Traženo: istraga krivični postupak

Ukupno nađeno: 252 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 215 pronadjenih primera ovde je prikazano 15 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Kodeks ponašanja emitera (RS)

5. Uputstvo koje se odnosi na praćenje istrage, sadržaj zapisnika izdvojenih u krivično-sudskom postupku i zaštitu identiteta službenih lica koja vode istragu

Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda (mp)

Odlaganje postupanja po zahtevu zbog istrage ili krivičnog postupka koji su u toku

Zakon o tržištu kapitala (RS)

U slučaju da smatra da postoje činjenice koje ukazuju na postojanje krivičnog dela, privrednog prestupa ili prekršaja, Komisija upućuje predlog za prijavu, odnosno zahtev organu nadležnom za sprovođenje istrage, krivično gonjenje i prekršajni postupak.

Pravilnik o stručnim ispitima zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (RS)

...krivičnog postupka; načela krivičnog postupka; stranke i učesnici u krivičnom postupku; vrste sudova; sudovi (sastav, stvarna i mesna nadležnost); prava i dužnosti javnog tužioca u krivičnom postupku; oštećeni kao tužilac; okrivljeni i njegov položaj u krivičnom postupku; branilac; krivična prijava i dopuna krivične prijave; organi unutrašnjih poslova u prethodnom postupku...istraga...istražne...postupanje...krivičnom postupku...postupak...

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (RS)

3) pod istragom ili je pokrenut prekršajni ili krivični postupak za dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, državnih organa i Vojske Srbije propisanih Krivičnim zakonikom;

Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima (RS)

...postupka dokazivanja, brojnosti okrivljenih lica i brojnosti krivičnih dela, obimnosti i složenosti dokumentacije, primene posebnih istražnih...krivičnim...postupka...

Javni tužilac ili zamenik javnog tužioca dužan je da sastavi službenu belešku u slučaju kada u toku ili na kraju istrage ili u toku glavnog pretresa donese odluku o odustanku od daljeg krivičnog gonjenja, kao i kada u predmetima evidentiranim u "KTR" upisniku odluči da nema mesta pokretanju krivičnog postupka povodom opisanog krivičnopravnog događaja.

...krivičnog gonjenja u toku ili na kraju istrage posebno mora da sadrži: sažet opis prikupljenih i izvedenih dokaza i utvrđenih činjenica u toku ili nakon sprovedene istrage, kao i pravnu ocenu utvrđenog činjeničnog stanja i pravni osnov za odustanak (delo koje je predmet istrage nije krivično delo, postoje okolnosti koje isključuju krivicu, a ne dolazi u obzir primena mera bezbednosti, zastarelost krivičnog...krivično...krivično...postupak...istrage...istrage...

2) Stvari za koje je nesumnjivo da pripadaju oštećenom, a koje nije potrebno da se zadrže kao dokaz u krivičnom ili drugom postupku vratiće se oštećenom uz potvrdu o povraćaju. Ostale stvari priložiće se zahtevu za sprovođenje istrage ili neposrednom optužnom aktu i dostaviti istražnom sudiji, odnosno sudu, uz potvrdu o njihovom prijemu koja će se uložiti u spis.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

4) ako je u istom krivičnom predmetu vršio istražne radnje, ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca, ili je ispitan kao svedok ili kao veštak;

2) da zahteva sprovođenje istrage i usmerava tok prethodnog krivičnog postupka u skladu sa ovim zakonikom;

(2) Oštećenom kao tužiocu, kad se postupak vodi po njegovom zahtevu za krivično delo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju preko pet godina, može se, na njegovo traženje, postaviti punomoćnik ako je to u interesu postupka i ako oštećeni kao tužilac, prema svom imovnom stanju, ne može snositi troškove zastupanja. O zahtevu odlučuje istražni sudija, odnosno predsednik veća, a punomoćnika postavlja predsednik suda iz reda advokata.

(6) U toku istrage mere iz st. 1. i 2. ovog člana određuje i ukida istražni sudija, a posle podignute optužnice, predsednik veća ili veće. Ako meru nije predložio javni tužilac, a postupak se vodi za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, pre donošenja rešenja kojim se mera nalaže ili ukida, sud će zatražiti mišljenje javnog tužioca.

(3) Ako se postupak vodi za krivično delo za koje se može izreći kazna zatvora preko pet godina ili teža kazna, veće neposredno višeg suda može, na obrazloženi predlog istražnog sudije ili javnog tužioca, iz važnih razloga produžiti pritvor najviše za još tri meseca. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.

(1) Troškovi krivičnog postupka su izdaci učinjeni povodom krivičnog postupka od njegovog pokretanja do njegovog završetka, i izdaci za preduzete istražne radnje pre istrage.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 35 pronadjenih primera ovde je prikazano 13 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost ako je u istom krivičnom predmetu vršio istražne radnje ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca ili je saslušan kao svedok ili kao veštak.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

U skraćenom krivičnom postupku mesna nadležnost suda se ispituje tek posle podnošenja optužnog predloga, a ne i povodom predloga državnog tužioca istražnom sudiji za preduzimanje određenih istražnih radnji.

3Kž.II.1447/08 (RS)

Okolnost da se saučesnik u ostvarenju dela nalazi u bekstvu, ukazuje da postoji mogućnost uticaja na saučesnika (bez obzira na činjenicu da je istraga završena) u smislu odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojom su propisani uslovi za produženje pritvora.

3Kž.II.O.K.79/08 (RS)

...krivičnom postupku obavezno odlučuje o pritvoru, primenom odredbi iz člana 146. Zakonika o krivičnom postupku, pošto se te odredbe primenjuju od predaje optužnice sudu do završetka glavnog pretresa, tako da je njihova primena vezana isključivo za predaju optužnice sudu, a ne za stupanje na snagu optužnice i stoga formalni i materijalni nedostaci optužnice, kao i vraćanje predmeta u istragu radi dopune, ne dovode u pitanje primenu člana 146. Zakonika o krivičnom postupku...istrage...

3Kž.II.O.K.79/08 (RS)

Kada iskaz okrivljenog pred istražnim sudijom nije dat u skladu sa zakonom, onda se taj iskaz na glavnom pretresu ne može izvoditi kao dokaz u krivičnom postupku.

3Rev. 1532/06 (RS)

a protiv njega nije pokrenut krivični postupak, niti podignut zahtev za sprovođenje istrage ili optužnica, takvo zadržavanje je bilo protivpravno, zbog čega je tužilac trpeo duševne bolove, pa sa osnovom potražuje naknadu nematerijalne štete, prema čl. 560. Zakonika o krivičnom postupku.

3Rev. 1532/06 (RS)

U troškove krivičnog postupka spadaju i troškovi uviđaja, vađenja i analize krvi na alkohol, zahtevaže od strane SUP-a u slučaju ako je to učinjeno kada Istražni sudija nije bio u mogućnosti da odmah izađe na lice mesta (čl. 154 st. 2 ZKP-a) ili pak kad uviđaj, kao istražnu radnju, vrše organi SUP-a po nalogu ili ovlašćenju istražnog sudije (član 164 st. 1 ZKP-a)

3Rev. 1532/06 (RS)

Zahtevu za sprovođenje istrage koji ne sadrži opis iz koga proizilaze zakonska obeležja krivičnog dela je podnesak koji ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati prema kome se postupa u smislu čl. 76. st. 3.

3Rev. 1532/06 (RS)

Ako zahtev za sprovođenje istrage podnet od strane javnog tužioca ili oštećenog kao tužioca ne sadrži opis dela iz koga proizlaze zakonska obeležja krivičnog dela (član 158. stav 3. Zakona o krivičnom postupku), postupiće se po odredbama člana 76. stav 3. Zakona o krivičnom postupku.

3U.1259/99 (RS)

Nalaz veštaka na osnovu koga je javni tužilac odustao od zahteva za sprovođenje istrage za krivično delo poreske utaje može imati karakter novog dokaza u okončanom upravnom postupku u kome je naloženo plaćanje neizmirenih poreskih obaveza

3U.1259/99 (RS)

Iskazi koji se moraju izdvojiti po odredbama člana 83.ZKP ne mogu se koristiti u krivičnom postupku, osim u slučajevima predviđenim u članu 84., te se u zapisniku o glavnom pretresu ne može konstatovati da izjavljuju kao u istrazi (odnosno ranijem iskazu).

3Kž.II.469/87 (RS)

...krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina mora se tretirati kao zahtev za sprovođenje istrage...krivično...postupak...

3Kž.II.469/87 (RS)

Rešavajući o prigovoru protiv optužnice veće nije ovlašćeno da ocenjuje kontradiktorne dokaze prikupljene u istrazi i da nakon takve ocene na osnovu člana 270.tačka 4.ZKP odluči da nema mesta optužbi i krivični postupka obustavi.

U dokumentima tipa modelirana akta od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Žalba protiv rešenja o određivanju pritvora (RS)

Rešenjem istražnog sudije br. , od . godine, protiv mene je određen pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan . Na osnovu čl. 419. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 46/06), izjavljujem žalbu zbog .

U dokumentima tipa aktuelne informacije od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Žalba protiv rešenja o određivanju pritvora (RS)