Traženo: faktura za izvoz

Ukupno nađeno: 64 primera


U dokumentima tipa propisi od ukupno 63 pronadjena primera ovde je prikazano 29 nasumice izabranih.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (RS)

11) pošiljka su proizvodi koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvodi obuhvaćeni jednim prevoznim dokumentom za njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvodi obuhvaćene jednom fakturom.

Izvoznik svojeručno potpisuje izjavu na fakturi. Ovlašćeni izvoznik iz člana 91. ove uredbe nije dužan da potpiše izjavu na fakturi ako carinskim organima da pismenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za svaku izjavu na fakturi koja glasi na njegovo ime.

Carinski organ Republike Srbije može da da ovlašćenje izvozniku (u daljem tekstu: ovlašćeni izvoznik), koji često isporučuje proizvode poreklom iz Republike Srbije, da daje izjavu na fakturi bez obzira na vrednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtev za ovlašćenje iz ovog stava mora carinskom organu dati sve garancije koje su neophodne za utvrđivanje statusa proizvoda sa poreklom kao i za ispunjavanje drugih uslova propisanih ovom uredbom.

Radi primene odredbe stava 1. ovog člana, carinski organi zemlje uvoznice su dužni da vrate dokaze o poreklu robe (<lat>EUR.1</lat> ili izjavu na fakturi), ako su bili podneti, ili kopiju tih isprava, nadležnim carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Sve pribavljene isprave i podaci koji ukazuju na to da su navodi u dokazu o poreklu netačni, biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

1) carinskom organu podnese deklaraciju za ponovni izvoz strane robe iz stava 1. ovog člana, najkasnije do petog u tekućem mesecu za robu prodatu u prethodnom mesecu. Uz deklaraciju za ponovni izvoz prilaže se specifikacija prodate robe koja je sastavljena na osnovu overene fakture, odnosno otpremnice,

3) domaću robu iz stava 1. ovog člana prodatu stranom licu, izvozno ocarini do petog u mesecu, za prethodni mesec. Uz izvoznu deklaraciju, carinskom organu podnose se fakture, odnosno otpremnice za prodatu robu.

1) carinskom organu podnese deklaraciju za ponovni izvoz strane robe iz stava 1. ovog člana, najkasnije do petog u tekućem mesecu za robu prodatu u prethodnom mesecu. Uz deklaraciju za ponovni izvoz prilaže se specifikacija prodate robe koja je sastavljena na osnovu overene fakture, odnosno otpremnice;

3) domaću robu iz stava 1. ovog člana prodatu stranom licu, izvozno ocarini do petog u mesecu, za prethodni mesec. Uz izvoznu deklaraciju podnose se fakture, odnosno otpremnice za prodatu robu.

ako to carinski organ koji donosi odluku smatra neophodnim, komercijalni ili administrativni dokumenti (poput fakture, podataka o isporuci, tranzitnih dokumenata ili uverenja o zdravstvenoj ispravnosti) koji sadrže pun opis robe (trgovački opis, količine, oznake i druge podatke koji su potrebni za identifikaciju), koji su podneti sa deklaracijom za navedeni postupak ili sa deklaracijom za izvoz iz carinskog područja Republike Srbije ili sa deklaracijom koja je podneta za

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (RS)

primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, jednokratni porez po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, jednokratni porez po osnovu iznošenja deviza po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, jednokratni porez po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenta ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za...

Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu (RS)

- dokumentaciju kojom se dokazuje da je iznos efektivnog stranog novca koji uplaćuje stekao izvozom robe, odnosno usluga (jedinstvena carinska isprava za robu, odnosno ugovor i faktura za uslugu);

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku (RS)

U deklaraciji za privremeni izvoz, odnosno pasivno oplemenjivanje, u drugu podelu upisuje se vrednost robe, bez obzira što faktura neće biti plaćena.

U deklaraciji za ponovni izvoz robe uvezene radi aktivnog oplemenjivanja, u drugu podelu se upisuje ukupan iznos iz fakture koji se sastoji od vrednosti domaćeg ugrađenog materijala i vrednosti usluga.

Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera (RS)

10) Konverzija valute - kada je to potrebno za upoređivanje cena, konverzija valuta se vrši na osnovu kursa koji važi na dan prodaje, osim u slučaju kada je prodaja strane valute na terminskom tržištu u direktnoj vezi sa datom izvoznom prodajom, kada se konverzija vrši na osnovu deviznog kursa u terminskoj prodaji. U uobičajenim uslovima, dan prodaje je datum fakture. Za upoređivanje može da se koristi i kurs koji važi na dan sklapanja ugovora, ili dan kada je izvršena, odnosno

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga (RS)

12) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom za njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(5) Izvoznik svojeručno potpisuje izjavu na fakturi. Ovlašćeni izvoznik iz člana 42. ove uredbe nije dužan da potpiše izjavu na fakturi ako nadležnoj carinskoj ispostavi da pismenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za svaku izjavu na fakturi koja glasi na njegovo ime.

(1) Uprava carina može da ovlasti izvoznika (u daljem tekstu: "ovlašćeni izvoznik"), koji često isporučuje proizvode poreklom iz Republike Srbije u skladu s sporazumom o slobodnoj trgovini, da daje izjavu na fakturi bez obzira na vrednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtev za to ovlašćenje mora Upravi carina dati sve garancije koje su neophodne za utvrđivanje statusa proizvoda s poreklom i ako su ispunjeni uslovi propisani ovom uredbom.

- carinskom organu podnese carinsku deklaraciju za ponovni izvoz strane robe iz stava 1. ovog člana, najkasnije do petog u tekućem mesecu za robu prodatu u prethodnom mesecu. Uz carinsku deklaraciju za ponovni izvoz prilaže se specifikacija prodate robe koja je sastavljena na osnovu overene fakture, odnosno otpremnice;

- domaću robu iz stava 1. ovog člana prodatu stranom licu, izvozno ocarini do petog u mesecu, za prethodni mesec. Uz izvoznu carinsku deklaraciju podnose se fakture, odnosno otpremnice za prodatu robu.

(3) Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da podnese izvoznu carinsku deklaraciju za carinjenje robe iz stava 1. ovog člana do petog u mesecu, za robu prodatu u prethodnom mesecu. Uz izvoznu carinsku deklaraciju podnosi se specifikacija prodate robe sastavljena na osnovu overene fakture, odnosno otpremnice.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA (RS)

4. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da u bilo koje vreme na zahtev carinskih organa Strane ugovornice - izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

5. Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu <lat>IV</lat> koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom prilogu i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva Strane ugovornice - izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

6. Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima Strane ugovornice - izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

1. Carinski organi Strane ugovornice - izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu: ovlašćeni izvoznik), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi Strane ugovornice - uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe <lat>EUR.1</lat> i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima Strane ugovornice - izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak naveden u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

SLUŽBENO MIŠLjENjE - Pitanja i odgovori (_)

Pitanje: Kupac iz inostranstva želi da nas angažuje za demontažu postrojenja koje izvozi drugo pravno lice iz Srbije. Za izvršenu uslugu demontaže postrojenja, inostrani kupac bi na osnovu ugovora i naše fakture izvršio plaćanje za uslugu nama. Da li smo oslobođeni plaćanja PDV?