Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 185. Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave ("Službeni list SFRJ", br. 23/78), u vezi sa čl. 296. i 297. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 32/78), Savezno izvršno veće donosi

UREDBU

O VOĐENjU EVIDENCIJA O UPRAVNOM POSTUPKU U SAVEZNIM ORGANIMA I SAVEZNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I U SAMOUPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA KOJIMA JE SAVEZNIM ZAKONOM POVERENO JAVNO OVLAŠĆENjE DA REŠAVAJU U POJEDINAČNIM UPRAVNIM STVARIMA

(Objavljena u "Sl. listu SFRJ", broj 70/81)

Član 1.

Savezni organi uprave, savezne organizacije i drugi savezni organi, kao i samoupravne organizacije i zajednice kojima je saveznim zakonom povereno javno ovlašćenje da rešavaju u pojedinačnim upravnim stvarima (u daljem tekstu: savezni organi i organizacije) dužni su voditi evidenciju o upravnim predmetima i izdavanju uverenja na način i o podacima kako je to utvrđeno ovom uredbom.

Član 2.

U okviru evidencije iz člana 1. ove uredbe obezbeđuju se podaci o prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, kao i podaci o radu na izdavanju uverenja po čl. 171. i 172. Zakona o opštem upravnom postupku, potrebni saveznim organima i organizacijama radi praćenja stanja u pogledu rešavanja upravnih predmeta i izdavanja uverenja, vršenja statističkih istraživanja, obaveštavanja Skupštine SFRJ i Saveznog izvršnog veća o stanju u oblasti i pojavama od značaja za ažuran, efikasan i zakonit rad na zadacima i poslovima rešavanja o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaka u upravnom postupku, kao i predlaganja mera i sredstava koje bi savezni organi i organizacije trebalo da preduzimaju, sa ciljem da se poboljša njihov rad na rešavanju pojedinačnih upravnih predmeta.

Član 3.

Sadržaj evidencija o radu na rešavanju upravnih predmeta, kao i radu na izdavanju uverenja, utvrđen je u obrascima br. 1 do 6 koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Evidentiranje podataka o radu na rešavanju prvostepenih upravnih predmeta, drugostepenih upravnih predmeta i izdavanju uverenja po čl. 171. i 172. Zakona o opštem upravnom postupku vrši se na sledećim obrascima, i to:
1) za prvostepene upravne predmete - na obrascu br. 1;
2) za drugostepene upravne predmeta - na obrascu br. 2;
3) za rad na izdavanju uverenja - na obrascu br. 3.
Predmeti čiji se podaci evidentiraju na obrascima iz stava 1. ovog člana ne moraju se zavoditi i u delovodnik.

Član 5.

Savezni organi i organizacije koji svoje poslovanje vode po kartotečnom sistemu mogu podatke predviđene ovom uredbom evidentirati i putem evidencionih kartica.
Evidencione kartice iz stava 1. ovog člana moraju se tako prilagoditi da sadrže sve podatke koje sadrže i obrasci br. 1 do 3.
Obrasci br. 1 do 3 ili evidencione kartice saveznih organa i organizacija kod kojih posebnim zakonom uređen postupak odlučivanja u pojedinim pitanjima odstupa od pravila utvrđenih Zakonom o opštem upravnom postupku mogu se, izuzetno, po pribavljenom mišljenju Saveznog sekretarijata za pravosuđe i organizaciju savezne uprave i uz saglasnost Saveznog izvršnog veća prilagoditi tako da odgovaraju specifičnim potrebama saveznog organa ili organizacije, kao i ciljevima koji se ovom uredbom žele postići.

Član 6.

Evidentiranje podataka putem obrazaca ili evidencionih kartica vrši se prema području delatnosti, odnosno upravnoj oblasti, u koje spada delatnost državnog organa, a kod samoupravnih organizacija i zajednica kojima je saveznim zakonom povereno javno ovlašćenje da rešavaju u upravnim stvarima prema upravnoj oblasti u koju spada osnovna delatnost samoupravne organizacije ili zajednice.

Član 7.

Pod područjima delatnosti, odnosno upravnim oblastima, po kojima će se vršiti evidentiranje podataka o radu na rešavanju upravnih predmeta i izdavanju uverenja, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se:
1) inostrani poslovi;
2) unutrašnji poslovi;
3) pravosuđe i uprava;
4) finansije (budžet, porezi, doprinosi i druge dažbine);
5) industrija i rudarstvo;
6) poljoprivreda (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, lov, ribarstvo i druge grane i službe iz oblasti poljoprivrede);
7) šumarstvo i vodoprivreda;
8) građevinarstvo;
9) saobraćaj i veze;
10) promet robe i usluga, devizno poslovanje i kreditni odnosi sa inostranstvom;
11) zanatstvo;
12) obrazovanje, nauka i kultura;
13) zdravlje i socijalna politika.

Član 8.

Na osnovu evidencija koje vode, savezni organi i organizacije dužni su da za svaku godinu sastave izveštaj o radu na rešavanju upravnih predmeta i o radu na izdavanju uverenja i da ga dostave Saveznom sekretarijatu za pravosuđe i organizaciju savezne uprave do 31. marta naredne godine.

Član 9.

Izveštaj o radu na rešavanju upravnih predmeta i o radu na izdavanju uverenja sastoji se iz dva dela, i to: brojčanog (statističkog) pregleda rada u izveštajnom periodu i tekstualnog dela.
Sadržina brojčanog pregleda rada u izveštajnom periodu utvrđena je u obrascima izveštaja br. 4 do 6.
Sadržina brojčanog pregleda rada saveznih organa i organizacija koji svoje predmete evidentiraju na način uređen po članu 5. stav 3. ove uredbe daće se u posebnom obrascu koji će utvrditi Savezni sekretarijat za pravosuđe i organizaciju savezne uprave.
Tekstualni deo izveštaja sadrži: prikaz činjeničnog stanja o radu na ovoj problematici; dokumentovanu ocenu o radu saveznog organa, odnosno organizacije u proteklom periodu (posebno sa stanovišta zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti postupka); podatke i ocenu o delovanju saveznog organa, odnosno organizacije, u pravcu poboljšanja položaja stranke u postupku rešavanja upravnih predmeta i izdavanja uverenja (prilagođavanje radnog vremena potrebama stranke, informisanje stranke i pojedinim pitanjima postupka, mehanografska obrada podataka, izrada potrebnih formulara, kao i drugi napori učeninjeni radi poboljšanja položaja stranke); probleme, slabosti i teškoće ispoljene u toku rada na ovoj problematici (oprema, kadrovi, organizacija zadataka i poslova, organizacijski i materijalni propisi i sl.); predloge za budući rad i način rešavanja ispoljenih slabosti, teškoća i problema.

Član 10.

O izvršenju ove uredbe staraće se Savezni sekretarijat za pravosuđe i organizaciju savezne uprave.
U izvršavanju zadataka iz stava 1. ovog člana Savezni sekretarijat za pravosuđe i organizaciju savezne uprave: daje objašnjenja i mišljenja saveznim organima i organizacijama o primenjivanju pojedinih odredaba ove uredbe; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o radu saveznih organa i organizacija na rešavanju upravnih predmeta i izdavanju uverenja; predlaže mere i sredstva koje bi trebalo preduzimati radi poboljšanja upravnog rada saveznih organa i organizacija, kao i položaja radnih ljudi i građana u postupku rešavanja upravnih predmeta i izdavanja uverenja.

Član 11.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na Savezni sekretarijat za narodnu odbranu.

Član 12.

Ova uredba primenjivaće se od 1. januara 1982. godine.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".

Obrazac br. 1
UPISNIK
PRVOSTEPENIH UPRAVNIH PREDMETA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni Organizaciona Datum Prezime i ime i Kratak Rad prvostepenog organa Postupak po žalbi Izvršenje Razvod Primedbe
broj jedinica prijema adresa stranke sadržaj ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- ----------------
upisnika zahteva (naziv i sedište zahteva Odluka sa datumom Odluka Uložena Datum Datum Datum Arhivska
organa - stranke -------------------------------------------- doneta žalba ------------------------- ---------------------------- oznaka
organizacije) (predmet Zahtev Zahtev Zahtev Rešeno Postupak u na Žalba Prvo- Predmet Odluka Izvršenje Izvršenje
postupka) odbačen odbijen usvojen po obustavljen propisanom odluku odba- stepeno dostavljen izvršna dozvoljeno zprovedeno
službenoj roku (čl. prvo- čena rešenje drugo-
dužnosti 218, 238. stepenog izmenjeno stepenom
ZUPA-a) organa organu
da ne da ne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrazac br. 2
UPISNIK
DRUGOSTEPENIH UPRAVNIH PREDMETA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redni Organizaciona Datum Prezime i ime i Naziv i Rad drugoostepenog organa Upravni spor Razno Primedbe
broj jedinica prijema adresa stranke sedište ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ ----------------
upisnika žalbe (naziv i sedište organa - Odluka sa datumom Razlog usvajanja žalbe Odluka Podnesena Organ Predmet Datum Arhivska
organa - organizacije ------------------------------------- ------------------------------------------- dostavljena tužba izmenio dostavljen oznaka
organizacije) koji je Žalba Žalba Žalba Postupak Povreda Povreda Pogrešna Odluka stranci nadležnom odluku sudu
doneo odbačena odbijena usvojena obustavljen pravila ili primena doneta u (datum) sudu (datum) (datum)
prvostepenu postupka nepotpuno materijalnog propisanom
odluku (sa činjenično prava roku (član
brojem i stanje 247. ZUP-a)
datumom) -------- --------- ------------ ----------- -----------
da ne da ne da ne da ne da ne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
------------------------------------------------------