivanja kriterijuma, odnosno elemenata za formiranje cijena i nivoa cijena proizvoda i usluga čiji je način formiranja utvrđen posebnim propisom i
d) praćenje opšteg nivoa cijena.
(2) U vršenju kontrole cijena u slučaju značajnih poremećaja na tržištu Ministarstvo predlaže Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donošenje mjera neposredne kontrole cijena radi zaštite životnog standarda stanovništva.

Član 6.

Pod značajnim poremećajima na tržištu u smislu stava 2. člana 5. ovog zakona podrazumijevaju se:
a) elementarne nepogode,
b) nestašica dobara neophodnih za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva,
v) neočekivani rast cijena proizvoda,
g) monopolsko formiranje cijena,
d) zloupotreba dominantnog položaja i
đ) vanredne okolnosti prema procjeni Vlade.

Član 7.

Mjere neposredne kontrole cijena propisuju se izuzetno, i to:
a) ako i pored preduzetih mjera ekonomske politike nastupe ili mogu nastupiti veći poremećaji na tržištu,
b) radi sprečavanja monopolskog formiranja cijena,
v) radi utvrđivanja prodajnih cijena proizvoda koji se koriste za intervenciju na tržištu i
g) radi zaštite životnog standarda.

Član 8.

(1) Mjere neposredne kontrole cijena su:
a) određivanje nivoa cijene, odnosno određivanje fiksne cijene, pri čemu privredni subjekti ne mogu vršiti promet ni po višoj ni po nižoj cijeni,
b) određivanje najviše cijene, pri čemu privredni subjekti ne mogu vršiti promet iznad propisane cijene, ali mogu ispod propisane cijene,
v) određivanje najniže cijene, pri čemu privredni subjekti ne mogu vršiti promet ispod najniže cijene,
g) način formiranja cijena - struktura cijena,
d) davanje saglasnosti na cijene,
đ) određivanje marži u trgovini,
e) vraćanje cijena na prethodni nivo,
ž) obavještavanje o promjeni cijena određenih proizvoda i usluga i
z) obaveza redovnog ili povremenog slanja podataka o cijenama za određene vrste proizvoda ili usluga.
(2) Mjere iz stava 1. ovog člana mogu trajati dok traju okolnosti iz člana 7. ovog zakona.

Član 9.

(1) Mjere neposredne kontrole cijena propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.
(2) Vlada će posebnim aktom propisati listu proizvoda i usluga od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva.
(3) Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom određenih proizvoda, odnosno vršenjem usluga koje su prema posebnim propisima utvrđene kao komunalne usluge formiraju cijene tih proizvoda i usluga uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
(4) Nadležni organ jedinice lokalne samouprave je obavezan da o datoj saglasnosti obavijesti Ministarstvo u roku od sedam dana od dana davanja saglasnosti.

Član 10.

(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva koje je prethodno pribavilo mišljenje nadležnog ministarstva donijeti posebne akte o:
a) određivanju fiksne cijene,
b) određivanju najviše cijene,
v) određivanju najniže cijene,
g) načinu formiranja cijena,
d) davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga,
đ) određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena određenih proizvoda i usluga i
e) vraćanju cijena na prethodni nivo.
(2) Nadležno ministarstvo je dužno u roku od 15 dana od dana traženja mišljenja dostaviti isto Ministarstvu.
(3) U slučaju nepoštovanja roka iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo dostavlja prijedlog iz stava 1. ovog člana Vladi, bez mišljenja nadležnog ministarstva.

Član 11.

(1) Ministar trgovine i turizma (u daljem tekstu: ministar) odrediće za koje proizvode i usluge bitne za životni standard stanovništva privredni subjekti dostavljaju obavještenja o cijenama radi praćenja, podatke koje to obavještenje sadrži, kao i rokove i način dostavljanja tih podataka.
(2) Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i formu obavještenja, kao i rokove za dostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Ako je posebnim propisom određeno da je Vlada ovlašćena da utvrđuje kriterijume za obrazovanje, odnosno formiranje cijena i za određivanje cijena određenih proizvoda, Vlada o tim pitanjima odlučuje na prijedlog Ministarstva i ministarstva nadležnog za odgovarajuću oblast.

Član 13.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 14.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Republička uprava za inspekcijske poslove preko tržišne inspekcije i tržišna inspekcija u sastavu jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/05 i 1/08).

Član 15.

Ako inspektor u vršenju nadzora utvrdi da privredni subjekat ne dostavlja Ministarstvu obavještenje o cijenama, rješenjem će naložiti privrednom subjektu da to obavještenje dostavi i odrediti rok za to dostavljanje.

Član 16.

(1) Ako inspektor u vršenju nadzora utvrdi da na cijene proizvoda ili usluga privrednog subjekta nije data saglasnost nadležnog organa u skladu sa posebnim propisom, rješenjem će zabraniti prodaju proizvoda ili usluga i naložiti pribavljanje saglasnosti.
(2) Ako inspektor u vršenju nadzora utvrdi da privredni subjekat proizvode i usluge prodaje po cijenama koje su različite od propisanog nivoa cijena koje su određene odlukom nadležnog organa u skladu sa posebnim propisom, rješenjem će zabraniti prodaju i naložiti da se cijena vrati na propisani nivo.
(3) Zabrana iz st. 1. i 2. ovog člana traje do otklanjanja protivpravnog stanja koje je prouzrokovalo zabranu.

Član 17.

(1) Na rješenje inspektora iz čl. 15. i 16. ovog zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
(2) Žalba iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 18.

U pogledu pravila postupka inspekcijskog nadzora i ostalih ovlašćenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koji reguliše oblast inspekcija u Republici Srpskoj.

Član 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:
a) ako cijena robe po kojoj se ista prodaje nije formirana putem kalkulacije i nije iskazana u domaćoj valuti (član 3. stav 3.) i
b) ako na proizvodu nije istaknuta samo jedna cijena (član 3. stav 4.).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 KM do 5.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako cijena robe po kojoj se ona prodaje nije vidno istaknuta (član 3. stav 3.).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi obavještenje o cijenama (član 11. stav 1.).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 22.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako je formiralo cijenu proizvoda ili usluge na koju nije data saglasnost nadležnog organa ili ako proizvode i usluge prodaje po cijenama koje su iznad nivoa cijena koje su određene posebnim aktom Vlade (član 10.).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 KM do 10.000 KM odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.
(4) Uz kaznu iz st. 1. i 3. ovog člana može se izreći mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

Član 23.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o sadržaju i formi obavještenja, kao i rokovima za dostavljanje obavještenja (član 11. stav 2.).

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".
Broj: 01-1588/09
6. novembra 2009. godine, Banja Luka
Predsjednik Narodne skupštine, mr Igor Radojičić, s.r.