Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 67. stav 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 62/2003),
Ministar prosvete i sporta donosi

PRAVILNIK

O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA ZA SEKRETARA USTANOVE

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 74 od 23. jula 2003; 106/03, 20/04, 50/08)

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se program, sadržina, način i rokovi za polaganje stručnog ispita, organ uprave pred kojim se polaže stručni ispit i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu za sekretara dečjeg vrtića, osnovne i srednje škole (u daljem tekstu: sekretar ustanove).

Stručni ispit

Član 2.

Stručni ispit za sekretara ustanove polaže se u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa.
Stručni ispit se polaže tokom čitave godine.

Član 3.

Stručni ispit za sekretara ustanove polaže se u prostorijama Ministarstva prosvete (u daljem tekstu: Ministarstvo), pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sekretara ustanove (u daljem tekstu: Komisija).
Komisiju imenuje ministar prosvete (u daljem tekstu: ministar).
Stručni ispit za sekretara ustanove sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine polaže se u prostorijama pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: pokrajinski organ uprave), pred Komisijom koju imenuje ministar prosvete, na predlog pokrajinskog organa uprave.

Član 4.

Program i sadržina stručnog ispita i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu za sekretara ustanove odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 5.

Stručni ispit za sekretara ustanove sastoji se od usmenog i pismenog dela.
Usmeni deo ispita sadrži sledeće oblasti:
1) ustavno uređenje,
2) sistem državne uprave,
3) upravni postupak i upravni spor,
4) školsko zakonodavstvo,
5) radno zakonodavstvo,
6) kancelarijsko poslovanje.
Pismeni deo ispita sadrži teme iz delokruga poslova koje obavlja sekretar ustanove.

Komisija za polaganje stručnog ispita sekretara ustanove

Član 6.

Komisiju čine: predsednik, članovi i sekretar komisije i njihovi zamenici.
Sekretar Komisije obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije.
U slučaju potrebe, za određene oblasti iz Programa za polaganje ispita za sekretara ustanove, mogu se angažovati ispitivači van sastava Komisije.
Članovima komisije, kao i angažovanim licima iz stava 3. ovog člana pripada naknada za obavljene poslove iz delokruga rada komisije, koju rešenjem određuje ministar.

Prijava za polaganje stručnog ispita

Član 7.

Prijavu za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: prijava) sekretar ustanove podnosi ustanovi u kojoj je zaposlen. Ustanova dostavlja prijavu Ministarstvu, odnosno pokrajinskom organu uprave u roku od 15 dana od dana njenog podnošenja, sa dokazom o uplati troškova polaganja ispita.
Prijava sadrži: lične podatke, overenu kopiju diplome i potvrdu o radnopravnom statusu sekretara ustanove.

Član 8.

Obaveštenje o vremenu i mestu polaganja stručnog ispita Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave dostavlja sekretaru ustanove preko ustanove koja je podnela prijavu, najkasnije 30 dana pre dana polaganja ispita.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Član 9.

Troškove polaganja stručnog ispita za sekretara ustanove određuje Ministarstvo.
Troškove prvog polaganja ispita za sekretara ustanove, kao i troškove popravnog ispita, snosi ustanova u kojoj je sekretar zaposlen.
Troškove ponovnog polaganja stručnog ili popravnog ispita snosi sekretar ustanove.

Tok stručnog ispita

Član 10.

Polaganje stručnog ispita obavlja se, po pravilu, u toku jednog dana.
Sekretar ustanove prvo polaže pismeni deo iz teme koju izabere član Komisije kog odredi predsednik Komisije.
Izrada pismenog rada traje dva časa.
Na pismenom delu ispita sekretar može da koristi odgovarajuće propise.
Član Komisije iz stava 2. ovog člana ocenjuje pismeni deo ispita.

Član 11.

Pre početka usmenog dela ispita, sekretaru ustanove se saopštava rezultat pismenog dela ispita.
Sekretar ustanove, čiji je pismeni deo ispita pozitivno ocenjen, pristupa polaganju usmenog dela ispita.

Ocenjivanje stručnog ispita

Član 12.

Komisija ocenjuje uspeh sekretara ustanove na stručnom ispitu iz svake oblasti.
Uspeh sekretara ustanove na stručnom ispitu ocenjuje se sa "položio" i "nije položio".
Sekretaru ustanove koji je položio stručni ispit izdaje se uverenje.

Član 13.

Sekretar ustanove koji na usmenom delu ispita ne pokaže potrebno znanje iz četiri, ili više oblasti, nije položio stručni ispit.

Član 14.

Sekretar ustanove koji ne pokaže potrebno znanje iz najviše dve ispitne oblasti, ima pravo da polaže popravni ispit.
Sekretar ustanove iz stava 1. ovog člana polaže popravni ispit nakon isteka mesec dana od polaganja stručnog ispita, a najkasnije u roku od tri meseca od dana polaganja stručnog ispita.

Popravni ispit

Član 15.

Komisija određuje dan polaganja popravnog ispita blagovremeno, a najkasnije 7 dana pre dana određenog za polaganje i o tome obaveštava sekretara ustanove.
Ako sekretar ustanove neopravdano ne pristupi polaganju popravnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.

Član 16.

Sekretar ustanove koji na popravnom ispitu ne pokaže potrebno znanje iz svih oblasti koje polaže, nije položio stručni ispit.

Ponovno polaganje stručnog ispita

Član 17.

Sekretar ustanove koji ne položi stručni ispit može ponovo da polaže stručni ispit nakon isteka mesec dana od dana prethodnog polaganja stručnog ispita.

Odustajanje od ispita i odlaganje ispita

Član 18.

Sekretar ustanove koji je započeo polaganje stručnog ispita, a u toku ispita odustao od daljeg polaganja ispita, ili koji ne preda pismeni rad, smatra se da ispit nije položio.

Član 19.

Komisija na zahtev sekretara ustanove može da odloži stručni ispit za primeren rok - u slučaju: opravdane sprečenosti sekretara ustanove da pristupi polaganju stručnog ispita, ili popravnog ispita, kao i u slučaju odustanka od započetog polaganja stručnog ispita, zbog opravdanih razloga.
Polaganje stručnog ispita u slučajevima iz stava 1. ovog člana može da se odloži najkasnije za tri meseca od dana donošenja odluke o odlaganju stručnog ispita.

Član 20.

Sekretaru ustanove koji je započeo polaganje stručnog ispita i kome je odobreno odlaganje u skladu sa članom 19. ovog pravilnika, priznaje se deo stručnog ispita koji je polagao do nastupanja razloga za odlaganje.

Član 21.

Ako sekretar ustanove u odobrenom roku za odlaganje ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ispit nije polož
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: