Traženo: garancija na prvi poziv

Ukupno nađeno: 72 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 63 pronadjena primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke (RS)

- potraživanja od Narodne banke Srbije ili Republike Srbije i potraživanja banke obezbeđena njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv;

- potraživanja od vlada i centralnih banaka zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: <lat>OECD</lat>) i potraživanja banke obezbeđena njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv;

- vanbilansne stavke po osnovu izloženosti prema Narodnoj banci Srbije ili Republici Srbiji, kao i vanbilansne stavke po osnovu izloženosti prema drugim pravnim licima, obezbeđene bezuslovnim garancijama Narodne banke Srbije ili Republike Srbije plativim na prvi poziv;

- vanbilansne stavke po osnovu izloženosti prema vladama ili centralnim bankama zemalja članica OECD-a, kao i vanbilansne stavke po osnovu izloženosti prema drugim pravnim licima obezbeđene bezuslovnim garancijama vlada ili centralnih banaka zemalja članica ove organizacije plativim na prvi poziv;

- bezuslovna garancija pravnog lica koje je osnovala Republika Srbija, plativa na prvi poziv, ako je zakonom utvrđeno da Republika Srbija odgovara (jemči) za obaveze tog pravnog lica;

- bezuslovna garancija, plativa na prvi poziv, međunarodnih razvojnih finansijskih institucija (<lat>IBRD, EBRD, EIB, IFC</lat> i sl.), kao i zaloga hartija od vrednosti koje su izdale ove institucije;

- bezuslovna garancija banaka koje su, prema poslednjem rangiranju koje su izvršili <lat>Standard&Poor′s</lat> ili <lat>Fitch-IBCA</lat>, rangirane s najmanje <lat>BBB</lat>, ili koje je izvršio <lat>Moody′s</lat> - s najmanje <lat>Baa3</lat>, koje su plative na prvi poziv, ali ne i bezuslovne garancije koje je izdala banka koja je većinski akcionar banke, odnosno banka iz iste bankarske grupe, izuzev ako postoji

- neopoziva i bezuslovna korporativna garancija jemca plativa na prvi poziv, ako je jemac prema poslednjem rangiranju koje su izvršili <lat>Standard&Poor′s</lat> ili <lat>Fitch-IBCA</lat> rangiran s najmanje <lat>BBB</lat> ili koje je izvršio <lat>Moody′s</lat> - s najmanje <lat>Baa3</lat>, ili

- instrument kojim jemac vrši neopozivo i bezuslovno garantovanje potraživanja i koji je plativ na prvi poziv (menica koju je avalirala banka ili bankarska garancija kojom se garantuje da će jemac izmiriti potraživanje dužnika), ako jemac ispunjava uslove iz tačke 7. ove odluke za klasifikaciju u najmanje kategoriju B;

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, uslovima i načinu dodeljivanja sredstava Fonda, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za dodeljivanje sredstava i načinu praćenja namenskog korišćenja sred (RS)

Bankarska garancija mora imati klauzulu da je naplativa na prvi poziv, bez prigovora, neopoziva i bezuslovna.

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

...garancija za obezbeđenje carinskog duga sadrži: broj garancije; rok važenja garancije; iznos carinskog duga za koji se polaže obezbeđenje; klauzulu "na prvi poziv" i "bez prigovora"; podatke o izdavaocu garancije...garancijskih...na...garanciju...garancije...garancije...garancije...

Zakon o bankama (RS)

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana banka dostavlja Narodnoj banci Srbije odluku skupštine banke o prestanku rada banke, kao i bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv bankarsku garanciju izdatu od strane prvoklasne banke u iznosu kojim se garantuje pokriće svih obaveza banke iz stava 1. ovog člana - u korist Agencije. Narodna banka Srbije može tražiti od banke i drugu dokumentaciju potrebnu za razmatranje zahteva iz stava 1. ovog člana.

Zakonik o krivičnom postupku (RS)

(2) Okrivljeni za koga je položeno jemstvo zbog razloga za pritvor propisanih u članu 142. stav 1. tačka 4) ovog zakonika, staviće se u pritvor ako na prvi naredni uredni poziv na glavni pretres ne dođe, a izostanak ne opravda.

Zakon o zaštiti potrošača (RS)

2) bankarskom garancijom na prvi poziv.

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (RS)

obezbeđenih bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje iznosa po garanciji banke koju javno skladište za poljoprivredne proizvode predaje Kompenzacionom fondu (RS)

Za obezbeđenje naplate svih potraživanja Kompenzacionog fonda prema javnom skladištu koja nastanu u vezi sa skladištenjem poljoprivrednih proizvoda, javno skladište predaje Kompenzacionom fondu neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos koji je ekvivalentan dinarskoj protivvrednosti 10% robe koju javno skladište može da primi na skladištenje u odnosu na ukupni registrovani kapacitet javnog skladišta. Garancija se izdaje sa rokom važenja od 60 dana

Pravilnik o uslovima za izbor najpovoljnijeg proizvođača fiskalnih kasa, načinu obezbeđenja garancije za ispunjenje propisanih uslova, sadržini evidencije i kontroli rada servisa i ispravnosti fiskalnih kasa (RS)

1) garancijom poslovne banke za dobro izvršenje posla sa klauzulom "bez prigovora" i na prvi poziv u visini od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti sa rokom važenja dvanaest meseci od dana izdavanja garancije;

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (RS)

- da obezbedi neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv za iznos potreban za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje.

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (RS)

Podneta bankarska garancija mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode (RS)

potraživanja iz člana 39. ovog zakona, kao i za druga potraživanja Kompenzacionog fonda prema javnom skladištu koja nastanu u vezi sa skladištenjem poljoprivrednih proizvoda, javno skladište je dužno da preda Kompenzacionom fondu neopozivu, bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos koji je ekvivalentan dinarskoj protivvrednosti 10% robe koju javno skladište može da primi na skladištenje u odnosu na ukupni registrovani kapacitet javnog skladišta. Garancija...

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

- potraživanja od Narodne banke Srbije ili Republike Srbije i potraživanja obezbeđenih njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv;

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 9 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Kada bankarska garancija sadrži klauzulu "bez prigovora", "na prvi poziv" ili sadrži reči koje imaju isto značenje, tada korisnik garancije nema obavezu dokazivanja nastupanja garantnog slučaja, ali banka garant (iako ne može isticati one prigovore koje bi korisniku mogao istaći nalogodavac) može uskratiti isplatu dokazujući suprotno.

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Korisnik bankarske garancije "na prvi poziv" može neposredno izdavanjem naloga za plaćanje preko nosioca platnog prometa garanta izvršiti naplatu potraživanja po ovoj garanciji

Odluka o upravljanju rizicima banke (RS)

Kada banka prijavi u stečaj svoje uslovno potraživanje po osnovu bankarske garancije "na prvi poziv" i sud ospori takvo potraživanje, banka je legitimisana da vodi spor da se utvrdi njeno uslovno potraživanje

3Prev.538/97 (RS)

Prema odredbama člana 1087. st. 2. ZOO nalogodavac kao tražilac garancije dužan je platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovu garancije izdate sa klauzulom "na prvi poziv". Banka garant se ne može prethodno pozivati na dospelost obaveze nalogodavca i regresno od istog potraživati iznos iz garancije koji je inače sama bila dužna platiti korisniku garancije.

3Prev.538/97 (RS)

Ako bankarska garancija sadrži klauzulu "na prvi poziv" i sl., banka ne može prema korisniku isticati prigovore koje nalogodavac kao dužnik može isticati prema korisniku po obezbeđenoj obavezi

3Prev.538/97 (RS)

Kada se radi o samostalnoj bankarskoj garanciji na prvi poziv a prigovori garanta koji se odnose na samu garanciju nisu pravno osnovani, tada postoji obaveza banke garanta da plati garantovani iznos za dospele, a neplaćene obaveze.

3Prev.538/97 (RS)

Ako bankarska garancija sadrži klauzulu "bez prigovora", "na prvi poziv" ili druge reči koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prigovore koje nalogodavac kao dužnik može isticati po obezbeđenoj obavezi

3Prev.538/97 (RS)

Kada banka prijavi svoje uslovno potraživanje po osnovu bankarske garancije "na prvi poziv" i sud ospori takvo potraživanje, banka je legitimisana da vodi spor da se utvrdi njeno uslovno potraživanje

3Prev.538/97 (RS)

Banka koja se neopozivom garancijom obavezala da na prvi poziv tužioca isplati iznos naveden u garancijama, dužna je puni iznos po garanciji isplatiti poveriocu, bez obzira što je posle izdate garancije kod organizacije za čiju je obavezu garantovala, u postupku prinudnog poravnanja došlo do smanjene obaveze glavnog dužnika