Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 29. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 69/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 30. decembra 2009. godine, donijela je

UREDBU

O NASELjENIM MJESTIMA KOJA ČINE PODRUČJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 4 od 27. januara 2010)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se naseljena mjesta koja čine područje opštine/grada u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: jedinice lokalne samouprave).

Član 2.

Područje Grada BANjA LUKA čine naseljena mjesta: Agino Selo, Banja Luka, Barlovci, Bastasi, Bistrica, Borkovići, Bronzani Majdan, Bočac, Verići, Vilusi, Goleši, Debeljaci, Dobrnja, Dragočaj, Drakulić, Dujakovci, Zalužani, Zelenci, Jagare, Kmećani, Kola, Kola Donja, Krmine, Krupa na Vrbasu, Kuljani, Lokvari, Lusići, Ljubačevo, Melina, Motike, Obrovac, Pavići, Pavlovac, Pervan Gornji, Pervan Donji, Piskavica, Ponir, Prijakovci, Priječani, Prnjavor Mali, Potkozarje, Radmanići, Radosavska, Ramići, Rekavice, Slavićka, Stratinska, Stričići, Subotica, Cerici, Čokori, Šargovac, Šimići i Šljivno.

Član 3.

Područje opštine BERKOVIĆI čine naseljena mjesta: Barane, Berkovići, Bitunja, Brštanik, Burmazi, Dabrica, Do, Ljubljenica, Žegulja, Ljuti Do, Meča, Poplat, Predolje, Strupići, Suzina, Trusina, Hatelji, Hodovo, Hrgud i Šćepan Krst.

Član 4.

Područje opštine BIJELjINA čine naseljena mjesta: Amajlije, Balatun, Banjica, Batar, Batković, Bijeljina, Bjeloševac, Brijesnica, Brodac Donji, Brodac Gornji, Bukovica Gornja, Bukovica Donja, Velika Obarska, Velino Selo, Vršani, Glavičice, Glavičorak, Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Dazdarevo, Dvorovi, Dragaljevac Gornji, Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Zagoni, Janja, Johovac, Kacevac, Kovanluk, Kojčinovac, Kriva Bara, Ljeljenča, Ljeskovac, Magnojević Gornji, Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Međaši, Modran, Novo Naselje, Novo Selo, Obrijež, Ostojićevo, Patkovača, Piperci, Popovi, Pučile, Ruhotina, Suho Polje, Slobomir, Triješnica, Trnjaci, Ćipirovine, Hase, Crnjelovo Gornje, Crnjelovo Donje, Čađavica Gornja, Čađavica Donja, Čađavica Srednja, Čardačine i Čengić.

Član 5.

Područje opštine BILEĆA čine naseljena mjesta: Baljci, Bijela Rudina, Bijeljani, Bileća, Bogdašići, Bodenik, Brestice, Vlahinja, Vranjska, Vrbica, Golobrđe, Gornja Meka Gruda, Gornji Davidovići, Granica, Deleuša, Divin, Dlakoše, Dola, Donja Meka Gruda, Donji Davidovići, Đeče, Žudojevići, Zasada, Zaušje, Zvijerina, Kalac, Kačanj, Korita, Krivača, Krstače, Kukričje, Kuti, Lađevići, Milavići, Mirilovići, Miruše, Mrežica, Narat, Njeganovići, Oblo Brdo, Orah, Orahovice, Pađeni, Panik, Plana, Podgorje, Podosoje, Preraca, Prijevor, Prisoje, Rioca, Selišta, Simijova, Skrobotno, Todorići, Torić, Trnovica, Fatnica, Hodžići, Čepelica i Šobadine.

Član 6.

Područje opštine BROD čine naseljena mjesta: Brod, Brusnica Velika, Brusnica Mala, Vinska, Gornja Barica, Gornja Vrela, Gornja Močila, Gornji Klakar, Gornje Kolibe, Grk, Donja Barica, Donja Vrela, Donja Močila, Donje Kolibe, Donji Klakar, Zborište, Koraće, Kričanovo, Kruščik, Liješće, Novo Selo, Sijekovac i Unka.

Član 7.

Područje opštine BRATUNAC čine naseljena mjesta: Abdulići, Banjevići, Biljača, Bjelovac, Blječeva, Boljevići, Brana Bačići, Bratunac, Vitkovići, Voljavica, Vraneševići, Glogova, Dubravice, Žlijebac, Zagoni, Zalužje, Zapolje, Jagodnja, Jaketići, Jelah, Ježeštica, Joševa, Konjevići, Krasanovići, Kravica, Lipenovići, Loznica, Magašići, Mihaljevići, Mlečva, Mratinci, Opravdići, Oćenovići, Pirići, Pobrđe, Pobuđe, Podčauš, Polom, Rakovac, Repovac, Sikirić, Slapašnica, Stanatovići, Suha, Tegare, Urkovići, Fakovići, Hranča, Hrnčići i Šiljkovići.

Član 8.

Područje opštine VIŠEGRAD čine naseljena mjesta: Ajdinovići, Babin Potok, Ban Polje, Barimo, Batkovica, Batkušići, Bijela, Biljezi, Bistrivode, Bjegovići, Bjeljajci, Blace, Blaž, Bodežnik, Bogdašići, Bogilice, Borovac, Brezje, Brodar, Bursići, Veletovo, Velika Gostilja, Velje Polje, Velji Lug, Višegrad, Višegradska Banja, Vlahovići, Vodenice, Vučine, Gazibare, Glogova, Gornja Brštanica, Gornja Jagodina, Gornja Lijeska, Gornja Crnča, Gornje Dubovo, Gornje Štitarevo, Gornji Dobrun, Gornji Dubovik, Granje, Greben, Dobrunska Rijeka, Donja Brštanica, Donja Jagodina, Donja Lijeska, Donja Crnča, Donje Vardište, Donje Dubovo, Donje Štitarevo, Donji Dobrun, Donji Dubovik, Dragomilje, Drina, Drinsko, Drokan, Dubočica, Dušče, Đipi, Đurevići, Žagre, Žlijeb, Zagorac, Zakrsnica, Zanožje, Zemljice, Zlatnik, Jablanica, Jarci, Jelačići, Jelašci, Jelići, Jezernice, Kabernik, Kamenica, Kapetanovići,
Klašnik, Klisura, Kočarim, Kopito, Koritnik, Kosovo Polje, Kragujevac, Kuka, Kupusovići, Kurtalići, Kustur Polje, Lasci, Loznica, Macute, Mala Gostilja, Mangalin Han, Masali, Madžarevići, Međeđa, Međuselje, Menzilovići, Meremišlje, Miloševići, Mirlovići, Mramorice, Mušići, Nebogovine, Nezuci, Obravnje, Okolišta, Okrugla, Omerovići, Oplave, Orahovci, Odžak, Palež, Paočići, Pijavice, Povjestača, Podgorje, Pozderčići, Poljanice, Polje, Prelovo, Presjeka, Pretiša, Prisoje, Raonići, Repuševići, Resnik, Rzav, Rijeka, Rodić Brdo, Rohci, Rujišta, Rutenovići, Sase, Sendići, Smriječje, Staniševac, Stolac, Stražbenice, Tvrtkovići, Trševine, Tupeši, Turjak, Tusta Međ, Ćaćice, Ubava, Uništa, Ušće Lima, Faljenovići, Hadrovići, Haluge, Hamzići, Han Brdo, Holijaci, Holijačka Luka, Hranjevac, Crijep, Crni Vrh, Crnčići, Čengići, Češalj, Džankići, Šeganje, Šip i Šumice.

Član 9.

Područje opštine VLASENICA čine naseljena mjesta: Bakići, Brda, Vlasenica, Vrli Kraj, Gobelje, Grabovica, Gradina, Dragaševac, Drum, Durakovići, Durići, Jasen, Kozja Ravan, Klještani, Kojčevina, Kulina, Kuljančići, Majstorovići, Mišari, Mršići, Neđeljišta, Odžak, Peševina, Pijuke, Plakalovići, Podcrkvina, Pustoše, Rača, Rašića Gaj, Rogosija, Simići, Tikvarići, Tugovo, Turalići, Cerska, Džemat, Šadići Gornji i Šadići Donji.

Član 10.

Područje opštine VUKOSAVLjE čine naseljena mjesta: Ada, Vrbovac, Vukosavlje, Gnionica, Jakeš, Jezero, Jošavica, Kaluđer, Modrički Lug, Pećnik, Potočani, Novo Selo i Srnava.

Član 11.

Područje opštine GACKO čine naseljena mjesta: Avtovac, Bahori, Bašići, Berušica, Brajićevići, Branilovići, Višnjevo, Vratkovići, Vrba, Gacko, Gareva, Gornja Bodežišta, Gračanica, Gradina, Danići, Dobrelji, Domrke, Donja Bodežišta, Dramešina, Dražljevo, Drugovići, Dubljevići, Žanjevica, Zagradci, Zurovići, Igri, Izgori, Jabuka, Jasenik, Jugovići, Kazanci, Ključ, Kokorina, Kravarevo, Kula, Lipnik, Lončari, Luka, Lukovice, Ljeskov Dub, Medanići, Međuljići, Mekavci, Melečići, Miholjače, Mjedenik, Mrđenovići, Muhovići, Nadinići, Novi Dulići, Platice, Poda, Pržine, Pridvorica, Ravni, Rudo Polje, Samobor, Slivlja, Soderi, Srđevići, Stambelići, Stari Dulići, Stepen, Stolac, Ulinje, Fojnica, Hodinići, Cernica, Čemerno, Šipovica i Šumići.

Član 12.

Područje opštine GRADIŠKA čine naseljena mjesta: Adžići, Berek, Bistrica, Bok Jankovac, Brestovčina, Bukovac, Vakuf, Vilusi, Vrbaška, Gašnica, Gornja Dolina, Gornja Jurkovica, Gornja Lipovača, Gornji Karajzovci, Gornji Podgradci, Gradiška, Grbavci, Greda, Donja Dolina, Donja Jurkovica, Donji Karajzovci, Donji Podgradci, Dragelji, Dubrave, Elezagići, Žeravica, Jablanica, Jazovac, Kijevci, Kozara, Kozinci, Kočićevo, Krajišnik, Kruškik, Laminci Brezici, Laminci Dubrave, Laminci Jaružani, Laminci Sređani, Liskovac, Lužani, Mačkovac, Mašići, Miloševo Brdo, Miljevići, Mokrice, Mičije, Nova Topola, Novo Selo, Orahova, Orubica, Petrovo Selo, Rovine, Rogolji, Romanovci, Samarcije, Sovjak, Srednja Jurkovica, Seferovci, Trebovljani, Trnovac, Trošelji, Turjak, Cerovljani, Cimiroti, Čatrnja, Čelinovac, Čikule i Šaškinovci.

Član 13.

Područje opštine DERVENTA čine naseljena mjesta: Agići, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac, Brezici, Bukovac, Bukovica Mala, Bukovica Velika, Bunar, Velika, Velika Sočanica, Vrhovi, Gornja Bišnja, Gornja Lupljanica, Gornji Božinci, Gornji Višnjik, Gornji Detlak, Gradac, Gradina, Dažnica, Derventa, Donja Bišnja, Donja Lupljanica, Donji Višnjik, Donji Detlak, Drijen, Žeravac, Živinice, Zelenike, Kalenderovci Donji, Kalenderovci Gornji, Kovačevci, Kostreš, Kulina, Kuljenovci, Lug, Lužani, Lužani Bosanski, Lužani Novi, Mala Sočanica, Mišinci, Miškovci, Modran, Osinja, Osojci, Pjevalovac, Pojezna, Poljari, Polje, Rapćani, Stanići, Tetima, Trstenci, Tunjestala, Cerani, Crnča i Šušnjari.

Član 14.

Područje opštine DOBOJ čine naseljena mjesta: Božinci Donji, Boljanić, Brestovo, Brezici, Brusnica, Bukovac, Bukovica Velika, Bukovica Mala, Bušletić, Vranduk, Glogovica, Gornja Paklenica, Gornja Međeđa, Grabovica, Grapska Gornja, Grapska Donja, Doboj, Donja Paklenica, Donji Rakovac, Dragalovci, Zarječa, Zelinja Gornja, Jelanjska, Johovac, Kladari, Kožuhe, Komarica, Kostajnica, Kotorsko, Lipac, Lukavica Rijeka, Ljeb, Ljeskove Vode, Majevac, Makljeiovac, Miljkovac, Miljanovci, Mitrovići, Omanjska, Opsine, Osječani Gornji, Osječani Donji, Osojnica, Osredak, Ostružnja Gornja, Ostružnja Donja, Paležnica Gornja, Paležnica Donja, Pločnik, Podnovlje, Porječje, Potočani, Priđel Gornji, Priđel Donji, Prisade, Prnjavor Veliki, Prnjavor Mali, Radnja Donja, Raškovci, Rječica Gornja, Rječica Donja, Ritešić, Svjetliča, Sjenina, Sjenina Rijeka, Stanari, Stanovi, Stanić Rijeka, Skipovac Gornji, Skipovac Donji, Suho Polje, Striježevica, Tekućica, Tisovac, Trbuk, Trnjani, Foča, Cvrtkovci, Cerovica, Čajre, Čivčije Bukovičke, Čivčije Osječanske i Ševarlije.

Član 15.

Područje opštine DONjI ŽABAR čine naseljena mjesta: Donji Žabar, Jenjić, Lepnica, Lončari, Oštra Luka i Čović Polje.

Član 16.

Područje opštine ZVORNIK čine naseljena mjesta: Androvići, Baljkovica, Baljkovica Donja, Boškovići, Branjevo, Buložani, Vitinica, Vrela, Glodi, Glumina, Gornji Lokanj, Gornja Pilica, Grbavci Gornji, Grbavci Donji, Gušteri, Divič, Donja Pilica, Donji Lokanj, Drinjača, Dugi Dio, Đevanje, Đulići, Ekonomija, Zaseok, Zvornik, Zelinje, Jardan, Jasenica, Jusići, Kamenica Gornja, Kamenica Donja, Kiseljak, Kitovnice, Klisa, Kozluk, Kostijerevo, Križevići, Kula - grad, Kučić Kula, Liješanj, Malešići, Marčići, Mehmedići, Nezuk, Novo Selo, Pađine, Paljevići, Petkovci, Potočani, Roćević, Skočić, Snagovo, Snagovo Gornje, Snagovo Donje, Sopotnik, Tabanci, Trnovica, Tršić, Ugljari, Ulice, Čelopek, Šepak Gornji, Šepak Donji i Šetići.

Član 17.

Područje opštine ISTOČNA ILIDžA čine naseljena mjesta: Gornje Mladice, Kasindo, Krupac, Sarajevo Dio - Ilidža i Sarajevo Dio - Sarajevo Novi Grad.

Član 18.

Područje opštine ISTOČNI DRVAR čine naseljena mjesta: Potoci, Srnetica i Uvala.

Član 19.

Prdručje opštine ISTOČNI MOSTAR čine naseljena mjesta: Kamena, Kokorina i Zijemlje.

Član 20.

Područje opštine ISTOČNI STARI GRAD čine naseljena mjesta: Blizanci, Bulozi, Vuknić, Vučja Luka, Gornje Biosko, Gornje Međuše, Dovlići, Donje Biosko, Donje Međuše, Lipnik, Kumane, Njemanica, Rakova Noga, Sarajevo Dio - Dio Starog Grada, Sirovine, Studenkovići, Faletići, Šljeme i Hreša.

Član 21.

Područje opštine ISTOČNO NOVO SARAJEVO čine naseljena mjesta: Lukavica, Klek, Kozarevići, Miljevići, Petrovići, Sarajevo - Dio Novog Sarajeva, Toplik i Tvrdimići.

Član 22.

Područje opštine JEZERO čine naseljena mjesta: Barevo, Borci, Bravnice, Drenov Do, Jezero, Đumezlije, Kovačevac, Ljoljići, Perućica, Prisoje i Čerkazovići.

Član 23.

Područje opštine KALINOVIK čine naseljena mjesta: Bak, Božanovići, Bojići, Boljanovići, Borija, Brda, Bukvica, Varizi, Varoš, Vihovići, Vlaholje, Vrhovina, Vujinovići, Gvozno, Golubići, Gradina, Graiseljići, Daganj, Dobro Polje, Dragomilići, Dubrava, Jablanići, Jažići, Jelašca, Jezero, Zelomići, Luko, JĐusići, Kalinovik, Klinja, Kolakovići, Kovačići, Krbljine, Kruščica, Kuta, Kutine, Mjehovina, Mekoča, Mosorovići, Mušići, Nedavić, Obadi, Obalj, Obrnja, Osija, Plačikus, Pločnik, Polje, Popovići, Porija, Presjedovac, Rajac, Rastovac, Ruđice, Sela, Sijerča, Sočani, Strane, Susječno, Tmuše, Tomišlja, Trešnjevica, Trnovica, Tuhobić, Ulog, Unukovići, Hotovlje, Hreljići, Cerova, Čestaljevo i Šivolji.

Član 24.

Područje opštine KNEŽEVO čine naseljena mjesta: Bastaji, Bokani, Borak, Bregovi, Vlatkovići, Golo Brdo, Gornji Korićani, Donji Korićani, Ćukovac, Živinice, Imljani, Javorani, Kneževo, Kobilja, Kostići, Mokri Lug, Paunovići, Rađići, Čarići i Šolaji.

Član 25.

Područje opštine KOZARSKA DUBICA čine naseljena mjesta: Aginci, Babinac, Bačvani, Bijakovac, Bjelajci, Božići, Brekinja, Veliko Dvorište, Verija, Vlaškovci, Vojskova, Vrioci, Gornja Gradina, Gornjoselci, Gradina Donja, Gunjevci, Demirovac, Dizdarlije, Donja Jutrogošta, Donja Slabinja, Donji Jelovac, Draksenić, Jasenje, Johova, Jošik, Kadin Jelovac, Kozarska Dubica, Klekovci, Knežica, Komlenac, Košuća, Koturovi, Kriva Rijeka, Maglajci, Malo Dvorište, Međeđa, Međuvođe, Mirkovac, Mlječanica, Mrazovci, Murati, Novoselci, Odžinci, Parnice, Pobrđani, Pucari, Rakovica, Sjeverovci, Sključani, Sreflije, Strigova, Suvaja, Tuključani, Ušivac, Furde, Hadžibajir, Hajderovci, Čelebinci, Čitluk, Čuklinac i Ševarlije.

Član 26.

Područje opštine KOSTAJNICA čine naseljena mjesta: Gornja Slabinja, Grdanovac, Gumljani, Zovik, Kalenderi, Kostajnica, Mrakodol, Mraovo Polje, Petrinja, P