Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja 2003.godine i na sjednici, Doma naroda, održanoj 21. maja 2003.godine, usvojila je

ZAKON

O ODLIKOVANjIMA BOSNE I HERCEGOVINE

(Objavljeno u "Sl. glasnik BiH", br. 21 od 24 jula 2003, 24/08)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Odlikovanja Bosne i Hercegovine su društvena i javna priznanja, koja se dodjeljuju za poseban doprinos u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, za izgradnju demokratskih odnosa, mira i stabilizacije, razvoja međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine s drugim državama i međunarodnim organizacijama te kulturnog, ekonomskog i svakog drugog napretka naroda i građana Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Odlikovanja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: odlikovanja) su ordeni.

Član 3.

Odlikovati se mogu građani Bosne i Hercegovine, privredna društva, državne institucije i druga pravna lica te vladine i nevladine organizacije.
Odlikovati se mogu i strani državljani, inozemne i međunarodne organizacije i institucije.
Fizička lica mogu se odlikovati i posmrtno.

Član 4.

Odlikovanja dodjeljuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo).

Član 5.

Izrada, promet i nošenje značaka i drugih predmeta koji imaju oblik i izgled odlikovanja nisu dozvoljeni.
Za potrebe muzeja i sličnih ustanova a radi njegovanja vrijednosti tradicije, mogu se izuzetno, po odobrenju Predsjedništva ili institucije koju ono ovlasti, izrađivati imitacije ili makete odlikovanja Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Odlikovanja se mogu izrađivati i nositi u smanjenim dimenzijama (minijatura odlikovanja).

Član 7.

Nadzor nad izradom odlikovanja i davanje ovlaštenja za izradu odlikovanja vrši Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija, a u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova za odlikovanja stranih državljana.

II - ODLIKOVANjA

Član 8.

Odlikovanja su: Orden slobode, Orden mira, Orden Bosne i Hercegovine, Orden zlatnog grba Bosne i Hercegovine s mačevima, Orden zlatnog grba Bosne i Hercegovine s lentom, Orden Bosne i Hercegovine sa zlatnim vijencem, Orden Bosne i Hercegovine sa srebrenim vijencem.

Član 9.

Ordeni iz člana 8. ovog zakona dodjeljuju se i to:
1. Orden slobode dodjeljuje se za posebne zasluge u ostvarivanju slobode i ljudskih prava, za razvijanje razumijevanja i povjerenja među građanima i narodima, kao i za zasluge u izgradnji demokratskih odnosa.
2. Orden mira dodjeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Bosne i Hercegovine i drugih država kao i za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i drugih država.
3. Orden Bosne i Hercegovine dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i učvršćivanju međunarodne političke, ekonomske, naučne, kulturne i druge saradnje između Bosne i Hercegovine i drugih država i međunarodnih organizacija. Ovaj orden dodjeljuje se i najistaknutijim ličnostima za izvanredne zasluge za razvijanje i jačanje svijesti građana i naroda u borbi za slobodu i nezavisnost.
4. Orden zlatnog grba Bosne i Hercegovine s mačevima dodjeljuje se prvenstveno vojnim licima iz zemlje i inozemstva za naročite zasluge u odbrani zemlje, učvršćivanju mira, stabilizacije i vojne saradnje u zemlji i regionu.
5. Orden zlatnog grba Bosne i Hercegovine s lentom dodjeljuje se najistaknutijim ličnostima za izvanredne zasluge u razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine i drugih država i međunarodnih organizacija, kao i izvanredan doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine.
6. Orden Bosne i Hercegovine sa zlatnim vijencem i orden Bosne i Hercegovine sa srebrenim vijencem dodjeljuje se za posebne zasluge u razvoju privrede, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, informiranja i drugih djelatnosti od značaja za razvoj zemlje i njenih građana i naroda.

Član 10.

Oblik odlikovanja i njegove minijature, kao i način dodjeljivanja odlikovanja i njegovog nošenja propisat će se aktom Predsjedništva.
Akt o pitanjima iz stava 1. ovog člana Predsjedništvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Evidenciju odlikovanja vodi nadležna služba Predsjedništva.

III - NADLEŽNOST

Član 12.

Inicijativu za dodjelu odlikovanja mogu dati građani, privredna društva, državne institucije i druga pravna lica.
Prijedlog za odlikovanja Predsjedništvu naročito mogu podnijeti: članovi Predsjedništva, poslanici/delegati oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjskih poslova za strance i predstavnike drugih država i međunarodnih organizacija, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine za vojna odlikovanja i druge institucije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske i predsjednici i vlade entiteta.

IV - PRAVA I DUŽNOSTI ODLIKOVANIH

Član 13.

Odlikovanim licima, privrednim društvima, državnim institucijama i drugim pravnim licima i vladinim i nevladinim organizacijama nadležno tijelo Predsjedništva izdat će uvjerenje o odlikovanju.

Član 14.

Dodijeljeno odlikovanje može nositi samo odlikovano lice.
Nošenje dodijeljenog odlikovanja je čast i moralna obaveza odlikovanog lica u vrijeme držanih praznika, jubileja i u drugim svečanim prilikama.
Odlikovano lice dužno je nositi odlikovanje na odgovarajućem mjestu i na način dostojan zasluga za koje mu je odlikovanje dodijeljeno.
Odlikovana privredna društva, državne institucije i druga pravna lica kao i vladine i nevladine organizacije, osiguravaju uvjete da se odlikovanja izlažu na odgovarajućem mjestu i na način dostojan zasluga za koje su im odlikovanja dodijeljena.

Član 15.

Promet odlikovanja nije dozvoljen.
Odlikovanje posmrtno odlikovanog lica i odlikovanje koje odlikovanom licu nije predato za života, kao i uvjerenja o odlikovanju, predaju se članovima njegove uže porodice. Kao članovi uže porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni drug, djeca, unuci, roditelji, braća i sestre odlikovanog lica.
Poslije smrti odlikovanog lica, odnosno prestanka privrednog društva, državne institucije i drugog pravnog lica, dodijeljeno odlikovanje preuzimaju članovi uže porodice odlikovanog lica, odnosno pravni sljednik privrednog društva, institucije ili drugog pravnog lica.
Odlikovanje odlikovanog lica koje nije u životu, odnosno odlikovanog privrednog društva ili drugog pravnog lica, koje je prestalo postojati, može se, uz pristanak članova uže porodice odlikovanog lica, odnosno pravnih sljednika odlikovanog privrednog društva ili drugog pravnog lica, predati na čuvanje i korištenje muzejima i sličnim ustanovama.
Odlikovanje i uvjerenja o odlikovanju vraćaju se Sekretarijatu Predsjedništva, ako ni članovi porodice odlikovanog lica nisu živi, odnosno ako nema pravnih sljednika odlikovanog privrednog društva i drugog pravnog lica.
Odlikovanja koja su, u smislu stava 5. ovog člana, vraćena Sekretarijatu mogu se, na osnovu odluke Predsjedništva, predati na čuvanje i korištenje muzejima i drugim sličnim ustanovama.

Član 16.

Građanin, privredna društva, državne institucije i druga pravna lica i vladine i nevladine organizacije koje su odlikovane mogu biti ponovo odlikovani istim odlikovanjem.
Odlikovana lica odlikovanja nose na način propisan aktom Predsjedništva iz člana 10. ovog zakona.

Član 17.

Na zahtjev odlikovanog lica koje izgubi odlikovanje, Sektetarijat Predsjedništva izdat će, na osnovu raspoloživih službenih podataka o odlikovanju, novo odlikovanje uz odgovarajuću naknadu.
Iznos naknade za ponovno izdavanje pojedinih odlikovanja određuje Predsjedništvo svojom odlukom.
Ako se izgubi uvjerenje, na zahtjev zainteresiranog lica, izdat će se, uz predočenje dokaza da je izgubljeni dokument oglašen nevažećim, duplikat uvjerenja.

V - ODUZIMANjE ODLIKOVANjA

Član 18.

Predsjedništvo BiH može odlučiti da nastupi pravna posljedica oduzimanja odlikovanja ako je odlikovano lice učinilo teško krivično djelo.

Član 19.

Predsjedništvo može odlučiti da ne nastupi pravna posljedica oduzimanja odlikovanja iako je nastupio slučaj iz člana l8. ovog zakona.

Član 20.

Dodijeljeno odlikovanje može se oduzeti i odlukom Predsjedništva ako odlikovano lice izgubi državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Tijelo nadležno za oduzimanje državljanstva Bosne i Hercegovine obavijestit će nadležno tijelo Predsjedništva o svakom slučaju oduzimanja državljanstva Bosne i Hercegovine.
Oduzeto odlikovanje vraća se nadležnom tijelu Predsjedništva.

VI - KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za privredni prijestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako neovlašteno izrađuje ili stavlja u promet značke ili druge predmete koji imaju oblik ili izgled odlikovanja.
Za radnje iz stava 1. ovog člana kaznit će se za privredni prijestup i odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

Član 22.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaje privredno društvo ili drugo pravno lice ako na nedoličan način upotrijebi ili na drugi način koristi odlikovanje ili uvjerenje o odlikovanju.
Za radnje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.

Član 23.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se lice:
1. ako na uvredljiv način pokuša skinuti ili skine odlikovanje nosiocu odlikovanja;
2. ako odlikovanje nosi na nedoličan način;
3. ako neovlašteno nosi odlikovanje.

VII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Sva lica kojima je dodijeljeno odlikovanje prema Zakonu o odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br.9/94 i 13/94) zadržavaju stečena priznanja, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o odlikovanjima Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", br. 9/94 i 13/94).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
PS BiH broj 69/03
21. maja 2003. godine, Sarajevo
Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Šefik Džaferović, s. r.