Traženo: zastarelost potraživanja

Ukupno nađeno: 479 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 198 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe (mp)

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

Zastarelost potraživanja

Zakon o radu (RS)

Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa

Zakon o preduzećima (SCG)

21. Zastarelost potraživanja

Zakon o obligacionim odnosima (SCG)

Zastarelost potraživanja iz hartije od vrednosti

Zastarelo potraživanje

Zastarelost međusobnih potraživanja

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (RS)

5) ako je potraživanje zastarelo.

4) da je potraživanje zastarelo.

Odluka o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava (RS)

1) zastarelosti potraživanja - istekom opšteg roka zastarelosti u skladu sa propisima;

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih; rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa; privremeni i povremeni poslovi; ugovor o delu; dopunski rad; sindikat zaposlenih; reprezentativnost sindikata.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 278 pronadjenih primera ovde je prikazano 12 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Kada je posle isteka vremena zastarelosti dužnik priznao potraživanje, počinje iznova teći rok zastarelosti potraživanja.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Trogodišnji rok zastarelosti za međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu roba i usluga primenjuje se na potraživanja iz ugovora zaključenih u uslovima slobodnog prometa roba i usluga, odnosno u uslovima slobodne tržišne utakmice.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (RS)

Potraživanje iz prinudnog poravnanja zastareva za deset godina, jer je rešenje o odobrenju prinudnog poravnanja sudska odluka i izvršna isprava, pa se primenjuje poseban, duži rok zastarelosti koji važi za potraživanja utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom, a prekid zastarevanja takvog potraživanja može biti izvršen izjavom statutarnog zastupnika dužnika o priznanju duga, odnosno potpisivanjem zapisnika o sravnjenju poslovnih knjiga.

3Prev. 363/08 (RS)

Sporazum o pitanjima sukcesije ne reguliše izričito pitanje zastarelosti potraživanja, ali se član 8. istog sporazuma tumači kao postojanje fikcije zastoja zastarelosti potraživanja.

3Prev. 363/08 (RS)

davanja, zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na naplatu poreza iz sporednih poreskih davanja, počinje da teče od prvog dana naredne godine, od godine kada je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje. Potraživanje tužioca po osnovu poreza dobiti preduzeća, komunalne takse za isticanje firme, prihoda od novčanih kazni, ostalih troškova budžeta Republike, troškove prinudne naplate i drugi troškovi takođe zastarevaju...

3Prev. 363/08 (RS)

Zastarelošću glavnog potraživanja nastupa i zastarelost sporednih potraživanja.

3Prev. 363/08 (RS)

Potraživanja PTT organizacija prema korisnicima PTT usluga zastarevaju za 1 (jednu) godinu.

3Prev. 363/08 (RS)

Potraživanja od pravnih lica na ime neizmirene cene komunalnih usluga zastareva za tri godine.

3Prev. 363/08 (RS)

Vreme potrebno za zastarelost potraživanja po osnovu kursnih razlika počinje teći prvog dana posle dana kada je poverilac mogao zahtevati plaćanje cene gasa u dolarima, plative u dinarima, na čiji tok ne utiče promena kursa, pa je relevantno da li je u periodu od ispostavljanja fakture do dana plaćanja fakture došlo do kursnih razlika, te se od tog datuma mogu računati rokovi zastarelosti.

3Prev. 363/08 (RS)

Potraživanja po osnovu minusnog salda na tekućem računu su potraživanja po ugovoru o kreditu i zastarevaju u roku od 10 godina.

3Prev. 363/08 (RS)

Finansiranje zapošljavanja od Nacionalne službe zapošljavanja, nije posao prometa robe i usluga, pa stoga potraživanja po tom ugovoru ne zastarevaju za 3, već za 10 godina.

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

3Prev. 363/08 (RS)

Zastarelost potraživanja

3Prev. 363/08 (RS)

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa smatraju obročnim davanjima i zastarevaju u roku od tri godine od nastanka obaveze

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Prigovor protiv rešenja o izvršenju (RS)

Obzirom da je potraživanje poverioca protiv dužnika zastarelo, jer je poverilac tražio izvršenje posle više od 30 dana od dana izvršnosti sudske odluke, stekli su se uslovi za podnošenje prigovora na rešenje o izvršenju, na osnovu čl 50. tač. 10. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. glasnik RS" broj 125/04).