Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 19. Statuta Javnog preduzeća za skloništa, a u vezi s članom 79. Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", broj 45/92),
Upravni odbor Javnog preduzeća na sednici održanoj 3. septembra 2001. godine, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENjA JAVNIH I BLOKOVSKIH SKLONIŠTA U MIRU

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 61 od 25. oktobra 2001; 69/01)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje korišćenje javnih i blokovskih skloništa (u daljem tekstu: skloništa) za mirnodopske potrebe i davanje skloništa u zakup fizičkim i pravnim licima.

Član 2.

Skloništa se mogu koristiti za mirnodopske potrebe pod uslovom da se:
1) koriste u skladu sa projektovanom namenom;
2) ne koriste prostori koji su namenjeni za skladištenje opreme skloništa;
3) ne vrše adaptacije koje bi uticale, ili mogle da utiču, na promenu osnovne namene, ili ispravnost skloništa, niti se skloništa mogu koristiti za svrhe koje bi pogoršale njihove higijenske i tehničke uslove;
4) korišćenjem skloništa ne narušavaju osnovne funkcije objekta u kome se sklonište nalazi ili objekta u neposrednoj blizini;
5) u skloništima ne drže eksplozivne, lako zapaljive, toksične i druge opasne materije.

Član 3.

Javno preduzeće za skloništa (u daljem tekstu: Javno preduzeće) izdaje skloništa u zakup putem javnog konkursa.
U slučaju da se niko ne prijavi na konkurs iz stava 1. ovog člana, odnosno ne zadovoljava uslove konkursa, ili odustane od učešća na konkursu, sklonište se može izdati u zakup i neposrednom pogodbom, najkasnije u roku od tri meseca od isticanja roka za konkurs.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana Javno preduzeće može izdati sklonište i neposrednom pogodbom Crvenom krstu, drugim humanitarnim organizacijama, organima i organizacijama Vlade Republike Srbije.
Način i postupak utvrđivanja visine zakupnine za mirnodopsko korišćenje skloništa kojima upravlja Javno preduzeće za skloništa biće regulisano Odlukom o visini zakupnine za mirnodopsko korišćenje skloništa.

Član 4.

Radi izdavanja skloništa u zakup za mirnodopsko korišćenje Javno preduzeće zaključuje ugovor s korisnikom skloništa kojim se utvrđuje naročito:
1. namena skloništa za mirnodopske potrebe;
2. visina zakupnine i način plaćanja;
3. način i postupak obezbeđenja plaćanja obaveza po ugovoru o zakupu;
4. obim i vrsta dozvoljenih adaptacija;
5. obaveze i način održavanja skloništa u ispravnom stanju;
6. tekuće održavanje skloništa;
7. vreme davanja skloništa u zakup, koje po pravilu ne može biti duže od pet godina;
8. odredbe o prestanku ugovora pre isteka ugovorenog roka;
9. obaveze Javnog preduzeća u vršenju tehničke kontrole skloništa;
10. odredbe da se sklonište dobijeno u zakup ne može izdati u podzakup;
11. vreme pražnjenja skloništa i njegovo dovođenje u stanje za osnovnu namenu;
12. razlog za raskid ugovora pre isteka ugovornog roka.
Sastavni deo ugovora o korišćenju skloništa jeste i zapisnik o primopredaji skloništa koji se sastavlja pre potpisivanja ugovora.

Član 5.

Odredbe člana 2. ovog pravilnika shodno se primenjuju i na korišćenje komunalnih i drugih objekata ispod površine tla prilagođenih za sklanjanje, porodičnih skloništa, kao i skloništa preduzeća i drugih organizacija i drugih zaštitnih objekata namenjenih za sklanjanje.

Član 6.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa u miru ("Službeni glasnik RS", broj 12/92).
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".