Traženo: zastarelost izvršenja kazne

Ukupno nađeno: 109 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 86 pronadjenih primera ovde je prikazano 16 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Zastarelost izvršenja kazne

Zastarelost izvršenja sporedne kazne i mere bezbednosti

Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti

Zakon o prekršajima (RS)

Zastarelost izvršenja kazne i zaštitne mere

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (RS)

Zastarelost izvršenja kazne i mere bezbednosti

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (RS)

U postupku upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne zatvora sud sarađuje sa Upravom. Pri određivanju dana javljanja osuđenog radi izdržavanja kazne zatvora, sud je dužan da zatraži izveštaj Uprave o broju raspoloživih mesta u zavodima i da vodi računa o prioritetu izvršenja, s obzirom na prirodu krivičnog dela, izrečenu kaznu i rok zastarelosti izvršenja kazne.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

...kazni; organi ovlašćeni za propisivanje prekršaja i prekršajnih kazni; zaštitne mere, vrste, organi ovlašćeni za propisivanje; odgovornost i kažnjavanje za prekršaj; odmeravanje kazne; zamena novčane kazne; odgovornost i kažnjavanje maloletnika; zastarelost za pokretanje prekršajnog postupka i izvršenje prekršajnih kazni i zaštitnih mera; organi nadležni za...za...za...

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

4) da po domaćem zakonu nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja ili zastarelost izvršenja kazne ili da krivično delo nije obuhvaćeno amnestijom;

Organ koji je naredio izdavanje poternice ili objave dužan je da je odmah povuče kad se pronađe traženo lice ili predmet, ili kad nastupi zastarelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne ili drugi razlozi zbog kojih poternica ili objava nije više potrebna.

Krivični zakonik (RS)

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

(1) Sudska rehabilitacija može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri do pet godina, ako u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izdržana, zastarela ili oproštena ne učini novo krivično delo.

(1) Zastarelost izvršenja novčane kazne i oduzimanja vozačke dozvole ako su izrečene kao sporedne kazne nastaje kad protekne dve godine od dana pravnosnažnosti presude kojom su te kazne izrečene.

(1) Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravnosnažna, a ako je uslovna osuda opozvana - od dana kad je odluka o opozivanju postala pravnosnažna.

(3) Zastarelost ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 23 pronadjena primera ovde je prikazano 14 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Krivični zakonik (RS)

Donošenje u izvršnom postupku rešenja o izvršenju protiv lica osuđenog u krivičnom postupku radi prinudne naplate novčane kazne na koju je osuđen u krivičnom postupku nije radnja koja prekida tok zastarelosti izvršenja novčane kazne.

Krivični zakonik (RS)

Nisu od uticaja preduzete radnje suda nakon nastupele apsolutne zastarelosti izvršenja kazne zatvora a shodno čl. 107 st.6 KZ.

3Kž.II.939/08 (RS)

Apsolutna zastarelost može nastupiti i u toku izvršenja kazne zatvora i u tom slučaju obustaviće se započeto izvršenje kazne.

3Kž.II.939/08 (RS)

Nastupanje zastarelosti izvršenja kazne ne predstavlja novu činjenicu koja sama po sebi ili u vezi sa ranijim dokazima može da dovede do oslobađanja okrivljenog koji je bio osuđen ili do njegove osude po blažem zakonu.

3Kž.II.939/08 (RS)

Ukoliko iz bilo kog razloga, dođe do prekida izdržavanja kazne zatvora, relativno zastarevanje počinje ponovo da teče i to od dana prekida a apsolutno zastarevanje računa se od dana kada je presuda postala pravosnažna

3Kž.II.939/08 (RS)

Vreme provedeno u zatvoru i u zdravstvenoj ustanovi za lečenje i čuvanje ne uračunava se ni u vreme trajanja mere bezbednosti ZABRANE UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM, ni u vreme ZASTARELOSTI izvršenja ove mere

3U.533/99 (RS)

Radi pozivanja kažnjenog odgovornog lica u pravnom licu da plati novčanu kaznu izrečenu u prekršajnom postupku kao i plaćanje te kazne ne prekidaju zastarelost izvršenja novčane kazne izrečene prema kažnjenom pravnom licu ukoliko ono nije neposredno pozivano pozivom za dostavljanje pravnim licima.

3U.533/99 (RS)

Kada je nakon izvršenja krivičnog dela, zakon promenjen tako da je za to krivično delo povećana kazna zatvora, tada za primenu instituta zastarelosti kriv.gonjenja iz čl. 96 st. 6 OKZ ima se primeniti zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.

3Kž.631/05 (RS)

Zastarelost izvršenja kazne zatvora nastaje u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne bez obzira što se osuđeni nalazi u bekstvu i što je za njim bila raspisana poternica

3Kž.631/05 (RS)

Dugogodišnji boravak u okrivljenog u inostranstvu gde je zasnovao i porodicu sa stranom državljankom, a zbog čega su ranije kazne zatvora za istovrsna krivična dela zastarele, su okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

3Kž.2.791/04 (RS)

Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne i tokom ponavljanja krivičnog postupka

3Kž.1674/03 (RS)

Pri odlučivanju o zastarelosti izvršenja kazne zatvora uzima se pravnosnažno izrečena kazna zatvora, a ne kazna zatvora koja je smanjena po Zakonu o amnestiji

3Kž.1674/03 (RS)

Kada predsednik suda odobri da se primene odredbe o skraćenom postupku za krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora do pet godina, i pored toga što se u ovom slučaju okrivljenom ne može izreći teža kazna od tri godine zatvora, zastarelost krivičnog gonjenja se računa prema zaprećenoj kazni za krivično delo za koje mu se sudi.

3Kzp.150/03 (RS)

Zastarelost izvršenja kazne zatvora se prekida kada se donese presuda kojom je izrečena jedinstvena kazna zatvora u koju je ta ranije izrečena kazna zatvora uračunata na osnovu čl. 49 OKZ